Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zwalczanie terroryzmu 2102-BW-M-Z3ZWTE
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

T. Bąk, Systemy antyterrorystyczne państw Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe IVG: Rzeszów 2015.

B. Bolechów, Terroryzm, aktorzy, statyści, widownie, PWN, Warszawa 2010.

A.Gasztold, P. Gasztold, The Polish Counterterrorism System and Hybrid Warfare Threats, "Terrorism and Political Violence" (online: 25 June 2020)

A. Gasztold, Feminist Perspectives on Terrorism: Critical Approaches to Security Studies, Springer Nature, Cham 2020, rozdz. VI i VII.

A. Gasztold, 2017, Strategie antyterrorystyczne USA i RFN po 11 września 2001 r., Kwartalnik Naukowy OAP UW "e-Politikon", nr 21, s. 155-183.

M. Górka, “Moral and Legal Dilemmas of the New Polish Security Policy,” European Review 27, no. 2 (2019): 260–74.

K. Jałoszyński, Zagadnienia fizycznej walki z zagrożeniami terrorystycznymi, TRIO: Warszawa 2010.

M. A. Kędzierski, Przeciwdziałanie i zwalczanie finansowania terroryzmu w Polsce, Wydawnictwo Adam Marszałek: Toruń 2019.

K. Liedel, Zarządzanie informacją w walce z terroryzmem, TRIO: Warszawa 2010.

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U z 2016 poz. 914).

A. Zięba, 2016, Oczekując nieoczekiwanego: zagrożenie terrorystyczne w Unii Europejskiej, [w:] Z. Siemiątkowski, A.Zięba (red.), Służby specjalne we współczesnym państwie, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa, s. 217-134.

A. Zięba, D. Szlachter, 2015, Zwalczanie terroryzmu – walka z radykalizacją postaw i werbowaniem terrorystów na obszarze Unii Europejskiej Studium przypadku społeczności muzułmańskich, [w:] Włodzimierz Fehler, Karina P. Marczuk (red.), Polityka Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego: Uwarunkowania – wyzwania - realizacja w drugiej dekadzie XXI wieku, Difin, Warszawa s. 143-170.

A. Zięba, Systemy antyterrorystyczne Federacji Rosyjskiej i Republiki Litewskiej, „Studia Politologiczne" 2017, vol. 43, s. 266-294.

A. Zięba, Problem terroryzmu w wybranych państwach Europy Środkowej i Południowej, „Studia Politologiczne" 2015, vol. 38, s. 55-87.

M. Żuber, M. Smolarek, Ochrona infrastruktury krytycznej: dobre praktyki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych: Wrocław 2016.

Źródła internetowe

http://www.antyterroryzm.gov.pl

GLOBAL TERRORISM DATABASE www.start.umd.edu/gtd

TE-SAT reports https://www.europol.europa.eu/

GLOBAL TERRORISM INDEX http://www.visionofhumanity.org/

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego https://www.abw.gov.pl/pl/pbw/807,PRZEGLAD-BEZPIECZENSTWA-WEWNETRZNEGO.html

Efekty uczenia się:

Wiedza: K_W03, K_W04, K_W06

- student charakteryzuje główne wyzwania związane z efektywnością programów deradykalizacji i procesów odchodzenia od terroryzmu (deprogramowania)

– student ma wiedzę o strategiach i politykach antyterrorystycznych współczesnych państw oraz o regulacjach międzynarodowych w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi.

– student rozumie problematyczne kwestie z zakresu przeciwdziałania terroryzmowi na arenie międzynarodowej

Szacowana całkowita liczba godzin, którą student musi przeznaczyć na osiągnięcie zdefiniowanych dla zajęć efektów kształcenia to ok. 120 godzin. Konwersatorium obejmuje 18 godzin, czas potrzebny na przygotowanie do zajęć stanowi 42 godzin (opracowanie i przyswojenie literatury przedmiotu oraz samodzielne studia źródeł), 30 godzin na przygotowanie notek analitycznych oraz projektów w grupach dotyczących ochrony antyterrorystycznej, 30 godzin to niezbędny czas na powtórzenie i przygotowanie się do testów w środku semestru i testu końcowego.

Umiejętności: K_U01; K_U02; KU_03

– student analizuje i opracowuje problematykę zagrożeń terrorystycznych na podstawie otwartych źródłach informacji

– student potrafi przygotować notkę analityczną, informację analityczną i informację sygnalną z zakresu bieżących zdarzeń terrorystycznych

– student opracowuje projekt grupowy dotyczący przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym dla obiektów infrastruktury krytycznej.

– student samodzielnie formułuje rekomendacje na podstawie analizy treści z otwartych źródeł informacji

Kompetencje społeczne: K_K01.

- student potrafi zdefiniować zagrożenia o charakterze terrorystycznym dla Polski

– student umie wskazać specyfikę regulacji antyterrorystycznych w Polsce oraz kompetencje i zadania poszczególnych instytucji składających się na system antyterrorystyczny

Metody i kryteria oceniania:

• Bieżąca ocena aktywności 40 % oceny końcowej (fora i zadania na Platformie KAMPUS COME, spotkania Google Meet)

• Samodzielne opracowanie notki analitycznej i informacji analitycznej dotyczącej bieżących zagrożeń terrorystycznych 20 % oceny końcowej

• Uzyskanie zaliczenia z min. 1 kolokwium śródsemestralnego i/lub końcowego (40%)

• Przygotowanie projektu grupowego (20 %)

Zaliczenie na ocenę dostateczną 51%-60%

Zaliczenia na ocenę dostateczną plus 61%-70%

Zaliczenie na ocenę dobrą 71-80%

Zaliczenie na ocenę dobrą plus 81-90%

ocena bardzo dobra 91-100 %

Zakres tematów:

1. Zajęcia wprowadzające (omówienie literatury, rozdzielenie zadań, ustalenie harmonogramu). Zagrożenie terrorystyczne we współczesnym świecie.

2. Analiza informacji - omówienie sposobów i technik związanych z przygotowaniem notek analitycznych, informacji analitycznych i informacji sygnalnych dotyczących zdarzeń o charakterze terrorystycznym (zajęcia warsztatowe w celu ukazania narzędzi do samodzielnej pracy studenta).

3. Prawo międzynarodowe w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi

4. Polityka antyterrorystyczna UE

5. Ochrona praw człowieka a terroryzm

6. Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmowi

7. Kolokwium: test sprawdzający wiedzę

8. System antyterrorystyczny w Polsce

9. Wybrane kampanie antyterrorystyczne na świecie

10. Zwalczanie terroryzmu - paradygmat wojny vs. paradygmat przestępstwa

11. Radykalizacja postaw i zachowań prowadzących do terroryzmu

12. Deradykalizacja i deprogramowanie studium przypadku

13. Ochrona infrastruktury krytycznej przed zagrożeniami terrorystycznymi

14. Kolokwium: test sprawdzający wiedzę

Metody dydaktyczne:

Link do kursu na platformie KAMPUS COME

https://kampus-student2.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=3432

Link do kursu na GOOGLE MEET

meet.google.com/nvn-sern-aiw

• dwa kolokwia/testy

• praca grupowa dotycząca ochrony infrastruktury krytycznej przed zagrożeniem terrorystycznym na platformie KAMPUS COME

• aktywne uczestniczenie w forach umieszczanych na platformie KAMPUS COME

• opracowanie notek analitycznych

• dyskusja w ramach zajęć na platformie Google Meet

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 11:25, sala 308
Aleksandra Gasztold 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Gmach Audytoryjny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)