Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe 4100-5SSEMDYP
Seminarium dyplomowe (SEM-DYP) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Allwright, D. (1993). Integrating “research” and “pedagogy”: Appropriate criteria and practical possibilities. In J. Edge, & K. Richards (Eds.), Teachers develop teachers research (pp. 125–135). London: Heinemann.

Allwright, D. (2005). Developing principles for practitioner research: The case of exploratory practice. Modern Language Journal, 89(3), 353–366.

Allwright, D, Hanks J (2009). The developing language learner: An introduction to exploratory practice. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Bailey, K. (2001). Action research, teacher research, and classroom research in language teaching. In , M. Celce-Murcia (Ed.), Teaching English as a second or foreign language (pp. 489–498). Boston: Heinle & Heinle.

Burns, A. (2019). Action research: developments, characteristics and future directions. In A. Benati &, J. W. Schwieter (Eds.), The Cambridge handbook of language learning (pp. 166–185). Cambridge: Cambridge University Press.

Burns, A. (2011). Action research in the field of second language teaching and learning. In E. Hinkel (Ed.), Handbook of research in second language teaching and learning, vol II. (pp. 237–253). New York: Routledge.

Burns, A. (2010). Doing action research in English language teaching: A guide for practitioners. New York: Routledge.

Burns, A .(2007). Action research: contributions and future directions in ELT. In J. Cummins & C. Davison (Eds.), The international handbook of English language teaching (pp. 987–1002). New York: Springer.

Burns, A. (1999). Collaborative action research for English language teachers. Cambridge: Cambridge University Press.

Burns, A. (1996). Starting all over again: From teaching adults to teaching beginners. In D. Free- man, & J. Richards (Eds.), Teacher learning in language teaching (pp. 154–177). Cambridge: Cambridge University Press.

Burns, A., & Richards, J. C. (Eds.). (2009). The Cambridge guide to second language teacher education. New York: Cambridge University Press.

Cirocki, A., & Farrell, T. S. C. (2017a). Reflective practice in the ELT classroom [special issue]. The European Journal of Applied Linguistics and TEFL, 6(2).

Cirocki, A., & Farrell, T. S. C. (2017b). Reflective practice for professional development of TESOL practitioners. The European Journal of Applied Linguistics and TEFL, 6(2), 5– 23.

Cirocki, A., & Burns, A. (2019). Language teachers as researchers [special issue]. The European Journal of Applied Linguistics and TEFL, 8(2).

Dörnyei, Z. (2007). Research methods in applied linguistics. Oxford: Oxford University Press.

Freeman, D. & Richards, J. C. Richards (1996). Teacher learning in language teaching (Eds.). New York: Cambridge University Press.

Hinkel, E. (2005). Handbook of research in second language teaching and learning. New York: Routledge.

Hinkel, E. (2011). Handbook of research in second language teaching and learning. New York: Routledge.

Hinkel, E. (2016). Handbook of research in second language teaching and learning. New York: Routledge.

McKay, S. L. (2006). Researching second language classrooms. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Wallace, M. J. (1998). Action research for language teachers. Cambridge. Cambridge University Press.

Pozostałe pozycje wiążą się ściśle z tematami seminariów i są proponowane przez poszczególnych promotorów.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

K_W01 w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, teorie, instytucje, procesy, zjawiska z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych: językoznawstwo, pedagogika, psychologia, właściwych dla kierunku nauczanie języków obcych zorientowane na zastosowania praktyczne w sferze nauczania języków obcych w przedszkolu, na pierwszym i/lub drugim etapie edukacyjnym

K_W02 niezbędną terminologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych: językoznawstwo, pedagogika, psychologia, właściwą dla nauczania języków obcych właściwą dla nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie

K_W09 metodykę wykonywania typowych zadań, normy, procedury stosowane w różnych obszarach działalności pedagogicznej

K_W13 podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego

Umiejętności: absolwent potrafi

K_U01 wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów angielskim

K_U02 samodzielnie planować i realizować typowe projekty związane z nauczaniem języków obcych w warunkach przedszkolnych, szkolnych i w warunkach innych instytucji edukacyjnych nauczających języków obcych

K_U03 diagnozować potrzeby, możliwości i zdolności każdego ucznia oraz projektować i realizować zindywidualizowane programy kształcenia i wychowania

K_U05 obserwować i ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania problemów dotyczących nauczania języków obcych oraz wybrać i zastosować właściwy sposób postępowania

K_U09 dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające zmian w przyszłym działaniu

K_U11 argumentować merytorycznie w obcym z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułować wnioski

K_U13 przygotować prace pisemne w języku obcym, właściwe dla studiowanego kierunku studiów, dotyczące zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

K_U15 w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i w piśmie w języku obcym na tematy dotyczące wybranych zagadnień nauczycielskich z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając z dorobku dyscyplin właściwych dla kierunku studiów

K_U16 prezentować własne pomysły, wątpliwości i sugestie w języku obcym popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych i poglądów różnych autorów

K_U17 posługiwać się językiem angielskim na poziomie C1 ESOKJ, z uwzględnieniem specyfiki języka akademickiego i języka komunikacji szkolne

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

K_K02 refleksji nad poziomem swojej wiedzy i umiejętności, ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonywania samooceny własnych kompetencji i doskonalenia umiejętności, wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia

K_K06 odpowiedniego określenia priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceny są jednakowe we wszystkich grupach seminaryjnych.

Warunkiem zaliczenia bloku zajęć seminaryjnych jest zaliczenie obydwu kursów/przedmiotów: seminarium dyplomowego/licencjackiego i zajęć przygotowujących do seminarium na ocenę pozytywną.

Ocena końcowa jest wystawiana i wpisywana do USOSweb przez promotora pracy w porozumieniu z prowadzącym zajęcia przygotowujące do seminarium wg następującego przelicznika:

1) seminarium dyplomowe/licencjackie stanowi 65% oceny końcowej,

2) zajęciach przygotowujące do seminarium stanowi 35% oceny końcowej*,

Student uzyskuje zaliczenie w każdym semestrze na podstawie:

- obecności na zajęciach (limit nieobecności jest wskazany w opisie przedmiotu dla danej grupy seminaryjnej),

- przygotowania i aktywnego udziału w zajęciach stacjonarnych i online,

- terminowego i zgodnego z instrukcją wykonywania zadań na zajęciach i na platformie CKC UW, zgodnie z grafikiem seminarium,

- uzyskania pozytywnych ocen za poszczególne zadania, a w szczególności za przygotowanie poszczególnych elementów składowych pracy ocenianych w danym semestrze.

Warunkiem koniecznym do uzyskania zaliczenia w semestrze zimowym na wszystkich seminariach jest:

(1) seminarium dyplomowe/licencjackie,

- terminowe złożenie i zatwierdzenie tematu i abstraktu pracy dyplomowej/licencjackiej w terminie wskazanym przez promotora* (abstrakt ma długość ok. 300 słów, abstrakt określa zakres tematyczny pracy, cel pracy, opis problemu dydaktycznego/luki w materiałach dydaktycznych, które będą obiektem analizy w projekcie dydaktycznym, planowane rozwiązania i działania (plan i opis)/opis materiałów dydaktycznych, które powstaną w ramach pracy, 5 pozycji bibliograficznych),

*termin jest jednakowy we wszystkich grupach seminaryjnych i jest ustalany i ogłaszany przez Koordynatora seminariów licencjackich w zależności od daty rozpoczęcia semestru zimowego na około 1.5 miesiąca po rozpoczęciu zajęć dydaktycznych

- terminowe zatwierdzenie planu rozdziału teoretycznego pracy (plan zawiera tytuł rozdziału, tytuły sekcji i podsekcji tematycznych wraz ze źródłami na jakich będą się opierać),

- opracowanie, złożenie i zatwierdzenie poszczególnych sekcji oraz kompletnego rozdziału teoretycznego pracy wraz z bibliografią (minimum 15 pozycji) zgodnie z grafikiem seminarium,

(2) zajęciach przygotowujące do seminarium,

- uzyskanie pozytywnych ocen za poszczególne zadania,

- !!! szczegółowe warunki zaliczenia określone są w opisie przedmiotu,

Zakres tematów:

1. Przedstawienie opisu, struktury formalnej i merytorycznej pracy dyplomowej/licencjackiej. Wymogi stawiane pracom dyplomowym/licencjackim. Zasady formatowania pracy.

2. Zasady formułowania tematu pracy akademickiej. Zastosowanie terminologii i pojęć/konstruktów akademickich, słownictwa akademickiego i języka specjalistycznego.

3. Definicja, struktura i treść abstraktu pracy. Analiza przykładowych abstraktów. Zasady wyboru i korzystania z materiałów źródłowych.

4. Zasady tworzenia planu pracy i planów poszczególnych rozdziałów. Elementy składowe rozdziału teoretycznego i praktycznego. Analiza przykładowych planów. Organizacja treści w pracy.

5. Definicja, struktura i treść rozdziału teoretycznego. Wybór literatury tematu zgodny z tytułem rozdziału. Style bibliograficzne i ich reguły.

6. Wprowadzenie zasad piśmiennictwa naukowego. Omówienie zasad konstrukcji tekstu akademickiego. Techniki integrowania materiałów źródłowych z materiałem autorskim, zasady cytowania, zagadnienie plagiatu.*

7. Odmiana akademicka języka angielskiego. Cechy rejestru akademickiego i języka naukowego. *

*tematy 6 i 7 są realizowane podczas wszystkich zajęć

Metody dydaktyczne:

- wykład w oparciu o prezentacje ppt,

- studium przypadku:

1) analiza, omawianie i porównywanie przykładowych tekstów - prac naukowych/akademickich, abstraktów i ich elementów składowych,

2) wybór, analiza i ocena przykładowych tekstów źródłowych: artykuły naukowe, literatura metodyczna i branżowa, źródła popularnonaukowe, materiały dydaktyczne, podręczniki do nauki języków obcych,

- uczenie się oparte na problemach - wyszukiwanie, analiza i poprawa błędów związanych z techniką pisania pracy w przykładowych pracach akademickich i ich elementach składowych,

- indywidualna praca studenta w domu (self-study) w oparciu o materiały zamieszczone na platformie e-learningowej,

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 11:30 - 13:00, sala 14
Eugeniusz Cyran 8/10 szczegóły
2 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 15:00 - 16:30, sala 217
Andrzej Diniejko 11/10 szczegóły
3 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 13:15 - 14:45, sala 218
Monika Galbarczyk 7/10 szczegóły
4 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 13:15 - 14:45, sala 23
Emilia Królak 9/10 szczegóły
5 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala 218
Jacek Romaniuk 8/8 szczegóły
6 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 11:30 - 13:00, sala 218
Jacek Romaniuk 7/8 szczegóły
7 co druga środa (nieparzyste), 15:00 - 16:30, sala 15
Elżbieta Sielanko-Byford 6/10 szczegóły
8 co druga środa (nieparzyste), 8:00 - 9:30, sala 19
Anna Walewska 7/8 szczegóły
9 co druga środa (nieparzyste), 8:00 - 9:30, sala 19
Anna Walewska 8/8 szczegóły
10 co druga środa (nieparzyste), 15:00 - 16:30, sala 14
Marlena Deckert 0/10 szczegóły
11 co drugi piątek (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala 23
Przemysław Wolski 6/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny "Ksawerów" - Niepodległości 22
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)