Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dydaktyka ogólna 4100-2SDYDOGOLO
Wykład (WYK) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Tryb prowadzenia: w sali
Literatura:

Bereźnicki F. (2007). Dydaktyka kształcenia ogólnego. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Bereźnicki F. (2011). Podstawy kształcenia ogólnego. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Bereźnicki F. (2015). Dydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczycieli. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls. Kruszewski K. (2007). (red.) Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela. Warszawa: PWN.

Kupisiewicz C. (2000). Dydaktyka ogólna, Warszawa: Graf-Punkt.

Kupisiewicz C. (2005). Podstawy dydaktyki ogólnej, Warszawa: WSiP.

Niemierko B. (2007). Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki. Warszawa: WAiP.

Okoń W. (2003). Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Półturzycki J. (2002). Dydaktyka dla nauczycieli. Płock: Wydawnictwo Naukowe Novum.

Zaczyński W. (1988). Metodologiczna tożsamość dydaktyki, Warszawa: PWN.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

S_W01 w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, teorie, instytucje, procesy, zjawiska z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych: pedagogika, psychologia, właściwych dla kierunku nauczanie języków obcych zorientowane na zastosowania praktyczne w sferze nauczania języków obcych w przedszkolu, na pierwszym i/lub drugim etapie edukacyjnym

S_W02

niezbędną terminologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych: pedagogika, psychologia, właściwą dla nauczania języków obcych

S_W03 metodykę wykonywania zadań, normy, procedury i dobre praktyki stosowane w instytucjach oświatowych i związanych z nauczaniem języków obcych

S_W06 w sposób uporządkowany różne środowiska wychowawcze i edukacyjne, ich specyfikę i procesy w nich zachodzące

S_W07 w zaawansowanym stopniu strukturę i funkcje systemu edukacji, cele, podstawy prawne, organizację i funkcjonowanie różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych

S_W08 różnorodnych uczestników działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej

S_W09 metodykę wykonywania typowych zadań, normy, procedury stosowane w różnych obszarach działalności pedagogicznej

Umiejętności: absolwent potrafi

S_U04 w niezbędnym zakresie stosować przepisy prawa odnoszące się do instytucji związanych z edukacją, nauczaniem języków obcych

S_U05 obserwować i ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania problemów dotyczących nauczania języków obcych oraz wybrać i zastosować właściwy sposób postępowania

S_U09 dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające zmian w przyszłym działaniu

S_U16 prezentować własne pomysły, wątpliwości i sugestie w języku polskim i obcym popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych i poglądów różnych autorów

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:

S_K04 prowadzić komunikację interpersonalną i interkulturową z zastosowaniem mediacji z uczestnikami procesu dydaktycznego w kontekście lokalnym i globalnym

S_K05 współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role

S_K06 odpowiedniego określenia priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

S_K09 podejmowania działań psychologicznych, pedagogicznych i dydaktycznych w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym będąc przekonanym o ich sensie, wartości i potrzebie; jest gotów do podejmowania wyzwań zawodowych

Metody i kryteria oceniania:

Student uzyskuje zaliczenie na podstawie:

1) obecności na zajęciach - limit nieobecności nieusprawiedliwionych wynosi 1,

2) przygotowania i aktywnego udziału w zajęciach prowadzonych synchronicznie i asynchronicznie,

3) terminowego i zgodnego z instrukcją wykonywania pisemnych i ustnych zadań na zajęciach i na platformie CKC UW, zgodnie z planem danego semestru.

4) zaliczenie testu końcowego na poziomie 60%.

Osoby aktywnie i regularnie uczestniczące w wykładach stacjonarnych mogą być zwolnione zwolnione z testu końcowego.

Skala ocen:

90-100% - 5

85-89% - 4,5

75-84% - 4

70-74% - 3,5

60-69% - 3

0-59% - 2

Zakres tematów:

1. Początek myśli dydaktycznej w starożytnej Grecji i w Średniowieczu. Definicja i zakres dydaktyki. Główne osiągnięcia dydaktyczne epok.

2. Rozwój dydaktyki w Renesansie. Główne trendy i osiągnięcia dydaktyki. Definicja dydaktyki według Wolfganga Ratke'go. Koncepcja jednolitego systemu powszechnego nauczania, innowacje i prace Jana Komeńskiego.

3. Rozwój dydaktyki w XIX wieku. Współczesne systemy dydaktyczne: system tradycyjny J. Herbarta. Zasady dydaktyki herbartowskiej. Koncepcja kształcenia moralnego.

4. Rozwój dydaktyki w XIX wieku. Współczesne systemy dydaktyczne: system nowego wychowania J. Deweya. Zasady dydaktyki deweyowskiej (progresywnej, progresywistyczne)j. Koncepcja kształcenia progresywnego. Zasady działania szkoły progresywnej. Reforma edukacji.

5. Porównanie dydaktyki tradycyjnej i progresywnej i ich krytyka.

6. Wprowadzenie do polskiej współczesnej myśli dydaktycznej. Definicja, zakres i miejsce dydaktyki ogólnej w naukach społecznych. Dydaktyka jako subdyscyplina pedagogiczna. Przedmiot i zadania współczesnej dydaktyki. Dydaktyka ogólna a dydaktyki szczegółowe.

7. "Dekalog dydaktyka" Stanisława Głowackiego. Cele dydaktyki ogólnej wg Władysława Zaczyńskiego. Zasady dydaktyki.

8. Definicja i cele kształcenia w ujęciu współczesnym. Proces nauczania – uczenia się Związek pomiędzy nauczaniem a uczeniem się. Środowisko uczenia się. Szkolne uczenie się.

9. Cele kształcenia - źródła, sposoby formułowania i rodzaje. Cele kształcenia wg Wincentego Okonia. Taksonomia celów kształcenia wg Bloom'a i ich wykorzystanie w praktyce edukacyjnej. Konstruowanie celów kształcenia.

10. Szkoły budzące się - Evangelische Schule Berlin-Zentrum: studium przypadku. Szkoła jako instytucja wspomagająca rozwój jednostki i społeczeństwa. Klasa szkolna jako środowisko edukacyjne. Style kierowania klasą.

12. Współczesne wyzwania edukacyjne. Refleksja nad szkołą współczesną. Rola kreatywności w edukacji wg Kena Robinsona.

13. Język jako narzędzie pracy nauczyciela. Porozumiewanie się w celach dydaktycznych – sztuka wykładania, sztuka zadawania pytań, sposoby zwiększania aktywności komunikacyjnej uczniów. Edukacyjne zastosowania mediów.

Metody dydaktyczne:

Stosowane metody są zróżnicowane, a ich wybór zależy od zadania i trybu pracy.

- wykład konwersatoryjny - prezentacje ppt, filmy dydaktyczne,

- metoda webquest - wyszukiwanie i gromadzenie informacji z zasobów internetowych- analiza przypadku/rozwiązywanie problemu

- symulacja/drama/odgrywanie ról- wcielanie się w rolę ocenianego/oceniającego

- samodzielna pracy studentów: lektura tekstu, wykonanie zadania, przygotowanie krótkiej wypowiedzi na zadany temat, obejrzenie filmu, odsłuchanie nagrania w wyznaczonym czasie

pracy w parach i w podgrupach (np. w tzw. pokojach) np. think – pair – share

nauczanie spiralne, czyli nawiązujące do poprzednich treści,

rozmowa o odczuciach i emocjach związanych z wykonanym zadaniem, przeczytanym tekstem, przekazywanymi treściami.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
125 co drugi wtorek (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala 109 - ogólna
Ewa Guz 44/ szczegóły
345 co drugi wtorek (nieparzyste), 11:30 - 13:00, sala 109 - ogólna
Ewa Guz 55/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny "Ksawerów" - Niepodległości 22
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)