Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Administracja publiczna 2102-L-D2ADPU
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 120
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

1. Administracja i polityka. Administracja publiczna w procesie przemian pod red. A Ferensa i Iwony Macek, Wrocław 2002.

2. Administracja publiczna, pod red. J. Hausnera, Warszawa 2005.

3. Administracja publiczna w procesie dostosowania państwa do UE, pod red. T. Mołdawy, K. A. Wojtaszczyka, M. Małeckiego, Warszawa 2003.

4. R. Balicki, B. Banaszak, A. Błaś, Ustrój administracji publicznej. Warszawa 2000.

5. A. Błaś, J. Boć, J. Jeżewski: Administracja publiczna, Kolonia Limited 2003.

6. J. Borkowski, Jednostka a administracja publiczna po reformie ustrojowej. Warszawa 2001.

7. H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna, Warszawa 2004.

8. J. Jagielski, Kontrola administracji publicznej, Warszawa 2007.

9. Z. Leoński, Nauka administracji, Wyd. 4, Warszawa 2002.

10. G. Rydlewski, Polityka i administracja w rządach państw członkowskich Unii Europejskiej, Warszawa 2006.

11. W. Wytrążek, Sprawność działania administracji publicznej w Polsce w warunkach decentralizacji, Lublin 2006.

12. E. Zieliński, Administracja rządowa w Polsce, Warszawa 2001.

13. E. Zieliński, Samorząd terytorialny w Polsce, Warszawa 2004.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K_W01 - Po zakończeniu zajęć student zna i rozumie istotę oraz misję administracji publicznej

K_W04 - Absolwent zna strukturę administracji publicznej w Polsce i rozumie zjawiska związane z jej funkcjonowaniem. Wykazuje umiejętność zidentyfikowania podstawowych modeli i kierunków zmian w administracji publicznej.

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01 - Po zakończeniu zajęć student potrafi analizować zagadnienia aksjologiczne, normatywne, organizacyjne, proceduralne i kadrowe dotyczące systemu administracji w Polsce. Dostrzega prawidłowości i zależności w procesach realizowanych przed podmioty składające się na system administracji w Polsce.

KOMPETENCJE

K_K01 - Po zakończeniu zajęć student jest gotów do profesjonalnego kontaktu z podmiotami administracji publicznej oraz ma podstawowe przygotowanie do pracy w strukturach administracji publicznej.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie testu obejmujący trzy pytania z wyborem oceny (prawda lub fałsz), trzy pytania z wyborem wariantu odpowiedzi (jedna z czterech) oraz trzy zagadnienia do zwięzłego omówienia; dla zainteresowanych możliwość egzaminu ustnego; wymagania egzaminacyjne określone przez tematy wskazane w opisie przedmiotu; przed ostatnim wykładem student otrzyma 50 pytań, które stanowić będą podstawę zadań egzaminacyjnych; na ostatnim wykładzie omówione zostaną odpowiedzi na pytania wymagające dodatkowego komentarza; niezbędne wcześniejsze uzyskanie zaliczenia ćwiczeń.

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie: obecności (możliwe dwie nieusprawiedliwione

Zakres tematów:

Zajęcia 1: Podstawowe pojęcia z zakresu administracji publicznej

1.Pojęcie administracji publicznej.

2.Podział administracji publicznej.

3.Decentralizacja a dekoncentracja administracji publicznej.

4.Polityka a administracja

5.Administracja a grupy nacisku.

6.Administracja a partie polityczne.

Zajęcia 2 Rodzaje i modele administracji.

1. Rodowód i rodzaje administracji: administracja państwowa, rządowa

i samorządowa.

2. Modele administracji.

3. Cechy administracji publicznej.

4. Przesłanki sprawnej administracji.

Zajęcia 3: Zasady organizacji i działania administracji publicznej

1. Charakter działań administracji publicznej.

2. Zasady działania administracji publicznej.

3. Język administracji.

Zajęcia 4. Proces decyzyjny w administracji publicznej.

1. Decyzja jako racjonalne działanie administracji publicznej.

2. Typy i modele decyzji.

3. System celów i środków w procesie decyzyjnym.

Zajęcia 5: Procedury działania administracji publicznej.

1. Akty administracyjne.

2. Decyzje i postanowienia.

3. Działania władcze i niewładcze.

Zajęcia 6: Doradztwo w administracji publicznej.

1. Pojęcia doradztwa w administracji publicznej.

2. Istota doradztwa w administracji publicznej.

3. Rodzaje doradztwa.

Zajęcia 7: Podział terytorialny państwa.

1. Pojęcie i rodzaje podziału terytorialnego.

2. Kształtowanie podziału terytorialnego.

3. Czynniki kształtujące podział terytorialny.

4. Podział zasadniczy.

5. Podział pomocniczy.

6. Podział specjalny.

Zajęcia 8: Kontrola w administracji publicznej

1. Pojęcie kontroli administracji publicznej.

2. Zadania kontroli.

3. Rodzaje i cechy kontroli.

4. Kontrola wewnątrzadministracyjna.

5. Kontrola zewnątrzadministracyjna.

Zajęcia 9: Nadzór w administracji publicznej

1. Pojęcie nadzoru administracji publicznej.

2. Zadania nadzoru.

3. Rodzaje i cechy nadzoru.

Zajęcia 10: Kadry w administracji publicznej

1. Pracownicy administracji rządowej.

2. Pracownicy samorządu terytorialnego.

Zajęcia 11 Administracja rządowa w województwie

1. Wojewoda i jego pozycja ustrojowa.

2. Wojewódzka administracja zespolona.

3. Terenowe organy administracji niezespolonej.

Zajęcia 12 Samorząd gminny

1. Ustrojowa pozycja gminy, powiatu, województwa.

2. Zadania i zakres działania gminy, powiatu i województwa.

3. Władze gminy, powiatu i województwa.

4. Urząd gminy, starostwo powiatowe, urząd marszałkowski.

5. Finanse gminy, powiatu i województwa.

Zajęcia 13 Samorząd powiatowy

1. Ustrojowa pozycja powiatu.

2. Zadania i zakres działania powiatu.

3. Władze powiatu.

4. Starostwo powiatowe.

Zajęcia 14 Samorząd województwa

1. Ustrojowa pozycja województwa.

2. Zadania i zakres działania województwa.

3. Władze samorządu województwa.

4. Urząd marszałkowski.

Metody dydaktyczne:

Metoda poznawcza: prezentacja multimedialna, wykład

Metody aktywizujące studentów: studia przypadków.

Samodzielna praca studentów podczas zajęć synchronicznych: lektura tekstu, wykonanie zadań, przygotowanie krótkiej wypowiedzi na zadany temat.

Nauczanie spiralne, czyli nawiązywanie do poprzednich treści.

Debriefing.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:45, Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 3, sala 1
Marta Balcerek-Kosiarz 20/25 szczegóły
2 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, Gmach Audytoryjny, sala 222
Jolanta Itrich-Drabarek 28/25 szczegóły
3 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, Stara Biblioteka - "Stary BUW", sala 116
Andrzej Piasecki 26/25 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)