Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo ekonomiczne 2102-BW-M-Z1BEEK
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Podstawowa:

Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006

Budnikowski A., Kawecka-Wyrzykowska E. (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000

Guzek M., Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Zarys teorii i polityki handlowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006

Uzupełniająca:

Cieślak M. (red.), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, PWN, Warszawa 2005

Cziomer E. (red.), Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne w XXI wieku, AFM, Kraków 2008

Dawidczyk A., Gryz J., Koziej S., Zarządzanie strategiczne bezpieczeństwem, wyd. Debit, Łódź 2006

Grzelak M, Liedel K., Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Zagrożenia i wyzwania dla Polski – zarys problemu, „Bezpieczeństwo Narodowe”, 2012, nr 22.

Grzelak M., Skutki sprawy Edwarda Snowdena dla prywatności danych w cyberprzestrzeni, „Bezpieczeństwo Narodowe”, 2015, nr 33.

Gawlikowska-Fyk A., Samochody elektryczne w Niemczech – jazda pod prąd, „Biuletyn PISM”, nr 105 (1547) 2017.

Kańciak A., Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni oraz społeczeństwo informacyjne jako przedmiot analiz naukowych i debat publicznych, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, 2013, nr 9.

Kranc K., Jóźwiak I.J., Gruber J., Bezpieczeństwo haseł wśród użytkowników internetu, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie”, zeszyt 68 (2014).

Księżopolski K.M., Bezpieczeństwo ekonomiczne, wyd. Elipsa, Warszawa 2011.

Liberska B. (red.), Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002

Lysik Ł., Machura P., Rola i znaczenie technologii mobilnych w codziennym życiu człowieka XXI wieku, „Media i Społeczeństwo”, 2014, nr 4.

Rydzykowski W. (red.), Współczesna polityka transportowa, wyd. PWE, Warszawa 2017.

Sporek T. (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze - integracja regionalna w Europie i na świecie, wyd. Uniwersytet Katowicki, Katowice 2012

Sulowski S., Brzeziński M. (red.), Trzy wymiary współczesnego bezpieczeństwa, wyd. Elipsa, Warszawa 2014.

Sulowski S., Brzeziński M. (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, wyd. Elipsa, Warszawa 2009.

Tomaszewski K., Polityka energetyczna Unii Europejskiej w kontekście problematyki bezpieczeństwa gospodarczego, „Przegląd Politologiczny”, nr 1/2018, s. 133-145.

Tomaszewski K., Zarządzanie wielopoziomowe w polityce energetycznej Unii Europejskiej, „Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal”, tom 21, zeszyt 1, 2018, s. 21-36.

Tomaszewski K., Autonomous vehicles as a challenge for the transport policy of the European Union, „Przegląd Europejski”, nr 4(46) 2017, s. 76-95.

Tomaszewski K., Wpływ inwestycji infrastrukturalnych w sektorze gazowym na bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowo-Wschodniej, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” nr 3/2017, s. 73-96.

Metody i kryteria oceniania:

a) frekwencja - obecności

b) aktywność merytoryczna na zajęciach

c) praca pisemna / referat - do wyboru

d) kolokwium końcowe (egzamin pisemny) - na zakończenie przedmiotu

Zakres tematów:

1. Analiza problematyki bezpieczeństwa ekonomicznego w kontekście współczesnych wyzwań – globalizacji, integracji międzynarodowej

2. Międzynarodowe przepływy czynników produkcji

3. Formy i typy organizacji rynków

4. Kurs walutowy i polityka kursu walutowego. Aspekty finansowe bezpieczeństwa ekonomicznego

5. Gospodarka w kontekście wyzwań i zagrożeń cyberprzestrzeni

6. Problemy bezpieczeństwa ekonomicznego na przykładzie sektora transportu

7. Bezpieczeństwo ekonomiczne na przykładzie sektora energii

8. Gospodarka narodowa wobec problemów ochrony konkurencji

9.-10. Zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna – na przykładzie Polski

11. Zagrożenia bezpieczeństwa ekonomicznego

12. Rola prognozowania w kontekście problematyki bezpieczeństwa ekonomicznego

13. Podsumowanie

Metody dydaktyczne:

wykład, dyskusja, prezentacje, analiza pola sił, analiza SWOT

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 11:25, sala S. Czarnowskiego-5
Krzysztof Tomaszewski 31/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 3
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)