Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sedymentologia 1300-OSED2ZC
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Gradziński, R., Kostecka, A., Radomski, A. 1986. Zarys sedymentologii. Wydawnictwa Geologiczne; Warszawa.

2. Materiały do ćwiczeń z sedymentologii (skrypt).

Efekty uczenia się:

K_W03 – absolwent rozpoznaje podstawowe zjawiska fizyczne, analizuje je w oparciu o prawa fizyki oraz wyjaśnia ich przebieg w nawiązaniu do procesów geologicznych;

K_W06 – absolwent zna, rozumie i interpretuje procesy oraz zjawiska rozgrywające się w przeszłości i współcześnie na powierzchni Ziemi i w jej wnętrzu;

K_U08 – absolwent umie analizować zapis kopalny procesów sedymentacyjnych i odtwarzać ich przebieg, rozpoznaje struktury sedymentacyjne i potrafi na ich podstawie wyciągać wnioski o środowisku powstawania skał je zawierających; zgodnie z zasadą aktualizmu geologicznego rekonstruuje i porównuje środowiska sedymentacji w skali lokalnej i regionalnej;

K_U09 – absolwent analizuje ewolucję środowisk facjalnych na tle przemian geotektonicznych i historii przemian biotycznych wybranych interwałów w dziejach Ziemi; posiada umiejętność interpretacji zjawisk orogenicznych na podstawie informacji analitycznych; umie powiązać dane pochodzące z różnych dziedzin geologii w spójną całość umożliwiającą odtworzenie dziejów wybranych obszarów Europy w poszczególnych interwałach stratygraficznych;

K_K01 – absolwent współdziała w grupach laboratoryjnych i na kursach terenowych;

K_K03 – absolwent realizując geologiczne zadania badawcze umie zidentyfikować problemy i zaproponować sposoby ich rozwiązania;

K_K06 – absolwent zna zasady najprostszego i najefektywniejszego osiągania zamierzonych celów przy wykonywaniu prac geologicznych;

K_K09 – absolwent dba o rzetelność i wiarygodność swojej pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie oceny operatów wykonywanych na poszczególnych zajęciach oraz kolokwium końcowego. Kolokwium ma formę pisemną, obejmuje całość zagadnień prezentowanych podczas ćwiczeń.

Zakres tematów:

Ćwiczenia z sedymentologii poświęcone są różnym metodom badań oraz prezentacjom i pomiarom w Pracowni sedymentologicznej, na tzw. basenie sedymentologicznym. Cykl ćwiczeniowy jest skorelowany z kolejnymi wykładami i stanowi uzupełnienie praktyczne wiedzy teoretycznej.

Ćwiczenia obejmują następujące zagadnienia:

- analiza granulometryczna skał okruchowych, klasyfikacje skał okruchowych

- transport hydrauliczny materiału ziarnowego (prezentacja modelu w Pracowni sedymentologicznej)

- falowanie i inne procesy strefy brzegowej (prezentacja modelu w Pracowni sedymentologicznej)

- klasyfikacja, opis i analiza struktur sedymentacyjnych

- wskaźniki i analiza kierunków transportu

- klasyfikacja, opis i analiza skamieniałości śladowych

- analiza mikrofacjalna skał węglanowych, klasyfikacje skał węglanowych

- analiza facjalna – wybrane zagadnienia

- opis i analiza rdzeni wiertniczych

- zintegrowane interpretacje środowisk sedymentacji, na podstawie zbioru danych litologiczno-sedymentologiczno-geofizycznych.

Metody dydaktyczne:

Każde zagadnienie omawiane na kolejnych ćwiczeniach wprowadzane jest w formie krótkiego wykładu, ponadto studenci korzystają ze skryptu pt. Materiały do ćwiczeń z sedymentologii. Następnie prezentowane są materiały na których studenci będą pracowali (np. próbki osadów, fragmenty skał, odcinki rdzeni wiertniczych, szlify) lub prezentowany jest model w Pracowni sedymentologicznej (w basenie sedymentacyjnym modeluje się przepływ korytowy, falowanie w strefie brzegowej oraz mierzy parametry i kierunki zmarszczek prądowych). Jako podsumowanie ćwiczeń studenci, pod okiem prowadzących zajęcia, wykonują załączniki graficzne (rysunki, obliczenia, interpretacje danych).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 14:15 - 17:00, sala 1037
Danuta Olszewska-Nejbert 8/8 szczegóły
2 każdy wtorek, 15:15 - 18:00, sala 1015
Marcin Górka 5/7 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Gmach Wydziału Geologii - Żwirki i Wigury 93
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)