Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca socjalna z jednostką 3401-PS2-M-1PSJd
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

• Corey G., Teoria i praktyka poradnictwa i psychoterapii, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2005

• Frysztacki K. (red.), Praca socjalna. 30 wykładów, PWN, Warszawa 2019

• Garvin Ch., Seabury B., Działania interpersonalne w pracy socjalnej, Interart, Warszawa 1996

• Johnson L. C., Yanca S. J., Social Work Practice. A Generalist Approach, Pearson Education, 2007

• Okun B., Skuteczna pomoc psychologiczna, Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa 2002

• Sęk H. (red.), Psychologia kliniczna, PWN, Warszawa 2007

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu przedmiotu student

w zakresie wiedzy:

 zna i rozumie problemy doświadczane przez jednostki oraz mechanizmy i czynniki popadania w trudności

 zna właściwe dla pracy socjalnej z jednostką modele interwencji, ich zasady projektowania i wdrażania

 zna i rozumie etyczne uwarunkowania teorii i praktyki pracy socjalnej z jednostką

w zakresie umiejętności:

 potrafi stosować pojęcia i teorie z zakresu nauk społecznych do opisu i wyjaśniania trudności życiowych doświadczanych przez jednostki

 potrafi poddawać stosowane w obrębie pracy socjalnej z jednostką modele interwencji krytycznej refleksji

 potrafi samodzielnie dobierać adekwatne do doświadczanych przez jednostki trudności życiowych modele interwencji

 potrafi komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców w zakresie celów i metod podejmowanych interwencji

w zakresie kompetencji społecznych:

 jest gotowy do nawiązywania profesjonalnych relacji pomocowych właściwych dla pracy socjalnej z jednostką

 jest gotowy do rozstrzygania dylematów towarzyszących praktykowaniu pracy socjalnej z jednostką przy zachowaniu zasad etyki i deontologii zawodowej

Metody i kryteria oceniania:

ocena ciągła – uczestnictwo w zajęciach konwersatoryjnych 40%

ocena ciągła – aktywność na zajęciach konwersatoryjnych 60%

Zakres tematów:

1. Etapy procesu pracy socjalnej z jednostką

2. Relacja pomocy w pracy socjalnej

3. Istota i zasady case managementu w pracy socjalnej z jednostką

4. Wiedza, umiejętności i postawy niezbędne do prowadzenia pracy socjalnej z jednostką

5. Wymogi deontologii zawodowej niezbędne do prowadzenia pracy socjalnej z jednostką

Metody dydaktyczne:

dyskusja grupowa, praca indywidualna, praca w grupach

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 14:30 - 15:15, sala 61
Anna Olech 3/99 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Podchorążych 20
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)