Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Państwo wobec współczesnych ryzyk i zagrożeń 3401-KR2-1PRZd
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

Arnoldi, J. (2011) „Ryzyko, polityka i rząd”; „Ryzyko i środki masowego przekazu”; „Ryzyko, technologia i natura” w Ryzyko. Sic! s. 148-165; s. 187-212; 86-104

Beck U., (2002) „Rozmieszczenie substancji szkodliwych według nauk przyrodniczych a położenia wyznaczone przez zagrożenia” oraz „Ja to ja: o samotności, wspólnocie i konfliktach płci w rodzinie i poza nią”, W: U. Beck. Społeczeństwo ryzyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, W: U. Beck. Społeczeństwo ryzyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s.33-36, s.151-191

Bobako, M. (2016) "Islamofobia. Źródła, przejawy, zagrożenia", w: Migracja, edukacja. Edukacja międzykulturowa w kontekście kryzysu migracyjnego, red. E. Kledzik, M. Praczyk, Visegrad Fund, Poznań, s. 145-155

Dagmara Woźniakowska-Fajst Media a przestępczość w Buczkowski, K., Czarnecka-Dzialuk, B., Klaus, W., Kossowska, A., Rzeplińska, I., Wiktorska, P., ... & Wójcik, D. (2013). Społeczno-polityczne konteksty współczesnej przestępczości w Polsce. Wydawnictwo Akademickie SEDNO Sp. z oo.

Foucault, M. (1993). Panoptyzm. W: M. Foucault. Nadzorować i karać. Warszawa: Aletheia-Spacja, s.235-272.

Gitkiewicz, O. (2017) Nie hańbi. Dowody na Istnienie. Warszawa.

Jaroszewicz M., (2018) „Migracje i bezpieczeństwo” w M. Lesińska i M. Okólski (red.) 25 Wykładów o migracjach. Scholar. Warszawa, s. 282-294

Koziej S., (2011) Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja, w: Bezpieczeństwo Narodowe II – 2011

Krasowska, A., Mrozowicki, A., Seehaus, A. , Trappmann (2020). „Doświadczenie klasy i prekaryzacji w biografiach młodych pracowników w Polsce i w Niemczech”, w A. Mrozowicki, J. Czarzasty (red.) Oswajanie niepewności. Studia społeczno-ekonomiczne nad młodymi pracownikami sprekaryzowanymi, s.330-348

Lewicki, M. (2014) „Kapitalizm na swoim. Rozwój rynku kredytów hipotecznych w Polsce jako proces finansjalizacji gospodarstw domowych” Polityka Społeczna, XLI, maj-czerwiec, 5/6, 35-39.

Szulecka, M. (2016), Migracje jako źródło wybranych zagrożeń dla porządku prawnego i publicznego, w: W. Klaus, K. Laskowska, I. Rzeplińska (red.), Przestępczość cudzoziemców. Aspekty prawne, kryminologiczne i praktyczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa. | s. 427-454.

Urbańska, S. 2010. Cała Polska liczy Eurosieroty: panika moralna i płeć w wykluczeniu oraz stygmatyzacji rodzin migrantów. Kultura i społeczeństwo, 54(3), s. 61-88.

Zięba, R. (2016) Współczesne wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego, w: v Stosunki Międzynarodowe nr 3 (t. 52) , s.9-31

Zielińska, I. (2011) Sposoby ochrony porządku społecznego przed „skalaniem” w panikach moralnych. Weryfikacja koncepcji Mary Douglas w A. Mica, P. Łuczenko (red.), Ludzie i nie-ludzie. Perspektywa socjologiczno-antropologiczna. Pszczółki: Wydawnictwo Orbis Exterior, s.211-219.

Literatura uzupełniająca:

Burzyński, T. (2014) Ryzyko z perspektywy badań kulturowych. Nr 28 (2014): ER(R)GO nr 28 (1/2014) - konteksty ekokrytyki

Czaputowicz, J. (2012) ‘Krytyczne studia nad bezpieczeństwem” (w:) Bezpieczeństwo Międzynarodowe. Współczesne koncepcje. Warszawa: PWN

Fijałkowski, L. (2012) "Teoria sekurytyzacji i kształtowanie bezpieczeństwa", Przegląd Strategiczny 2012/2

Giddens A., 2004 „Rasa, etniczność i migracja”, w Socjologia. WNE PWN

Giddens A., 2004 „Wzrost demograficzny a kryzys ekologiczny” w Socjologia. WNE PWN

Grzymski, J. (2017) Wszechobecność władzy i postawa krytyczna. Inspiracje myślą Michela Foucaulta

Harrari, Y. (2018) „Terroryzm”; „Postprawda”; „Imigracja” w 21 Lekcji na XXI wiek. Wydawnictwo Literackie.

Ożug, M. (2018). Życie w krzemowej klatce. Sztuka nowych mediów jako krytyczna analiza praktyk cyfrowego nadzoru. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Tokarska-Bakir, J. Wstęp w M. Douglas „Czystość i zmaza” PIW Warszawa

Efekty uczenia się:

Studenci:

1. znają pojęcia, definiują i wyjaśniają różne podejścia do badania ryzyka;

2. wymieniają czynniki konstruowania ryzyka i wyjaśniają kontekst ich pojawiania się oraz sposoby reagowania na nie.

3. identyfikują i krytycznie analizują współczesne „zagrożenia” dla bezpieczeństwa i porządku państwa;

4. potrafią samodzielnie zdobywać wiedzę dotyczącą ryzyka, zagrożeń.

5. potrafią posługiwać się stosowanymi w literaturze naukowej terminami.

6. potrafią krytycznie analizować różnorodne teksty na temat ryzyka.

7. potrafią przygotować prezentację z wykorzystaniem wiedzy zdobytej na zajęciach.

8. mają świadomość różnic między tym jak ryzyko jest rozumiane przez zwykłych ludzi, a jak przez ekspertów;

9. mają świadomość czym jest ryzyko jako konstrukt społeczny a czym jest obiektywne zagrożenie, oraz że pojęcie „ryzyka” odgrywa kluczową rolę w polityce państwa.

Metody i kryteria oceniania:

1. ocena aktywności na zajęciach

2. ocena za rozwiązanie testu pytań otwartych i pytań wielokrotnego wyboru (na koniec zajęć)

3. ocena przygotowanego referatu (nagrany film 6-10 minutowy z prezentacją umieszczony na platformie lub prezentacja na żywo w sali w trakcie trwania zajęć)

Dla testu:

>60% - niezaliczony

60 - 74 % - dostateczny

75 - 79% - dostateczny +

80 - 90% - dobry

91 - 95% - dobry +

96 - 100% bardzo dobry

Kryteria oceny dla referatu (do przyznania 100 pkt):

a) dobór pozycji bibliograficznych 15%

b) poprawność stylistyczna i językowa referatu 15 %

c) czytelność, struktura i ramy czasowe referatu 25%

d) argumentacja i wnioski 45%

>60% - niezaliczony

60 - 74 % - dostateczny

75 - 79% - dostateczny +

80 - 90% - dobry

91 - 95% - dobry +

96 - 100% bardzo dobry

Zakres tematów:

1. Definicje ryzyka, niepewności, zagrożenia i bezpieczeństwa.

2. Bezpieczeństwo państwa a ryzyko.

3. Społeczne postrzeganie ryzyka, rola mediów

4. Migracje międzynarodowe a ryzyko

5. Środowisko naturalne a ryzyko.

6. Płeć a podejście do ryzyka.

7. Między bezpieczeństwem człowieka a indywidualnym doświadczeniem ryzyka.

Metody dydaktyczne:

- mini-wykłady,

- analiza przypadków

- dyskusja dydaktyczna,

- analiza badań tematycznych,

- analiza i ocena zinstytucjonalizowanych reakcji państw na zagrożenia oraz ryzyka,

- wykorzystanie multimediów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 12:00 - 13:30, sala 32
Marta Kindler 56/70 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Podchorążych 20
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)