Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria kary 3401-PR2-1TKz
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

 B. Hudson, Understanding Justice. An introduction to ideas, Perspectives and controversies in modern penal theory, Open University Press, Buckingham-Philadelphia 2003,

 J. Królikowska, Sędziowie o karze, karaniu i bezkarności. Socjologiczna analiza wymiaru kary

 L. Lernell, Podstawowe zagadnienia penologii, Wyd. Prawnicze, Warszawa 1977,

 D. Scott, Penology, Sage, London 2008,

 J. Utrat-Milecki, Kara. Teoria i kultura penalna, perspektywa integralnokulturowa, Wyd. UW, Warszawa 2010,

 J. Utrat-Milecki, Penologia ogólna perspektywa integralnokulturowa, tom I: Kara kryminalna jako ogólna instytucja prawna i społeczna, Wyd. UW, Warszawa 2022,

 J. Utrat-Milecki, Penologia ogólna, perspektywa integralnokulturowa, tom II: Podstawy teoretyczne polityki karnej, Wyd. UW, Warszawa 2022,

 J. Utrat-Milecki, Podstawy penologii. Teoria Kary, Wyd. UW, Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student/ka

w sferze wiedzy:

 posiada podstawową wiedzą z zakresu podstaw teoretycznych posługiwania się w toku polityki karnej środkami represji karnej, w szczególności odnośnie poszczególnych form organizacyjnych środków orzekanych i wykonywanych w ramach prawa karnego

 zna ogólne zasady wymiaru kary kryminalnej stosowane w ramach prawa karnego a także zasady wykonania kary kryminalnych, w szczególności kary pozbawienia wolności

 posiada wiedzę na temat ustrojowych i społecznych współzależności stosowania kary kryminalnej oraz kwestii jej efektywności

w sferze umiejętności:

 posiada umiejętność krytycznej analizy teksów z zakresu kryminologii i pedagogiki resocjalizacyjnej odnośnie kwestii związanych z polityką karną i penitencjarną

 potrafi krytycznie analizować rozwiązania prawne i organizacyjne związane z wymiarem i w szczególności wykonaniem kary kryminalnych, w szczególności kary pozbawienia wolności, oraz kar prac społecznie użytecznych w środowisku lokalnym

w sferze kompetencji społecznych:

 ma wiedzę na temat społecznych i kulturowych uwarunkowań polityki kryminalnej,

 ma świadomość znaczenia zasady humanitaryzmu i praw człowieka w toku realizacji polityki karnej,

 jest świadomy problemów dotyczących ochrony praw człowieka, zarówno sprawcy jak i ofiary związanych z reakcją prawno-karną na przestępstwo

Metody i kryteria oceniania:

metody oceny - liczba punktów / udział w ocenie końcowej

kontrola obecności - 25%

ocena ciągła aktywności w toku ćwiczeń - 25%

dwa kolokwia pisemne - 50%

Zakres tematów:

1. Kara kryminalna jako instytucja społeczna w różnych formach organizacyjnych

2. Strona bierna i czynna kary kryminalnej, aspekty pozytywne i negatywne kary kryminalnej

3. Pojęcie kary ujęcie klasyczne

4. Społeczno-kulturowe i ustrojowe uwarunkowania zmian form organizacyjnych kary kryminalnej

5. Kary eliminacyjne: uwarunkowania społeczno-kulturowe

6. Wzór świeckiej kary integrującej

7. Kara kryminalna a kara w wychowaniu

8. Kara kryminalna a środki lecznicze i zabezpieczające

Metody dydaktyczne:

Prezentacje, przygotowanie i wygłaszanie referatów, dyskusje, quizy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 10:30 - 13:45, sala 55
Jarosław Utrat-Milecki 29/80 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Podchorążych 20
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)