Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geologia dynamiczna 1300-OGD1ZC
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

„Materiały do ćwiczeń z geologii dynamicznej. Minerały i skały” oraz „Materiały do ćwiczeń z interpretacji map geologicznych” – skrypty przygotowane przez zespół prowadzących ćwiczenia.

Efekty uczenia się:

Ćwiczenia uczą makroskopowego rozpoznawania minerałów i skał oraz interpretacji map i przekrojów geologicznych.

K_W05 - zna, rozumie i interpretuje procesy oraz zjawiska rozgrywające się w przeszłości i współcześnie na powierzchni Ziemi i w jej wnętrzu

K_W14 - posiada teoretyczną wiedzę niezbędną do samodzielnego opracowania map geologicznych, posiada podstawowe wiadomości z zakresu teledetekcji geologicznej i geologicznej kartografii wgłębnej

K_U04 - rysuje podstawowe elementy przestrzeni w rzucie na płaszczyźnie i analizuje ich wzajemne relacje; wyznacza konstrukcje miarowe; przedstawia parametry geologicznej powierzchni strukturalnej na mapie; wyznacza rzeczywisty bieg i upad oraz miąższość warstw na podstawie pomiarów terenowych

K_U05 - potrafi samodzielnie wykonywać zdjęcia, mapy i przekroje geologiczne i interpretować je stosując zasady intersekcji, rozpoznawać na nich rodzaje struktur geologicznych oraz wyjaśnić historię rozwoju budowy geologicznej obszaru przedstawionego na mapie

K_U07 - umie klasyfikować i analizować podstawowe struktury tektoniczne i zastosować zasady określania ich wieku, określać procesy deformacyjne prowadzących do ich powstania oraz odtwarzać pola naprężeń odpowiedzialnych za ich powstanie; umie posługiwać się siatkami stereograficznymi

K_U10 - analizuje ewolucję środowisk facjalnych na tle przemian geotektonicznych i historii przemian biotycznych wybranych interwałów w dziejach Ziemi; posiada umiejętność interpretacji zjawisk orogenicznych na podstawie informacji analitycznych; umie powiązać dane pochodzące z różnych dziedzin geologii w spójną całość umożliwiającą odtworzenie dziejów wybranych obszarów Europy w poszczególnych interwałach stratygraficznych

K_U13 - umie makroskopowo rozpoznawać minerały i skały

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest:

- obecność na zajęciach (w przypadku ćwiczeń z rozpoznawania skał opuszczone zajęcia należy odrobić w innym terminie);

- zaliczenie na ocenę pozytywną kolokwium ze skał.

Na początku każdych ćwiczeń z rozpoznawania minerałów i skał sprawdzane jest w formie krótkiej kartkówki (tzw. „wejściówki”) przygotowanie studenta do bieżących zajęć. Student odpowiada na 1 lub 2 krótkie pytania. Za poprawne odpowiedzi otrzymuje 2 punkty - w sumie można ich zdobyć 14. Suma punktów uzyskanych w ciągu semestru jest podstawą dopuszczenia do kolokwium z rozpoznawania minerałów i skał (należy zdobyć minimum 8 punktów). Oceny z wejściówek nie poprawia się. Drugim warunkiem dopuszczenia do kolokwium jest odbycie wszystkich zajęć.

Kolokwium składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Część pierwsza - teoretyczna może zawierać zarówno pytania testowe jak i otwarte. W pytaniach otwartych student samodzielnie udziela krótkich odpowiedzi, które są oceniane odpowiednią ilością punktów. W części testowej student wybiera poprawną odpowiedź/odpowiedzi z kilku proponowanych. Odpowiedzi na pytania oceniane są odpowiednią ilością punktów.

Druga część kolokwium pozwala ocenić wiedzę studenta z praktycznego rozpoznawania minerałów i skał. Każdy student otrzymuje zestaw złożony z 1 lub 2 minerałów skałotwórczych oraz kilku losowo wybranych skał magmowych. Kolokwium ma formę pisemną. Za każdy prawidłowo rozpoznany i opisany okaz student otrzymuje określoną liczbę punktów, przy czym warunkiem uzyskania punktów z tej części kolokwium jest prawidłowe rozpoznanie i nazwanie minimum 55% okazów.

Ocena z kolokwium wystawiana jest na podstawie sumy punktów uzyskanych z części teoretycznej i praktycznej. Aby zaliczyć kolokwium należy zdobyć minimum 60% punktów.

Kolokwium poprawkowe odbywa się na takiej samej zasadzie jak kolokwium w I terminie i obejmuje obie części: teoretyczną i praktyczną.

Wiedza z części ćwiczeń dotyczącej „Interpretacji map geologicznych” sprawdzana jest w formie kartkówki. Oceny z kartkówki nie poprawia się.

Ocena końcowa to średnia ważona ocen z kolokwium ze skał, kartkówek z rozpoznawania minerałów i skał oraz kartkówki z interpretacji map geologicznych.

Zakres tematów:

SEMESTR I

Ćwiczenia składają się z 2 części:

- makroskopowe rozpoznawanie minerałów i skał,

- podstawy interpretacji map i przekrojów geologicznych.

Dział „Makroskopowe rozpoznawanie minerałów i skał” obejmuje:

- opis cech makroskopowych minerałów i sposoby ich określania,

- makroskopowe rozpoznawanie wybranych minerałów o znaczeniu skałotwórczym,

- opis cech teksturalnych skał magmowych, osadowych i metamorficznych,

- makroskopowe rozpoznawanie głównych typów skał magmowych,

- makroskopowe rozpoznawanie odmian regionalnych skał magmowych w Polsce.

Dział „Interpretacja map geologicznych” obejmuje:

- definicje: mapa geologiczna, przekrój geologiczny,

- klasyfikacje map geologicznych,

- pojęcia podstawowe dotyczące map i przekrojów geologicznych oraz warstw skalnych i ich przedstawiania na mapach i przekrojach geologicznych,

- rozpoznawanie budowy płytowej, monoklinalnej i fałdowej.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia z działu „Makroskopowe rozpoznawanie minerałów i skał” to ćwiczenia, podczas których student samodzielnie rozpoznaje minerały i skały z kolekcji dydaktycznej pod kierunkiem i z pomocą prowadzącego. Na poszczególnych zajęciach każdy student korzysta z przygotowanego zestawu, złożonego ze skał i minerałów dobranych tematycznie do bieżącego ćwiczenia.

Podczas zajęć z działu „Interpretacja map i przekrojów geologicznych” student samodzielnie pod kierunkiem prowadzącego rysuje przekroje geologiczne oraz interpretuje budowę geologiczną z map geologicznych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 12:15 - 16:00, Gmach Wydziału Geologii - Żwirki i Wigury 93, sala 1015
Małgorzata Bieńkowska-Wasiluk 10/ szczegóły
2 każdy wtorek, 8:30 - 12:00, Gmach Wydziału Geologii - Żwirki i Wigury 93, sala 1013
Małgorzata Bieńkowska-Wasiluk 10/ szczegóły
3 każda środa, 8:30 - 12:00, Gmach Wydziału Geologii - Żwirki i Wigury 93, sala 1013
Paulina Leonowicz 10/ szczegóły
4 każda środa, 8:30 - 12:00, Gmach Wydziału Geologii - Żwirki i Wigury 93, sala 1015
Danuta Olszewska-Nejbert 13/ szczegóły
5 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
12/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)