Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe 1 4100-IMSEMDYP
Seminarium dyplomowe (SEM-DYP) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Studenci zobowiązani są przeczytać/zapoznać się z materiałami dydaktycznymi i naukowymi określonymi przez osobę prowadzącą seminarium, umieszczonymi na platformie "Kampus" CKC UW, dostarczonymi na zajęcia przez osobę prowadzącą seminarium lub dostępnymi w bibliotece. Są to na przykład artykuły, rozdziały, opracowania i materiały elektroniczne (prezentacje, filmy video). Materiały te będą różne na różnych seminariach i dobrane zgodnie z tematyką seminarium.

W zakresie metodologii badań studenci będą korzystać z wybranych pozycji z zakresu metodologii badań wymienionych poniżej lub ich fragmentów oraz z pozycji zdefiniowanych przez osoby prowadzące poszczególne seminaria magisterskie, w zależności od tematu pracy i rodzaju badania:

Brown, J. D., & Coombe, C. (Eds.). (2015). The Cambridge guide to research in language teaching and learning. Cambridge: Cambridge University Press.

Brown, J. D., & Rodgers, T. S. (2002). Doing second language research. Oxford: OUP.

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2018). Research methods in education. London: Routledge.

Dörnyei, Z. (2007). Research methods in applied linguistics. Oxford: OUP.

Mackey, A., & Gass Susan M. (2016). Second language research methodology and design. New York: Routledge.

O’leary, Z. (2004). The essential guide to doing research. London: SAGE Publications.

Paltridge, B., & Phakiti, A. (Eds.). (2018). Research methods in applied linguistics: A practical resource. London: Bloomsbury Academic.

Phakiti, A., De Costa, P., Plonsky, L., & Starfield, S. (Eds.). (2018). The Palgrave handbook of applied linguistics research methodology. London: Palgrave Macmillan.

Efekty uczenia się:

Wymienione poniżej efekty uczenia się będą realizowane w różnych stopniu w ciągu wszystkich czterech semestrów seminarium magisterskiego.

Wiedza: absolwent zna i rozumie

S_W02 niezbędną terminologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych: językoznawstwo, literaturoznawstwo, pedagogika, psychologia, nauki o kulturze i religii, historia, właściwą dla nauczania języków obcych

S_W04 opartą na badaniach edukacyjnych metodykę wykonywania zadań, normy, procedury i dobre praktyki stosowane w instytucjach oświatowych, szkołach wyższych i placówkach związanych z nauczaniem języków obcych w znacznym stopniu proces rozwoju człowieka w cyklu życia w aspekcie biologicznym, psychologicznym, społecznym i kulturowym

S_W11 w pogłębionym stopniu odbiorców (podmioty) edukacji, oraz oparte na badaniach edukacyjnych metody diagnozowania ich potrzeb i oceny jakości usług edukacyjnych

S_W18 najważniejsze tradycyjne i współczesne nurty i systemy psychologiczne oraz pedagogiczne, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania

Umiejętności: absolwent potrafi

S_U01 wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych, w języku polskim i angielskim, opcjonalnie francuskim lub niemieckim

S_U07 ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania problemów dotyczących nauczania języków obcych oraz wybrać i zastosować właściwy sposób postępowania

S_U08 wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii i pedagogiki oraz powiązanych z nimi dyscyplin w celu krytycznego analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań

S_U09 posługiwać się zaawansowanymi teoriami w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności nauczycielskiej

S_U19 przygotować zaawansowane prace pisemne w języku polskim i angielskim, opcjonalnie francuskim lub niemieckim, właściwe dla studiowanego kierunku studiów, dotyczące zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem zaawansowanych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

S_U20 przygotować wystąpienia ustne oraz wypowiadać się publicznie w języku polskim i angielskim, opcjonalnie francuskim lub niemieckim, na temat zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem zaawansowanych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

S_U21 w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się ustnie i pisemnie w języku polskim i angielskim, opcjonalnie francuskim lub niemieckim na tematy dotyczące wybranych zagadnień nauczycielskich z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając z dorobku dyscyplin właściwych dla kierunku studiów

S_U22 prezentować własne pomysły, wątpliwości i sugestie w języku polskim i angielskim, opcjonalnie francuskim lub niemieckim popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych i poglądów różnych autorów

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

S_K02 krytycznej refleksji nad poziomem swojej wiedzy i umiejętności, ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonywania samooceny własnych kompetencji i doskonalenia umiejętności, wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia, zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu

S_K07 odpowiedniego określenia priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

S_K12 porozumiewania się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk, będącymi w różnej kondycji emocjonalnej; rozwiązywania konfliktów poprzez dialog i tworzenie dobrej atmosfery dla komunikacji w klasie szkolnej i poza nią

S_K13 dostrzegania wagi zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodu nauczyciela, jak również rozwijania jego dorobku i podtrzymywania etosu zawodu nauczyciela

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceny są jednakowe we wszystkich grupach seminaryjnych.

Student przygotowuje kolejne elementy pracy magisterskiej zgodnie ze szczegółowym harmonogramem ustalonym przez osoby prowadzące seminaria magisterskie. Student uzyskuje zaliczenie w pierwszym semestrze na podstawie:

- obecności na zajęciach (dopuszcza się jedną nieobecność),

- przygotowania i aktywnego udziału w zajęciach,

- terminowego i zgodnego z instrukcją wykonywania zadań na zajęciach synchronicznych i asynchronicznych na platformie "Kampus" CKC UW zaplanowanych na pierwszy semestr,

- uzyskania pozytywnych ocen za poszczególne zadania zaplanowane na pierwszy semestr.

Warunkiem koniecznym do uzyskania zaliczenia w pierwszym semestrze jest 1) zatwierdzenie tematu i abstraktu pracy magisterskiej (abstrakt zawiera zakres tematyczny pracy, cel, pytania badawcze i zarys badania oraz 15 pozycji bibliografii) oraz 2) pisemna dokumentacja postępów w zapoznawaniu się z literaturą przedmiotu (np. w postaci dziennika lektur, zawierającego krótki opis, analizę i ocenę każdej przeczytanej pozycji pod kątem ich wykorzystania w pracy magisterskiej lub określonych fragmentów/rozdziałów części teoretycznej pracy) - formę określa osoba prowadząca seminarium.

Ocena końcowa z seminarium w pierwszym semestrze stanowi:

- 75% oceny za zrealizowanie poszczególnych zadań (weryfikowane efekty uczenia się: S_W02, S_W04, S_W11, S_W18, S_U01, S_U07, S_U08, S_U09, S_U19, S_U20, S_U21, S_U22, S_K02, S_K07, S_K12, S_K13)

- 25% oceny za przygotowanie i aktywny udział w zajęciach (dyskusje, prezentacje studenckie, raporty z postępu prac) oraz terminowe wykonywanie zadań i umieszczanie ich na platformie CKC UW (weryfikowane efekty uczenia się: S_W02, S_W04, S_W11, S_W18, S_U01, S_U07, S_U08, S_U09, S_U19, S_U20, S_U21, S_U22, S_K02, S_K07, S_K12, S_K13).

Skala ocen:

95-100% - 5

90-94% - 5-

85-89% - 4+

80-84% - 4

75-79% - 4-

70-74% - 3+

65-69% - 3

60-64% - 3-

0-59% - 2

Kryteria oceny prezentacji i zadań (mogą różnić się w zależności od charakteru zadania):

- terminowość wykonania zadania,

- zgodność z instrukcją (również w zakresie formatowania),

- kompletność,

- klarowność i logika wywodu,

- organizacja treści i zgodność treści z tematem pracy,

- wnikliwość i jakość argumentacji,

- poprawność raportu z badań i wniosków,

- liczba, dobór i dokumentacja źródeł (odpowiednio styl APA, MLA),

- poprawność językowa (styl, gramatyka, słownictwo, pisownia).

Zakres tematów:

Tematy zajęć realizowanych w poszczególnych grupach seminaryjnych zależą od tematyki danego seminarium i zdefiniowane są przez osoby prowadzące zajęcia.

Tematy dotyczące stylu dokumentacji źródeł (APA lub MLA) oraz metodologii badań (obejmujące np. metody badawcze, techniki i narzędzia zbierania danych, techniki analizy danych) realizowane są we wszystkich grupach seminaryjnych począwszy od semestru pierwszego, w różnym zakresie w poszczególnych semestrach.

Metody dydaktyczne:

Wymienione poniżej metody dydaktyczne mogą być wykorzystane przez osoby prowadzące seminaria magisterskie w różnym stopniu w ciągu wszystkich czterech semestrów seminarium magisterskiego.

Metody podające (słowne, asymilacji wiedzy) - wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, tekst programowany, prezentacja multimedialna

Metody poszukujące (samodzielnego uczenia się) - metoda problemowa i sytuacyjna, ćwiczeniowa, giełda pomysłów (burza mózgów), studium przypadku, projekt, analiza SWOT, stoliki eksperckie, eksperyment i obserwacja (pomiar w terenie), dyskusja (panelowa, seminaryjna, okrągłego stołu, punktowana), referat (indywidualna prezentacja studencka).

Metody eksponujące - pokaz (demonstrowanie zjawisk), wystawa (wyniki prac indywidualnych lub zespołowych).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 15:00 - 16:30, sala 19
Dorota Campfield 8/ szczegóły
2 co drugi poniedziałek (parzyste), 15:00 - 16:30, sala 18
Michał Kuźmicki 8/ szczegóły
3 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 15:00 - 16:30, sala 15
Joanna Nijakowska 10/ szczegóły
4 co drugi piątek (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala 23
Przemysław Wolski 1/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny "Ksawerów" - Niepodległości 22
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)