Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy prawa w gospodarce 2600-DSMw1PPWG
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa

 S.Piątek, I.Postuła (red.), Podstawy prawa w gospodarce,

Warszawa 2011.

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r.

 Teksty ustaw dostępne są na stronach internetowych

Kancelarii Sejmu RP (www.sejm.gov.pl).

 Źródła i opracowania podawane przez prowadzącego

ćwiczenia.

Literatura uzupełniająca

 S.Piątek, I.Postuła (red.), Prawo gospodarcze publiczne,

Warszawa 2009.

 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu,

Warszawa 2010.

 T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa,

Warszawa 2012 (może być też starsze wydanie).

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- rozpoznaje podstawowe instytucje prawne w gospodarce i w administracji

gospodarczej,

- umie posługiwać się źródłami prawa, wyszukiwać właściwe przepisy,

- zna zasady ustroju RP,

- rozpoznaje różnice pomiędzy organami władzy ustawodawczej,

wykonawczej i sądowniczej,

- zna podstawowe zasady podejmowania i prowadzenia działalności

gospodarczej.

- jest przygotowany do współdziałania z doradcą prawnym.

Metody i kryteria oceniania:

- Kolokwia w postaci dwóch pisemnych testów 40%.

- Ćwiczenia na zajęciach z wykorzystaniem materiałów przygotowanych

przez prowadzącego 60%.

Zakres tematów:

1. Pojęcie i funkcje prawa.

2. Akt prawny, norma prawna, przepis prawny.

3. System źródeł prawa w RP.

4. Wykładnia prawa.

5. Stosunki prawne. Fakty prawne i podmioty stosunków prawnych.

6. Zasady ustrojowe w Konstytucji RP.

7.Organy władzy ustawodawczej.

8. Organy władzy wykonawczej. Prezydent i administracja rządowa.

9. Administracja samorządowa.

10. Organy władzy sądowniczej.

11. Organy kontroli i ochrony prawa.

12. Konstytucyjne podstawy działalności gospodarczej.

13. Działalność gospodarcza i przedsiębiorca.

14. Reglamentacja działalności gospodarczej.

15. Wprowadzenie do ochrony konkurencji.

Metody dydaktyczne:

1. Wykład, w tym wykład z wykorzystaniem tablicy, prezentacji

komputerowej.

2. Aktywizacja studentów do dyskusji i pracy zespołowej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala B 105
Andrzej Nałęcz 37/19 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek B Wydz. Zarządzania - Szturmowa 1/3
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)