Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konferencja interdyscyplinarna V semestr 1600-SZD-KI-V
Seminarium (SEM) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 130
Zaliczenie: Zaliczenie
Tryb prowadzenia: w sali
Literatura:

Do abstraktu/ wystąpienia powinna być dodana bibliografia, na której zostanie oparta prezentacja.

Bibliografię należy przygotować w oparciu o APA7.

Efekty uczenia się:

● UW_1

Potrafi wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki lub dziedziny sztuki do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności:

- definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą,

- rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować,

- wnioskować na podstawie wyników badań naukowych.

● UW_2

Potrafi dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy.

● UK_1

Potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym.

● UK_3

Potrafi inicjować debatę naukową.

● UK_4

Zdobywa umiejętność uczestniczenia w dyskursie naukowym.

● UU_1

Potrafi samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób

● UU_2

Potrafi planować zajęcia lub grupy zajęć i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi przekazu.

● KK_1

Jest gotów do krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej.

● KK_2

Jest gotów do krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój danej dyscypliny naukowej.

Metody i kryteria oceniania:

Opis wymagań związanych z uczestnictwem w zajęciach, w tym dopuszczalnej liczby nieobecności podlegających usprawiedliwieniu:

● Obecność na konferencji jest obowiązkowa.

● Usprawiedliwione nieobecności związane z sytuacjami losowymi będą rozpatrywane indywidualnie.

● Warunkiem zapisu na przedmiot „Konferencja interdyscyplinarna” jest przesłanie przez doktoranta tytułu, abstraktu i od 3 do 5 słów kluczowych wystąpienia, w terminie wyznaczonym przez upoważnionego pracownika Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych nie później niż 5 miesięcy przed planowaną datą konferencji.

Termin do złożenia tytułu, abstraktu i słów kluczowych wystąpienia nie może przypadać na okres wolny od zajęć dydaktycznych (abstrakt powinien spełniać następujące kryteria: zawierać od 300 do 500 słów, elementy przeglądu literatury, cele badawcze, hipotezy lub pytania badawcze, opis metodologii, zakładane wstępne wnioski oraz bibliografię w stylu APA7). Preferowany język opracowania tytułu, abstraktu i słów kluczowych to język angielski, ale w przypadku decyzji o wystąpieniu w języku polskim należy przesłać także ich polskojęzyczną wersję.

● Nieprzesłanie tytułu, abstraktu (wg wskazanych kryteriów) i słów kluczowych wystąpienia w wyznaczonym terminie skutkuje brakiem możliwości zapisania na przedmiot „Konferencja interdyscyplinarna”, a tym samym niedopuszczenie do udziału w konferencji i niezaliczenie przedmiotu.

● W trakcie konferencji wymagane są: potwierdzony pisemnie udział w wykładzie inauguracyjnym (lista obecności) i aktywny udział minimum w sesji, w ramach której prezentuje się własny projekt badawczy.

Zasady zaliczania zajęć i przedmiotu (w tym zaliczania poprawkowego): terminowe przesłanie tytułu, abstraktu (wg wskazanych kryteriów) i słów kluczowych wystąpienia; udział w wykładzie inauguracyjnym; prezentacja ustna referatu i branie aktywnego udziału w dyskusji podczas panelu, w ramach którego przedstawiane są badania własne. W razie braku zaliczenia przedmiotu, doktorant może wystąpić z wnioskiem o przesunięcie terminu zaliczenia przedmiotu na inny etap kształcenia lub wyznaczenie przedmiotów równoważnych, których zakładane efekty uczenia się są jednakowe lub zbliżone do przedmiotu, i których zaliczenie traktowane jest w rozliczaniu etapu kształcenia równorzędnie.

Metody weryfikacji efektów uczenia się: ocena prezentacji ustnej referatu oraz aktywności w dyskusji następującej po wystąpieniu.

Kryteria oceniania: zgodność referatu z przyjętym tytułem i abstraktem, poprawność merytoryczna, aktywność w dyskusji.

Metody dydaktyczne:

wykład, prezentacje uczestników, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Mirosława Czerny, Anna Jupowicz-Ginalska 87/130 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)