Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dzieje kultur penalnych 3401-PR1-3DKPz
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Dziadzio A., Powszechna historia prawa, PWN, Warszawa 2009,

2. Dziadzio A., Malec D., Historia prawa. Prawo karne w świetle źródeł, Kraków 1997,

3. Dziadzio A., Malec D., Historia prawa. Proces i wymiar sprawiedliwości w świetle źródeł, Kraków 2000,

4. Farrington K., Historia kar i tortur, Warszawa 1997,

5. Górny J., Penitencjarystyka. Główne problemy wykonania kary pozbawienia wolności w rozwoju historycznym, Warszawa 1981,

6. Grajewski H., Kara śmierci w polskim prawie karnym do poł. XVI w., Warszawa 1956,

7. Grodziski S., Z dziejów staropolskiej kultury prawnej, Kraków 2004,

8. Grześkowiak A., Kara śmierci w polskim prawie karnym, Toruń 1978,

9. Handelsman M., Kara w najdawniejszym prawie polskim, Warszawa 1908,

10. Haytler J., U źródeł prawa karnego, Warszawa 1934,

11. Kober M., Sposoby wykonania kary śmierci w dawnych wiekach, Prawo i Życie 2000, nr 9,

12. Koranyi K., Powszechna Historia Prawa, PWN, Warszawa 1980,

13. Krammer H., Spengrer J., Młot na czarownice, Vis – a - Vis Etiuda, 2019

14. Maciejewski T., Narzędzia tortur, sądów bożych i prób czarownic, Koszalin 1997,

15. Migdał J., Raglewski J., Kara pozbawiania wolności. Zarys dziejów polskiej doktryny, prawai praktyki penitencjarnej, Gdańsk 2005,

16. Rafacz J., Dawne polskie prawo karne. Część ogólna, Warszawa 1932,

17. Rafacz J., Dawny proces polski, Warszawa 1925,

18. Starożytne kodyfikacje prawa, pod red. A. Dębińskiego, Lublin 2000,

19. Warylewski J., Kara: podstawy filozoficzne i historyczne, Wyd. UG, 2007,

20. Winiarz A., Sądy boże w Polsce, 1891.

21. Thurston R., Polowania na czarownice, Warszawa 2008.

22. Malinowski, B. (2001) Prawo, zwyczaj, zbrodnia w społeczeństwach dzikich, De Agostini, Altaya, Warszawa.

23. Evans-Pritchard, E. (2007) Religia Nuerów, Kęty : Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2007.

24. Evans-Pritchard, E. (2008) Czary, wyrocznie i magia u Azande, Warszawa: PWN

25. Douglas, M. (2007) Czystość i zmaza, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

26. Goffman, E. (2007) Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

27. E. Durkheim (2006) Samobójstwo. Studium z socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa.

28. Foucault M. (2011) Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, Aletheia, Warszawa.

29. O sztuce rządzenia według Mozi, Mengzi, Xunzi, Han Feizi (2016) Dialog, Warszawa

30. Eberhard, Wolfram (1967) Guilt and sin in traditional China

31. Kharchenko, A. (2013) Motyw klątwy nadprzyrodzonej w japońskich wierzeniach ludowych [w] Azja i Afryka. Religie, Kultury, Języki, Zakład graficzny UW, Warszawa.

32. R., Benedict (1999) Chryzantema i miecz, Warszawa

33. J. Konior SJ (2006) Zagadnienie “grzechu” w kulturze Chińskiej, Wydawnictwo WAM, Kraków

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student/ka

w sferze wiedzy:

 posiada podstawową wiedzę na temat historycznych i społeczno-kulturowych uwarunkowań stosowania kar kryminalnych.

 posiada wiedzę o uwarunkowaniach zróżnicowania systemów karnych zarówno historycznych jak i współczesnych.

 zna podstawy kulturowe klasycznych rozważań na temat kary kryminalnej w europejskim kręgu kulturowym.

 ma wiedzę na temat związków między ogólnymi symbolicznymi założeniami ładu społecznego i aksjologią ogólnoustrojową, a współczesnymi i historycznymi systemami wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych.

W sferze umiejętności:

 potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu historii instytucji kontroli społecznej przestępczości, dla analizy współczesnych uwarunkowań kulturowych funkcjonowania programów resocjalizacji i kontroli społecznej w zakresie w jakim jest to konieczne dla realizacji polityki publicznej opartej na wiedzy (evidence based policy);

W sferze kompetencji społecznych:

 potrafi analizować etyczne problemy związane z wykonywaniem kary i innych środków represji prawnokarnej w świetle standardów międzynarodowych i uwarunkowań ustrojowych w ujęciu porównawczym diachronicznym i synchronicznym przez odpowiednie służby, w szczególności służbę więzienną i kuratorów sądowych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła pracy studenta , możliwość wygłaszania i opracowywania referatów z poszczególnych części, możliwość kolokwiów pisemnych

Zakres tematów:

1. Kara jako piętno

2. Kara jako rytuał

3. Kara w kulturze a kultura kary

4. Kultura winy/kultura wstydu

5. Spór o naturę ludzką i potrzebę karania (ujęcie historyczno-kulturowe)

6. Kara a koncepcje ładu społecznego

7. Populizm penalny

8. Prawo talionu w świetle praw klinowych na przykładzie zbioru praw Hammurabiego.

9. Prawo substytucji .

10. Prawo łaski na przykładzie Biblii.

11. Historia obrony osoby winnej przestępstwa w różnych okresach historycznych.

12. Praca jako forma kary i resocjalizacji na przestrzeni wieków.

13. Analiza czynów przestępczych w świetle praw starożytnych i w okresach późniejszych.

14. Regulacje prawne i praktyki karania okresu kolonializmu.

15. Ciągłość praw i zmiany w praktykach karania. Porównanie i podsumowanie.

Metody dydaktyczne:

Analiza literatury naukowej, prezentacja przykładów kary i procedury karania. Dyskusja na temat opracowywanych referatów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 12:15 - 15:30, sala 45
wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 12:00 - 15:15, sala 45
Jarosław Utrat-Milecki 28/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Podchorążych 20
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)