Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dydaktyka przedmiotowa II etapu edukacyjnego 4100-5SDPIIEE
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

Wiedza

K_W01; K_W02 – ma uporządkowaną podstawową wiedzę z zakresu dydaktyki języka obcego, potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną na zajęciach językowych,

K_W03- zna podstawową terminologię z zakresu dydaktyki języków obcych,

K_W05- ma podstawową wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji związanych z nauczaniem języka obcego,

K_W012 posiada wiedzę na temat rozwoju człowieka w aspekcie biologicznym, psychologicznym oraz społecznym, potrafi odnieść znaczenie tej wiedzy dla efektywności zajęć językowych,

K_W013 posiada wiedzę na temat wychowania i kształcenia,

K_W014 posiada wiedzę na temat współczesnych teorii dotyczących wychowania, uczenia się i nauczania oraz różnorodnych uwarunkowań tych procesów

K_W018 posiada wiedzę na temat metodyki wykonywania zadań − norm, procedur i dobrych praktyk stosowanych w wybranym obszarze działalności pedagogicznej (wychowanie przedszkolne, nauczanie w szkołach ogólnodostępnych, w szkołach i oddziałach specjalnych oraz integracyjnych)

K_W020 posiada wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju i awansu zawodowego

K_W21 posiada wiedzę na temat etyki zawodu nauczyciela

K_W22 ma umiejętności językowe w zakresie języka obcego, do nauczania którego uzyskuje przygotowanie, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz wymaganiami ustalonymi dla określonego obszaru i poziomu kształcenia w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

Umiejętności

K_U12 potrafi kierować procesem kształcenia i wychowania, posiada umiejętność pracy z grupą (zespołem wychowawczym, klasowym)

K_U14 potrafi pracować z uczniami, indywidualizować zadania i dostosowywać metody i treści do potrzeb i możliwości uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi)

K_U16 potrafi pracować w zespole, pełniąc różne role; umie podejmować i wyznaczać zadania; posiada elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych), posiada umiejętność współpracy z innymi nauczycielami, pedagogami i rodzicami uczniów

K_U17 potrafi analizować własne działania pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze) i wskazywać obszary wymagające modyfikacji, potrafi eksperymentować i wdrażać działania innowacyjne

Kompetencje

K_K8 jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela

K_K10 ma świadomość znaczenia profesjonalizmu, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej; wykazuje cechy refleksyjnego praktyka

K_K11 ma świadomość istnienia etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania uczniów

K_K12 odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze)

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie projektu dydaktycznego tematycznie nawiązującego do wybranego zagadnienia konwersatorium oraz zaliczenie testu końcowego

Kryteria oceny:

Ocena dostateczna

student zna podstawowe pojęcia i metody w stopniu minimalnym; umie wykonać uproszczoną analizę i prezentację danych; potrafi wskazać jedynie podstawowe uwarunkowania zjawisk i procesów metodycznych, pedagogicznych, dydaktycznych i wychowawczych

Ocena dobra

student zna podstawowe pojęcia i metody w stopniu średnim; umie wykonać standardową analizę i prezentację danych; potrafi wskazać podstawowe i poboczne uwarunkowania zjawisk i procesów metodycznych, pedagogicznych, dydaktycznych i wychowawczych

Ocena bardzo dobra

student zna wszystkie podstawowe pojęcia i metody w stopniu biegłym i operuje nimi swobodnie; umie wykonać złożoną analizę i ściśle z nią powiązaną prezentację danych; potrafi prawidłowo wskazać główne i poboczne uwarunkowania zjawisk i procesów metodycznych, pedagogicznych, dydaktycznych i wychowawczych oraz swobodnie przedstawia projekt na forum grupy konwersatoryjnej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:45, sala 19
Anna Walewska 27/ szczegóły
2 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 19
Anna Walewska 24/ szczegóły
3 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 19
Anna Walewska 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny "Ksawerów" - Niepodległości 22
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)