Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka angielska dla nauczycieli 4100-1SGADNO
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia: mieszany: w sali i zdalnie
Literatura:

Aitken, R. (1992) Teaching Tenses: Ideas for Presenting and Practising Tenses in English, Nelson.

Biber D., S. Johansson, G. Leech, S. Conrad, and E. Finegan (1999) Longman Grammar of Spoken and Written English. Longman

Carter, R., R. Hughes, M. McCarthy (2000) Exploring English Grammar in Context, CUP.

Chalker, S. (1993, wyd. 8.) Current English Grammar, Macmillan.

Foley,M. and D. Hall (2003) Advanced Learners’ Grammar. Longman

Foley, M. and D. Hall (2012) MYGrammarLab. Advanced. Harlow: Pearson.

Freeborne, Dennis (1992) From Old English to Standard English. Macmillan.

Gethin, Hugh (1990, wyd. 2.) Grammar in Context, Collins ELT.

Gołębiowska, L. (2000) A book czy the book?: o przedimkach w języku angielskim. Warszawa, Prószyński i S-ka.

Graver, B. D. (1986, wyd. 3.) Advanced English Practice, OUP.

Haines, S. and M. Nettle (2007) Advanced Grammar in Use Supplementary Exercises, CUP.

Hall, N. and J. Shepheard (1991) The Anti-grammar Grammar Book, Longman.

Hewings, M. (1999) Advanced Grammar in Use, CUP.

Leech, G. (1987) Meaning and the English Verb, Longman.

Leech, G. and J. Svartvik (1990, wyd. 17.) A Communicative Grammar of English, Longman.

Lewis M. (1986) The English Verb, LTP.

Palmer, F. R. (1988, wyd. 2.) Modality and the English Modals, Longman.

Parrot, M. (2000) Grammar for English Language Teachers. Cambridge: CUP.

Quirk, Randolph and Sidney Greenbaum (1991, wyd. 26.) A University Grammar of English, Longman.

Swan, Michael (1997) Practical English Usage, OUP.

Swan, M. and D. Baker (2008) Grammar Scan, OUP.

Swan, Michael and Catherine Walter (1997) How English Works, OUP.

Wilim, E. and E. Mańczak-Wohlfeld (1997) A contrastive approach to problems with English. Warszawa, PWN.

Yule, G. (2006) Oxford Practice Grammar, OUP.

Efekty uczenia się:

Wiedza

K_W01 - absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu reguły dotyczące gramatyki w języku angielskim (S_W01)

K_W02 - absolwent zna i rozumie niezbędną terminologię z zakresu językoznawstwa właściwą dla nauczania języków obcych (S_W02)

K_W16 - absolwent zna i rozumie w znaczącym zakresie procesy komunikowania interpersonalnego w języku polskim i angielskim, ich prawidłowości i zakłócenia (S_W16)

Umiejętności

K_U01 - absolwent potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje dot. gramatyki języka angielskiego z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów w języku polskim i angielskim (S_U01)

K_U02 - absolwent potrafi samodzielnie planować i realizować typowe projekty związane z nauczeniem gramatyki języka angielskiego w warunkach przedszkolnych, szkolnych i w warunkach innych instytucji edukacyjnych nauczających języków obcych (S_U02)

K_U03 - absolwent potrafi diagnozować potrzeby, możliwości i zdolności każdego ucznia oraz projektować i realizować zindywidualizowane programy kształcenia gramatyki języka angielskiego (S_U03)

K_U09 - absolwent potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary w dziedzinie nauczania i uczenia się gramatyki języka angielskiego wymagające zmian w przyszłym działaniu (S_U09)

K_U19 - absolwent potrafi wykorzystując podstawowe umiejętności organizacyjne, planować i realizować zadania związane z nauczeniem gramatyki języka angielskiego (S_U19)

Kompetencje społeczne

K_K01 - absolwent jest gotów do uczenia się gramatyki języka angielskiego przez całe życie (S_K01)

K_K02 - absolwent jest gotów do refleksji nad poziomem swojej wiedzy i umiejętności w dziedzinie uczenia gramatyki języka angielskiego, ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonywania samooceny własnych kompetencji i doskonalenia umiejętności, wyznaczania kierunku własnego rozwoju i kształcenia (S_K02)

K_K04 - absolwent jest gotów do prowadzenia komunikację interpersonalną i interkulturową z zastosowaniem mediacji z uczestnikami procesu dydaktycznego w kontekście lokalnym i globalnym (S_K04)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność): 10%

Końcowe zaliczenie pisemne: 60%

Praca na platformie e-learningowej: 30%

Zakres tematów:

1. Czasy w języku angielskim

2. Czasowniki modalne

3. Komplementacja czasownika

4. Zdania warunkowe

5. Mowa zależna

6. Przedimki

7. Zdania względne

8. Kategoria liczby

9. Strona bierna

Metody dydaktyczne:

- miniwykład

- praca w grupach

- krótkie prezentacje

- praca na platformie e-learningowej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 11:30 - 13:00, sala 14
Anna Bondaruk 26/ szczegóły
2 co drugi wtorek (nieparzyste), 11:30 - 13:00, sala 109 - ogólna
Anna Murkowska 26/ szczegóły
3 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 13:15 - 14:45, sala 14
Anna Bondaruk 24/ szczegóły
4 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 15:00 - 16:30, sala 14
Anna Bondaruk 15/ szczegóły
5 co drugi wtorek (nieparzyste), 11:30 - 13:00, sala 109 - ogólna
Anna Murkowska 24/ szczegóły
6 co drugi wtorek (nieparzyste), 15:00 - 16:30, sala 217
Elżbieta Sielanko-Byford 25/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny "Ksawerów" - Niepodległości 22
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)