Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura brytyjska dla nauczycieli języka II 4100-IIMLITBRYT
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa i uzupełniająca:

1.The Norton Anthology of English Literature, New York, vols.1-2

2.The Oxford Anthology of English Literature, New York, vols.1-2

3.Andrew Sanders, The Short Oxford History of English Literature

4.M.Drabble, The Oxford Companion to English Literature, Oxford, 1985

5.A.Burgess, English Literature, Longman, 1990

6.B.Ford (ed.), The New Pelican Guide to English Literature, Penguin, vols.1-9

7.M.Alexander, A History of English Literature, Macmillan, 2000

8.Cuddon, J.A., A Dictionary of Literary Terms, London & New York, 1982

9.Zgorzelski, a., Lectures on British Literature, Parts 1-3, Gdansk, 1999

9.Mroczkowski, P., Historia literatury angielskiej, Wrocław, 1986

10.Zbierski, Henryk: 'Literatura angielska' , w: Dzieje literatur europejskich, Warszawa 1982

11.Stamirowska, Krystyna, (ed.) Współczesna powieść brytyjska, Kraków: Universitas, 1997.

12.Diniejko, A. Introduction to the Study of Literature in English. Kielce, 2005.

13.Bela Teresa, Mazur Zygmunt: A College Anthology of English Literature, Kraków,1997

Efekty uczenia się:

Wiedza

K_W01 ma uporządkowaną podstawową wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku nauczanie języków obcych, zorientowaną na zastosowania praktyczne w sferze nauczania języków obcych w przedszkolu i na pierwszym i drugim etapie edukacyjnym H1P_W01

K_W02 ma uporządkowaną wiedzę podstawową, obejmującą wybrane obszary z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zorientowaną na zastosowania praktyczne w dziedzinie nauczania języków obcych H1P_W02

K_W07 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego H1P_W10

K_W08 zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych H1A W02 H1A_W03

K_W19 ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w literaturoznawstwie, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych; zna podstawowe tradycje paradygmatyczne badań społecznych, z których wywodzą się poszczególne metody

zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji danych językowych używanych w badaniach z zakresu literaturoznawstwa oraz dydaktyki nauczania języka angielskiego i przyswajania języka angielskiego jako języka obcego. S1A_W06

Umiejętności

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów H1P_U01

K_U03 samodzielnie planuje i realizuje typowe projekty związane z nauczaniem języków obcych z elementami literaturoznawstwa w warunkach szkolnych i innych instytucji nauczających języków obcych H1P_U03

K_U08 potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania problemów dotyczących nauczania języków obcych ew. przedmiotu „historia i społeczeństwo” oraz wybrać i zastosować właściwy sposób postępowania H1P_U09

K_U09 posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków H1P_U10

K_U10 potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych, ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, w języku polskim i języku obcym H1P_U11

K_U10 posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł H1P_U12

K_U12 posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł H1P_U13

K_U13 potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności psychopedagogicznej S1A U01 S1A_U08

K_U1 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii i pedagogiki oraz powiązanych z nimi dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań S1A U02 S1A U01 S1A U06 H1A_U04

K_U15 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności nauczycielskiej H1A U04 H1A U06 S1A U03 S1A_U08

K_U1 posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów działań badawczych oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań pedagogicznych; potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki (z wykorzystaniem ICT) oraz wskazywać kierunki dalszych badań H1A U02 H1A U04 S1A U01 S1A_U02

K_U17 potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie, na tematy dotyczące wybranych zagadnień psychologicznych i pedagogicznych; z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku psychologii, pedagogiki, jak i innych powiązanych z nimi dyscyplin H1A U01 H1A U06 H1A U11 H1A U12

K_U18 ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie nauczania i wychowania, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów H1A_U01

K_U19 posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów H1A_U06

K_U20 potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej S1A U06 S1A_U07

K_U21 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań wychowawczych ; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów psychologicznych i pedagogicznych oraz prognozować przebieg ich rozwiązywania i przewidywać skutki planowanych działań S1A_U04

Kompetencje społeczne

K_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania H1P_K03

K_K07 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia H1A K01

H1A K04 S1A_K02

K_K08 ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań psychologicznych i pedagogicznych w środowisku szkolnym i pozaszkolnym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pracy nauczycielskiej S1A_K07

K_K10 dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki H1A K04 S1A_K04

K_K11 jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych S1A K04 H1A_K04

Metody i kryteria oceniania:

Indywidualnie dostosowane do tematyki i wymogów poszczególnych uczących.

Zakres tematów:

Tematy poszczególnych zajęć zostają wybrane indywidualnie przez poszczególnych prowadzących z poniższego zakresu kursu.

Kurs historii literatury brytyjskiej jest diachronicznym przeglądem kanonu literatury brytyjskiej tworzonej od okresu staro-angielskiego do czasów współczesnych. Chronologicznie ułożone teksty stanowią dla studenta mapę literackich, społecznych, historycznych i kulturowych zmian na przestrzeni wieków. Główne obszary badawcze odnoszą się do następujących problemów i autorów:

Old English do Romanticism

1)Anglo-Saxon literature: Heroic, elegiac and religious poems: Beowulf, The Wanderer, The Dream of the Rood; Old English society, beliefs and customs; Old English versification: orality, alliteration, kenning, accentual verse. Christianity vs Teutonic paganism.

2)Medieval poetry: Allegorical religious poetry: The Pearl, Piers Plowman; Arthurian romance: Sir Gawain and the Green Knight; Alliterative Revival; Medieval songs, lyrics and ballads; Medieval theatre and drama: Tropes, Miracle, Mystery, Morality plays and Interludes: Everyman; Geoffrey Chaucer's achievement as the culmination of medieval tradition: The Canterbury Tales.

3)Renaissance: Humanism, Reformation, and new horizons in arts, science, philosophy. Tudor and Elizabethan lyrics and sonnets: Petrarchan vs English pattern; sonneteers and the sonnet cycle: Thomas Wyatt, Surrey, Sir Phillip Sidney, Edmund Spenser, W.Shakespere; Renaissance epic poetry: E.Spenser The Faerie Queene. Elizabethan theatre and drama: Renaissance tragic character: Marlowe's in Dr Faustus, Jonson's comedy of humours: Volpone, Kyd's revenge tragedy: The Spanish Tragedy; Shakespeare's tragedies, comedies and chronicles; Metaphysical and Cavalier poetry of the 17th century; Puritanism in literature in John Milton' Paradise Lost and John Bunyan's The Pilgrim's Progress;

4)Restoration and Augustan Literature: the satires of John Dryden and Samuel Butler, Restoration comedy of manners (Wycherley, Etherege and Congreve); Augustan aesthetics and ideas in Alexander Pope's satires and essays; the rise of the novel as a new literary genre: Daniel Defoe’s Robinson Crusoe and formal realism; Jonathan Swift’s Gulliver’s Travels as a satire and grotesque; Henry Fielding’s Tom Jones/Joseph Andrews as a Bildungsroman narrative; Laurence Sterne’s experiments with narration and emotions in Tristram Shandy'; Sentimentalism in poetry: Graveyard Poets, Robert Burnes, anthologies – Percy Macpherson, Chatterton; Gothicism in novels.

5.Romantic poetry: The mystical and social poetry of William Blake' Songs of Innocence and Experience; The Preface to Lyrical Ballads as a manifesto of English Romanticism; The Lake Poets: William Wordsworth and S.T.Coleridge and their views on nature, imagination, poetry; the second generation of English Romantics: Percy Bysshe Shelley - revolutionary idealism of his poetry; George Gordon Byron orientalism and satire of his poems; Hellenism, medievalism and art in the poetry of John Keats; Romantic novel: Mary Shelley (terror tale and myth) and Jane Austen (satire and feminism).

6.Victorian novel: Emily Bronte's multi-genre narration and symbolic/realistic composition in Wuthering Heights; Bildungsroman, social and moral criticism in Dickens' Great Expectations; Society vs the individual, utilitarian ethics in George Eliot's The Mill on the Floss; Social criticism and departures from Victoria conventions in Thackeray's Vanity Fair; Morality, determinism and symbolism in Hardy's Tess

7.Victorian Poetry: A.Tennyson as a mouthpiece of Victorian controversies; Dramatic monologue convention in R.Browning's poems; the poetics of the Pre-Raphaelite Brotherhood in Rossetti's poems; Nature, religion and technical accomplishment of G.M.Hopkins's poetry.

8.Twentieth century literature: The "Gay Nineties" and Aestheticism in O.Wilde's novels; Poetry of World War I (Rosenberg, Owen, Sassoon); Yeats and the Irish Revival: Irish myths, the Cabala, alchemy; Modernism in poetry: T.S.Eliot (tradition, objective correlative, irony, topicality); Imagism; Literature of ideas: G.B.Shaw, H.G.Wells, G.K.Chesterton; Modernism in the novel: narrative techniques and moral problems in Joseph Conrad's novels; Stream of consciousness and internal monologue in James Joyce and Virginia Woolf; Morality vs instincts, body vs spirit in D.H.Lawrence's expressionist novels; Utopian and dystopian vision of modern civilization in Aldous Huxley and George Orwell; Poetry of the 1930's: "Macspaunday" group, W.H.Auden, Dylan Thomas' "New Romanticism"; Developments in drama: Theatre of the Absurd and the comedy of menace: Samuel Beckett, Harold Pinter; The Angry Young Men movement: John Osborn; Post-war and postmodern poetry: The Movement, The Group (Larkin, Hughes, Heaney, Harrison, Raine, Morgan); Modern and Postmodern novel: Allegorical fiction in Iris Murdoch and William Golding; "Academics": M.Bradbury, D.Lodge; Experimental novelisits: A.Carter, I. MacEwan, S.Rushdie, J.Fowles.

Metody dydaktyczne:

• wykład w oparciu o prezentacje ppt

• autorskie prezentacje studentów

• analiza i omawianie tekstów źródłowych: artykuły naukowe, opracowania teoretyczne i praktyczne dotyczące wybranych przez studentów zagadnień, podręczniki do nauki języka angielskiego, transkrypty lekcji

• praca indywidualna/konsultacje ze studentami: analiza i omawianie fragmentów redagowanych prac

• indywidualna praca studenta w domu (self-study) w oparciu o materiały zamieszczone na platformie e-learningowej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 11:30 - 13:00, sala 15
Andrzej Diniejko 12/ szczegóły
2 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 13:15 - 14:45, sala 15
Andrzej Diniejko 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny "Ksawerów" - Niepodległości 22
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)