Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kobiety w kulturze i społeczeństwie 3401-SEMM-KKSd
Seminarium magisterskie (SEM-MGR) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Dobór literatury jest indywidualny, związany z wybranym tematem pracy licencjackiej oraz z metodologią badań. Proponowana literatura:

Denzin N.K., Lincoln Y.S. (red.) (2009). Metody Badań Jakościowych, Tom 1 i Tom 2, Warszawa.

Babbie E. (2007). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: PWN.

Pilch T., Bauman T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, (wyd. II poprawione); Żak, Warszawa.

Hammersley M., Atkinson P. (2000). Metody badań terenowych, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.

Silverman D. (2007). Interpretacja danych jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Flick U. (2010). Projektowanie badania jakościowego, PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu seminarium student/ka:

W ZAKRESIE WIEDZY

1. ma elementarną interdyscyplinarną wiedzę o człowieku jako podmiocie konstruującym działania i instytucje, a zarazem przedmiocie oddziaływań innych osób i instytucji KW07

2. Ma podstawową interdyscyplinarną wiedzę na temat zjawisk i procesów społecznych, dotyczących kobiet KW09

3. Potrafi samodzielnie stworzyć bibliografię analizowanych zagadnień, wyszukiwać materiały źródłowe, systematyzować je i interpretować, a także opracować warsztat metodologiczny, przeprowadzić badania i je interpretować; umie stosować techniki pozyskiwania danych, wykorzystywane w badaniach empirycznych. KW15

W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI

1. Potrafi wykorzystywać wiedzę wielu dyscyplin nauk społecznych do interpretowania zagadnień związanych z kobietami KU02

2. Potrafi analizować społeczne zjawiska i problemy, z jakimi mierzą się kobiety; umie wskazać ich konsekwencje oraz sposoby przeciwdziałania im. KU06

W ZAKRESIE KOMPETENCJI

1. Ma świadomość znaczenia interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności niezbędnych podczas pisania pracy magisterskiej oraz rozumie potrzebę ich stałego rozwoju KK01

2. Potrafi dostrzegać i uzupełniać swoje braki w wiedzy i umiejętnościach potrzebnych przy pisaniu pracy magisterskiej KK02

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność.

2. Ocena ciągła – przygotowanie do zajęć (analiza tekstów merytorycznych, dyskusja, prezentacje fragmentów pracy, sprawozdania z etapów pracy).

3. Samodzielne przygotowanie narzędzi badawczych oraz schematu badawczego.

4. Przygotowanie pracy magisterskiej.

Po pierwszym roku seminarium student/ka powinien: wybrać temat pracy magisterskiej, zgromadzić literaturę przedmiotu oraz przygotować plan i przeprowadzić część pracy badawczej udokumentowanej gotowym fragmentem tekstu (przynajmniej 1 rozdział). W drugim roku seminarium student/ka przygotowuje i prezentuje na bieżącą kolejne etapy pracy badawczej, dokonuje analizy i interpretacji wyników, przygotowuje pracę w formie gotowego do recenzji tekstu. Ostateczna wersja pracy powinna zostać złożona promotorce w maju.

Ocenie podlegają:

Wiedza studenta/ki zaprezentowana w opracowaniach kolejnych etapów pracy magisterskiej (wybór tematyki pracy, dobór i znajomość literatury przedmiotu, znajomość koncepcji naukowych odnoszących się do problematyki pracy.

Ocenie podlega ponadto umiejętność prezentowania swoich obserwacji i doświadczeń badawczych, umiejętność naukowego argumentowania, precyzyjnego formułowania swoich myśli w mowie i na piśmie, krytyczna postawa wobec własnych dokonań, umiejętność pracy i dyskusji zespołowej, a także aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Zakres tematów:

Seminarium poświęcone jest interdyscyplinarnym studiom nad problematyką kobiet w kontekście kulturowym i społecznym z uwzględnieniem historiografii feministycznej. Wśród tematów są m.in. zagadnienia:

- status i role społeczne kobiet z perspektywy globalnej i lokalnej;

- reprezentacje i wizerunki kobiet w mediach, literaturze i sztuce;

- kobiety i etyka;

- feminizm;

- doświadczenia biograficzne kobiet;

- inne.

Metody dydaktyczne:

Analiza tekstów.

Dyskusja zagadnień związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem badań empirycznych oraz poprawnym przygotowaniem pracy magisterskiej – metodologia badań jakościowych.

Indywidualne konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:45 - 15:15, sala 24
Aneta Ostaszewska 14/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Podchorążych 20
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)