Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Administracja publiczna 2103-L-D1ADPU
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 90
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa: Dawid Sześciło red. "Administracja i zarządzanie publiczne. Nauka o współczesnej administracji", Warszawa 2014.

Uzupełniająca: Hubert Izdebski, Michał Kulesza "Administracja publiczna. Zagadnienia podstawowe", wydanie 3, LIBER, Warszawa 2004.

Joachim Osiński red. "Administracja publiczna na progu XXI wieku", OW SGH Warszawa 2011 oraz literatura w wersji elektronicznej przekazana w trakcie zajęć.

Efekty uczenia się:

Wyjaśnia paradygmaty administracji publicznej oraz ich sekwencję rozwojową

Rozumie pojęcie zdecentralizowanej administracji multicentrycznej

Rozumie rolę administracji publicznej w kontekście rozdziału między politykę i administrację oraz cyklu polityki publicznej

Wyjaśnia władcze formy administrowania w ramach funkcji administracji publicznej

Rozumie czym jest prawo do dobrej administracji i widzi jego zastosowania w praktyce

Wyjaśnia ewolucję form administracji świadczącej w kontekście koncepcji państwa dobrobytu

Opisuje i ocenia rynkowe metody zapewniania usług publicznych, w szczególności w obszarze usług rynku pracy

Rozumie koncepcję administracji zorientowanej na rezultaty i zarządzanej poprzez wyniki

Opisuje i ocenia modele zarządzania zasobami ludzkimi w administracji z uwzględnieniem zagadnień z zakresu etyki służby publicznej

Wyjaśnia znaczenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej

Odróżnia klasyczne formuły kontroli w administracji od nowych metod w postaci audytu i zarządzania jakością

Rozumie i przedstawia pojęcie europeizacji administracji publicznej

Opisuje formy współpracy administracji między rządem i samorządem oraz między samorządami

Opisuje formy partycypacji obywatelskiej w zarządzaniu publicznym

Metody i kryteria oceniania:

Dwa obowiązkowe testy wiedzy:

w połowie zajęć (25 i 26 listopada)

na ostatnich zajęciach (27 i 28 stycznia)

Obowiązkowa obecność sprawdzana listą obecności do podpisu

Obecność na zajęciach polega na uważnym słuchaniu i zabieraniu głosu po zgłoszeniu się i udzielaniu go przez prowadzącego

Więcej niż 2 nieobecności, konieczność zaliczenia opuszczonego tematu lub tematów na dyżurze prowadzącego

Więcej niż 5 nieobecności, konieczność powtarzania przedmiotu

Przeszkadzanie kolegom i koleżankom studentom oraz prowadzącemu będzie traktowane jak nieobecność, uporczywe przeszkadzanie będzie skutkowało skreśleniem z listy studentów przedmiotu

Ocena na podstawie średniej z ocen z testów połówkowych z uwzględnieniem zasady obowiązkowej obecności

Zakres tematów:

Megatrendy w administrowaniu i zarządzaniu publicznym

Administracja multicentryczna. Poziomy zarządzania publicznego

Polityka publiczna i rola administracji w jej tworzeniu

Zarządzanie publiczne przez władztwo. Administracja władcza i jej przeobrażenia

Prawo do dobrej administracji - narzędzie ochrony jednostki przed nadużyciem władztwa

Administracja dobrobytu. Ewolucja zakresu i form wykonywania funkcji świadczącej

Mechanizmy rynkowe jako główna metoda zapewnienia usług publicznych

Zarządzanie przez rezultaty. Administracja zorientowana na wyniki

Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej

Rewolucja technologiczna w zarządzaniu publicznym. E-administracja

Nowa formuła kontroli w administracji. Od klasycznej kontroli do audytu i zarządzania jakością

Europeizacja zarządzania publicznego. Administracja krajowa w Unii Europejskiej

Administracja współpracująca. Zarządzanie publiczne jako kooperacja

Administracja i obywatele. W stronę partnerstwa

Metody dydaktyczne:

Prezentacja wprowadzająca prowadzącego zgodnie z treścią sylabusa przedmiotu oraz materiałów dodatkowych, dyskusja ze studentami na tematy powiązane merytorycznie z konkretnymi zajęciami. Prezentacje przygotowane przez studentów z tematyki ustalonej z prowadzącym

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:45, sala 206-ID
Marta Balcerek-Kosiarz 92/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Pałac Zamojskich - Nowy Świat 69
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)