Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

International Society: Normative Approaches to International Relations 1600-SZD-PiA/NoB-IS
Seminarium specjalizacyjne (SEM-SPE) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie
Tryb prowadzenia: w sali
Literatura:

Anderson K. and A. Hurrell (eds.), The Expansion of international society, Basingstoke: Palgrave 2000

Bull H. and A. Watson, The Expansion of International Society, Clarendon Press, 1984

Buzan B., “The English School: A neglected approach to International Security Studies”, Security Dialogue, 2015: 46(2), pp. 126-143

Buzan B., “From international system to international society: Structural realism and regime theory meet the English School”, International Organization, 1993: 47(3), pp. 327–352.

Buzan B., L. Schouenborg, Global International Society: A New Framework for Analysis, Cambridge: Cambridge University Press 2018

Cobb R. W. and C.D. Elder, International Community: A Regional and Global Study. New York: Holt, Rinehart and Winston 1970

Cui S. and Buzan B., “Great Power Management in International Society”, The Chinese Journal of International Politics 9:2 (2016): 181-210

Danilenko, D., “The Changing Structure of the International Community: Constitutional Implications”, Harvard International Law Journal, 1991: 1, s. 353-361

Goh E., “East Asia as Regional International Society: The Problem of Great Power Management”, in Barry Buzan and Yongjin Zhang, eds., Contesting International Society in East Asia, Cambridge: Cambridge University Press, 2014

Kaczmarska K, “International Society”, Oxford Research Encyclopaedia of International Studies, 2017, https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190846626.013.98

Levy J. and William R. Thompson W. R., “Balancing on Land and at Sea: Do States Ally Against the Leading Global Power?”, International Security Volume 35, Number 1 (2010): 7-43.

Mearsheimer J. J., The tragedy of great power politics, New York: W.W. Norton & Company, Updated edition, 2014

Wheeler, N. J., Saving strangers: Humanitarian intervention in international society. Oxford: Oxford University Press 2000

Yates R., “ASEAN as the ‘Regional Conductor’: Understanding ASEAN’s role in Asia-Pacific Order”, The Pacific Review, Vol. 30, No. 4 (July 2017), 443-461

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student po zakończeniu kursu zna:

- specyfikę pojęć “społeczność międzynarodowa”, “podejście normatywne do SM” oraz pojęć powiązanych;

- problem podejścia realizmu jako teorii SM do kwestii norm, idei, tożsamości, instytucji międzynarodowych;

- przykłady z rzeczywistości międzynarodowej, w których można dowieść funkcjonowania “społeczności międzynarodowej” praktycznego zastosowania terminu “społeczność.

Umiejętności:

Student po zakończeniu kursu potrafi:

- rozróżnić podejście do kwestii współpracy państw i ich znaczenia w systemie międzynarodowym w zależności od przyjętego paradygmatu;

- aplikować pojęcie “społeczności międzynarodowej” w analizie wydarzeń międzynarodowych;

- analizować współpracę międzynarodową z wykorzystaniem podejść normatywnych, w opozycji do podejścia realistycznego.

Kompetencje społeczne:

Student po zakończeniu kursu posiada kompetencje społeczne w zakresie:

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści;

- krytycznej oceny swoich działań badawczych;

- rozumienia i uznawania wiedzy z zakresu teorii SM w rozwiązywaniu rozwiązywaniu problemów poznawczych

Metody i kryteria oceniania:

opis wymagań związanych z uczestnictwem w zajęciach, w tym dopuszczalnej liczby nieobecności podlegających usprawiedliwieniu:

uczestnictwo w zajęciach obowiązkowe; możliwa tylko jedna nieobecność (2 godziny seminarium); obowiązek czytania wskazanej literatury

zasady zaliczania zajęć i przedmiotu (w tym zaliczania poprawkowego):

zaliczenie na podstawie dwóch kryteriów: aktywny udział w zajęciach polegający na zreferowaniu zadanego konkretnego tekstu naukowego z literatury do przedmiotu (20%) oraz przygotowanie eseju naukowego (ok. 3000 słów) stanowiącego próbę zastosowania koncepcji społeczności międzynarodowej lub/i podejść normatywnych do analizy danego zjawiska/problemu stosunków międzynarodowych (80%).

metody weryfikacji efektów uczenia się:

weryfikacja przygotowania do zajęć poprzez wymaganie aktywnego udziału oraz weryfikacja zrozumienia przedstawionych treści i ich aplikacji poprzez przygotowanie eseju naukowego.

kryteria oceniania:

- ocena eseju naukowego– 80% oceny końcowej

- aktywny udział w zajęciach oraz prezentacja wskazanego tekstu naukowego podczas zajęć – 20% oceny końcowej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 9:45 - 12:15, sala 303
Dorota Heidrich, Roberto Rabel 6/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Gmach Audytoryjny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)