Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo administracyjne 2102-BW-L-D3PRAD
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

1. Boc. J (red), Prawo administracyjne, Wrocław 2000 i nast.,

2. Zimmermann L., Prawo administracyjne, Lex Wolters Kluwer business, Warszawa 2012 i nast.,

3. Stahl M., Prawo administracyjne, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie,

Difin, Warszawa 2000 i nast.,

4. Wierzbowski M. (red), Prawo administracyjne, LexisNexis, Warszawa 2013 i nast,

5. Chmaj M.(red), Prawo administracyjne materialne, Lazarski, Warszawa 2008.

6. J.Blichacz, P. Lisowski (red): Prawo administracyjne. Zagadnienia ogólne i ustrojowe, wyd. Wolters Kluwer 2022r.

Efekty uczenia się:

K_WO4 Student zna normy i reguły prawa administracyjnego odnoszące się do struktur i instytucji społeczno-politycznymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które służą utrzymaniu porządku społeczno-politycznego i bezpieczeństwa;

K_WO6 Student zna atrybuty i mechanizmy współczesnego państwa w zakresie regulowanym przez normy prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem organów odpowiedzialnych za

kreowanie polityki bezpieczeństwa oraz administrację rządową i samorządową

K_O1 Student dostrzega wielość i różnorodność źródeł i interpretacji prawa administracyjnego i potrafi dyskutować o nich;

K_U04 Student wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu prawa administracyjnego w praktycznym i zawodowym działaniu, rozwiązywaniu i wdrażaniu konkretnych zadań

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin testowy 40 pytań ( wielokrotnego wyboru) obejmujący tematy wskazane w opisie przedmiotu.. Przeprowadzony z wykorzystaniem classroom meeet.google. Skala ocen z testu 2-5 z testu. Zaliczenie egzaminu na ocenę 3(dostateczna ) 60-65 % prawidłowych odpowiedzi z testu; ocena 3+ ( dostateczna plus)65- 70% poprawnych odpowiedzi; 4 (dobra) -75-80% poprawnych odpowiedzi; 4+ (dobra plus)- 85-90% poprawnych odpowiedzi poprawnych; ocena 5 (bardzo dobra) 95-100% poprawnych odpowiedzi.

Ocena z testu stanowi 70 % końcowej oceny z przedmiotu.

Student otrzyma listę 60 pytań, które stanowić będą podstawę dla wyboru zagadnień objętych testem egzaminacyjnym

Zakres tematów:

1. Pojęcie prawa administracji .

2. Geneza i rozwój prawa administracyjnego.

3. Zasady prawa administracyjnego

4. Zakres, wewnętrzna systematyka i cechy prawa administracyjnego. Prawo ustrojowe w systemie prawa administracyjnego. Prawo materialne w systemie prawa administracyjnego.

5. Działy prawa materialnego. Prawo procesowe w relacjach z prawem ustrojowym i materialnym.

6. Stanowienie i stosowanie prawa administracyjnego. Konstrukcja przepisów prawa

a. administracyjnego.

7. Systematyka norm prawa administracyjnego.

8. Źródła prawa administracyjnego. Pojęcie i klasyfikacja źródeł prawa. Delimitacja źródeł

a. prawa. Akty prawa powszechnie obowiązujące.

9. Akty prawa wewnętrznego. Akty prawa miejscowego. Inne swoiste źródła prawa. Umowa międzynarodowa jako źródło prawa do prawa krajowego. Rodzaje umów międzynarodowych.

10. Przekazanie organowi międzynarodowemu lub organizacji międzynarodowej kompetencji

organów władzy państwowej w niektórych sprawach Ogłaszanie źródeł prawa.

11. Wykładnia prawa administracyjnego. Rodzaje wykładni. Luki i analogie w prawie administracyjnym. Pojęcia nieostre. Odesłania i normy pozaprawne w prawie administracyjnym.

12. Podstawowe pojęcia i konstrukcje prawa administracyjnego. Stosunek administracyjnoprawny. Rodzaje stosunków administracyjnoprawnych. Sytuacja administracyjnoprawna. Rodzaje sytuacji administracyjnoprawnych.Władztwo administracyjne. Uznanie administracyjne, Zakład publiczny- pojęcia i rodzaje. Funkcje zlecone administracji publicznej. Obowiązek publicznoprawny. Ciężary publiczne. Rzeczy publiczne. Publiczne prawa podmiotowe. Planowanie publiczne. Przymus administracyjny

13. Formy prawne działania administracji Pojęcie i rodzaje prawnych form działania administracji. Akty normatywne i akty administracyjne stosowania prawa. Pojęcie aktu administracyjnego, rodzaje aktów administracyjnych. Moc obowiązywania aktów administracyjnych. Wadliwość istotna i nieistotna aktu administracyjnego-„nietakty”. Milczenie administracji. Bezczynność administracji. Porozumienia administracyjne. Czynności faktyczne. Działania społeczno-organizacyjne i czynności materialno-techniczne

14. Wewnętrzne działania administracji.

15. Rola sądów w funkcjonowaniu administracji. Sądownictwo administracyjne. Zakres sądowej kontroli administracji. Kontrola wewnątrzadministracyjna. Skarga na bezczynność organu

Metody dydaktyczne:

Wykład

Egzamin testowy w formie stacjonarnej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 210
Elżbieta Sękowska-Grodzicka 57/65 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Pałac Zamojskich - Nowy Świat 69
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)