Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka kryminalna 3401-PR1-SP-PK-PKz
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 15
Literatura:

 M. F. Aebi, Stefano Caneppele, Stefan Harrendorf, Yuji Z. Hashimoto, Joerg-Martin Jehle, Tara S. Khan, Olivia Kühn, Chris Lewis, Lorena Molnar, Rannveig Þórisdóttir, Paul Smit, European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics 2021, https://wp.unil.ch/europeansourcebook/files/2021/04/Aebi-et-al.-2021_European-Sourcebook.pdf;

 C. Hamilton, Reconceptualizing penality: Towards a Multidimensional Measure of Punitiveness, The British Journal of Criminology 2014, Vol. 54, Nr 2;

 M. Melezini, Implementation of the principle treating deprivation of liberty as ultima ratio in the practice of applying criminal law, Ius Novum 2019/2;

 A. Siemaszko, P. Ostaszewski, J. Klimczak, Attitudes to Punishment. The Results of Three Surveys, Prawo w Działaniu, 2019/38;

 K. Witkowska-Rozpara, Polish penal policy - twenty years after enactment of the Criminal Code Act 6 June 1997, Prawo w Działaniu, 2020/43;

 K. Witkowska-Rozpara, Zmiany w polityce karnej? Uwagi na tle wybranych rozwiązań prawnokarnych obowiązujących od 1 lipca 2015 r. [w:] A. Kotlenga, M.H. Kowalczyk, D. Mackojć (red.), Nowe perspektywy rozwoju pedagogiki resocjalizacyjnej, Toruń 2019;

 W. Zalewski, Detencja "terapeutyczna" - wątpliwości konstytucyjne i polityczno-kryminalne w kontekście ustawy o "bestiach", Gdańskie Studia Prawnicze 2018/2.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student/ka

w sferze wiedzy:

 zna i rozumie standardy, które powinny być uwzględniane podczas kształtowania założeń polityki kryminalnej

w sferze umiejętności:

 potrafi krytycznie analizować środki zwalczania przestępczości w kontekście aktualnego stanu i skali zjawiska

 potrafi ocenić konsekwencje stosowania środków o charakterze represyjnym do rozwiązywania problemów społecznych w kontekście zasady „prawo karne jako ultima ratio”

 potrafi posługiwać się specjalistyczną terminologią z obszaru polityki kryminalnej

w sferze kompetencji społecznych:

 dostrzega potrzebę racjonalnego wykorzystania środków probacyjnych w praktyce karania, uwzględniając potrzeby sprawców, ich rodzin oraz założenia polityki kryminalnej

 potrafi dostrzec i ocenić znaczenie zasady humanitaryzmu w kontekście wybranych kierunków i nurtów rozwoju współczesnej polityki karnej

Metody i kryteria oceniania:

metody oceny // liczba punktów / udział w ocenie końcowej

Ocena ciągła uwzględniająca obecność i aktywność na zajęciach w formie dyskusji oraz przygotowywane projekty i prezentacje // 100%

Zakres tematów:

1. Co wiemy o stanie przestępczości w Polsce?

2. Czy jesteśmy nastawieni punitywnie do sprawców przestępstw? Punitywność i problem populizmu penalnego w polityce kryminalnej

3. Polityka karna w Polsce – obraz, trendy, konsekwencje

4. Czy więzienie resocjalizuje? Znaczenie kary pozbawienia wolności w kontekście realizowania założeń racjonalnej polityki kryminalnej

5. „Folks devils & moral panic” – Przestępca seksualny jako problem kryminalnopolityczny

6. Nowe trendy w polityce kryminalnej

Metody dydaktyczne:

Metody skierowane na aktywizację słuchaczy: dyskusja, praca z tekstem (wybrane fragmenty z literatury wraz z pytaniami do tekstu), analiza danych statystycznych ilościowych, zadania zespołowe (podział grupy na mniejsze zespoły projektowe z przypisaniem tematu projektu)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 15:00 - 17:15, sala 45
wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 15:45 - 17:15, sala 45
Katarzyna Witkowska-Rozpara 12/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Podchorążych 20
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)