Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Methodology of International Relations Studies 1600-SZD-MIRS
Wykład (WYK) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie
Tryb prowadzenia: w sali
Literatura:

Literatura jest podana w opisie kursu.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Zna i rozumie:

- specyfikę metodologii nauki o stosunkach międzynarodowych jako części nauk społecznych oraz subdyscypliny nauk o polityce, identyfikuje powiązania i różnice między nauką o stosunkach międzynarodowych i innymi dyscyplinami nauk społecznych

- ontologię nauki o stosunkach międzynarodowych, identyfikuje obszary badawcze w ramach nauki o stosunkach międzynarodowych oraz główne poziomy analizy stosunków międzynarodowych

- epistemologię nauki o stosunkach międzynarodowych, w tym główne nurty badawcze, ich założenia, główne debaty interdyscyplinarne, terminologię oraz metody badawcze w ramach nauk o stosunkach międzynarodowych

Umiejętności:

Potrafi:

- wykorzystać teorie i modele teoretyczne z zakresu nauki o stosunkach międzynarodowych przy realizacji strategii badawczej, których efektem końcowym są m.in. publikacje naukowe

- zaaplikować metody badawcze przy realizacji pisania publikacji naukowych

- wykorzystać wiedzę teoretyczną i metodologiczną z zakresu nauki o stosunkach międzynarodowych do analizy konkretnych procesów oraz zjawisk politycznych, ekonomicznych, kulturowych, wojskowych i prawnych w wymiarze międzynarodowym, jak i krajowym

- formułować i rozwiązywać problemy badawcze przy wykorzystaniu wiedzy metodologicznej z zakresu nauki o stosunkach międzynarodowych

Kompetencje społeczne:

Potrafi:

- krytycznie ocenić posiadaną wiedzę i odbierane treści, potrafi krytycznie ocenić swoje działania badawcze

- rozumie i uznaje wiedze z metodologii nauki o stosunkach międzynarodowych w rozwiązywaniu problemów poznawczych

Metody i kryteria oceniania:

Opis wymagań związanych z uczestnictwem w zajęciach, w tym dopuszczalnej liczby nieobecności podlegających usprawiedliwieniu:

uczestnictwo w zajęciach obowiązkowe; możliwa tylko jedna nieobecność (2 godziny seminarium); obowiązek czytania wskazanej literatury

Zasady zaliczania zajęć i przedmiotu (w tym zaliczania poprawkowego):

Zaliczenia (zaliczenie lub brak zaliczenia, bez ocen) na podstawie dwóch zadań:

a) aktywność na zajęciach poprzez: udział w dyskusji na temat związany z pozycjami ze spisu obowiązkowej literatury oraz przedstawienie problemu badawczego, który będzie podstawą eseju (10-15 minut) – 20% oceny końcowej

b) napisanie PhD Individual Research Plan (2000 - 3000 słów) z zastosowaniem jednej z teorii stosunków międzynarodowych czy modelu; ewentualna poprawka

polega na poprawie niezaliczonej części egzaminu – 80 procent oceny końcowej

metody weryfikacji efektów uczenia się:

esej naukowy oraz weryfikacja pracy podczas zajęć

kryteria oceniania:

napisanie PhD Individual Research Plan na 3 000 słów – 80% oceny końcowej

aktywność na zajęciach (patrz "zasady zaliczania") – 20% oceny końcowej

Metody dydaktyczne:

stosowane metody dydaktyczne: seminarium - po przedstawieniu przez prowadzącego najważniejszych zagadnień z danego tematu, dyskusja na podstawie literatury oraz omawianie studiów przypadków.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 9:45 - 12:15, sala 303
Jakub Zajączkowski, Roberto Rabel 6/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Gmach Audytoryjny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)