Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Penologia 3401-PR1-SP-PK-PENz
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: 22
Literatura:

 M. Filar, J. Utrat-Milecki (red.), Kulturowe uwarunkowania polityki kryminalnej, Oficyna Naukowa Warszawa 2014,

 L. Lernell, Podstawowe zagadnienia penologii, Wyd. Prawnicze, Warszawa 1977,

 D. Scott, Penology, Sage Publication, London 2008;

 B. Stańdo-Kawecka, Polityka karna i penitencjarna między punitywizmem i menedżeryzmem, Wolters Kluwer, Warszawa 2020,

 M. Sztuka, Anachronizm i aktualność. Idea resocjalizacji w sporze o nowoczesność, UJ, Kraków 2013,

 J. Utrat-Milecki (red.), Kara w nauce i kulturze, Wyd. UW, Warszawa 2009,

 J. Utrat-Milecki (red.), Reformy prawa karnego. W stronę spójności i skuteczności, Wyd. Oficyna Naukowa, Warszawa 2013,

 W. Zalewski, Przestępca niepoprawny- jako problem polityki kryminalnej, Arche, Gdańsk 2010,

 W. Zalewski, Sprawiedliwość naprawcza, początek ewolucji polskiego prawa karnego, Arche, Gdańsk 2006.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student/ka

w sferze wiedzy:

 posiada podstawową wiedzą z zakresu penologii na temat zasad posługiwania się w toku polityki karnej środkami represji karnej, w szczególności odnośnie poszczególnych form organizacyjnych środków orzekanych i wykonywanych w ramach prawa karnego

 zna podstawowe zasady wymiaru kary kryminalnej stosowane w ramach prawa karnego a także zasady wykonania kary kryminalnych, w szczególności kary pozbawienia wolności

 posiada podstawową wiedzę na temat ustrojowych i społecznych współzależności stosowania kary kryminalnej oraz kwestii jej efektywności

w sferze umiejętności:

 w zakresie podstawowym umiejętność krytycznej analizy teksów z zakresu kryminologii i pedagogiki resocjalizacyjnej odnośnie kwestii związanych z polityką karną i penitencjarną

 potrafi krytycznie analizować literaturę na temat rozwiązań prawnych i organizacyjnych związanych z wymiarem i w szczególności wykonaniem kary kryminalnych, w szczególności kary pozbawienia wolności, oraz kar prac społecznie użytecznych w środowisku lokalnym

w sferze kompetencji społecznych:

 ma świadomość znaczenia zasady humanitaryzmu i praw człowieka w toku realizacji polityki karnej,

 jest świadomy problemów dotyczących ochrony praw człowieka, zarówno sprawcy jak i ofiary związanych z reakcją prawno-karną na przestępstwo

Metody i kryteria oceniania:

ocena ciągła aktywności na zajęciach

ocena wygłoszonego i opracowanego na piśmie referatu

Zakres tematów:

1. Struktura kary kryminalnej

2. Kary integracyjne

3. Kary eliminacyjne

4. Kara kryminalna a kara w wychowaniu

5. Kara pozbawienia wolności zasady wykonania

6. Kary wolnościowe zasady orzekania i wykonania

7. Kary a inne środki represji karnej (środki karne, środki probacyjnej, środki zabezpieczające)

Metody dydaktyczne:

aktywizacja studentów, wprowadzenie do przygotowania odpowiedniego referatu i następnie przeprowadzenia odpowiedniej prezentacji na zajęciach

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 12:00, sala 45
wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 8:45 - 11:45, sala 45
wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 9:30 - 11:00, sala 45
Jarosław Utrat-Milecki 20/22 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Podchorążych 20
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)