Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konferencja interdyscyplinarna III semestr 1600-SZD-KI
Seminarium (SEM) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 100
Zaliczenie: Zaliczenie
Tryb prowadzenia: zdalnie
Literatura:

The presentations should include literature, on which the presentation is based.

Efekty uczenia się:

• UW_1

Potrafi wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki lub dziedziny sztuki do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności:

- definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą,

- rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować,

- wnioskować na podstawie wyników badań naukowych.

• UW_2

Potrafi dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań nauko¬wych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twór¬czym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy.

• UK_1

Potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym.

• UK_3

Potrafi inicjować debatę naukową.

• UK_4

Zdobywa umiejętność uczestniczenia w dyskursie naukowym.

• UU_1

Potrafi samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób

• UU_2

Potrafi planować zajęcia lub grupy zajęć i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi przekazu.

• KK_1

jest gotów do krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej.

• KK_2

jest gotów do krytycznej oceny własnego wkła¬du w rozwój danej dyscypliny naukowej.

Metody i kryteria oceniania:

I. Opis wymagań związanych z uczestnictwem w zajęciach, w tym dopuszczalnej liczby nieobecności podlegających usprawiedliwieniu: obecność na konferencji jest obowiązkowa. Usprawiedliwione nieobecności związane z sytuacjami losowymi będą rozpatrywane indywidualnie. Wymagany jest udział (zabieranie głosu w dyskusji, formułowanie pytań i uwag krytycznych) w co najmniej 3 panelach, prezentacja własnego projektu badawczego, obecność obowiązkowa na wykładzie inauguracyjnym. Sześć miesięcy przed konferencją wymagane jest przesłanie tytułu wystąpienia, natomiast 3 miesiące przed konferencją wymagane jest przesłanie abstraktu. Szczegółowe wymagania dotyczące tytułu i abstraktu zostaną przekazane z odpowiednim wyprzedzeniem.

II. Zasady zaliczania zajęć i przedmiotu (w tym zaliczania poprawkowego): obecność (określona w punkcie I, prezentacja ustna referatu oraz udział w przynajmniej 3 panelach.

III. Metody weryfikacji efektów uczenia się: ocena prezentacji ustnej referatu oraz aktywności w dyskusji.

IV. Kryteria oceniania: zgodność referatu z przyjętym tematem, poprawność merytoryczna, aktywność w dyskusji.

Metody dydaktyczne:

wykład, prezentacje uczestników, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 codziennie, (sala nieznana)
Mirosława Czerny, Izabella Łęcka, Tomasz Ochinowski, Łukasz Szurmiński, Jarosław Górski, Marta Postuła 94/100 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)