Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Human migration: theory, practices and politics (ang. B2+) 3401-FAKB-HMz
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Knowledge

Participants will aquire or deepen the knowledge about migra-tion studies, understand various theoretical approaches, gain knowledge about current trends in migration processes, about actors involved into transnational processes and also national and European migration, asylum and integration policies.

Skills

The student will acquire skills of critical interpretation of con-temporary migration and asylum processes, multicultural soci-ety, national and European policies in dimensions of migra-tion, asylum and integration.

Competences

Student will improve competences of reading and understand-ing academic literature, reports, legal and media materials in English, of presetting orally and in writing the knowledge obtained during the course and personal critical opinion.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uczestnictwo w kursie, udział w dyskusjach, przygotowanie pracy pisemnej na wybra-ny temat oraz jej przedstawienie na zajęciach w formie prezen-tacji/ referatu.

Oczekiwane jest od uczestników zajęć zapoznanie się z obo-wiązkową literaturą oraz aktywny udział w dyskusjach. Kom-petencje studentki, studenta będą oceniane na podstawie wy-głoszonej prezentacji/ referatu oraz złożonej pracy pisemnej.

Zaliczenie na ocenę (obecność 50% + prezentacja 25% + praca pisemna 25%)

Zakres tematów:

Migracje międzynarodowe, polityka migracyjna, polityka azy-lowa, integracja, skutki kulturowo-społeczne, kulturowo-ekonomiczne migracji, partycypacja społeczna.

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium oparte na dyskusji uczestników kursu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 12:30 - 16:30, (sala nieznana)
Kseniya Homel 26/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)