Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dydaktyka ogólna 4100-2SDYDOGOLO
Egzamin (EGZ) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin:
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Bereźnicki F. (2007). Dydaktyka kształcenia ogólnego. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Bereźnicki F. (2011). Podstawy kształcenia ogólnego. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Bereźnicki F. (2015). Dydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczycieli. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Kruszewski K. (2007). (red.) Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela. Warszawa: PWN.

Kupisiewicz C. (2000). Dydaktyka ogólna, Warszawa: Graf-Punkt.

Kupisiewicz C. (2005). Podstawy dydaktyki ogólnej, Warszawa: WSiP.

Niemierko B. (2007). Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki. Warszawa: WAiP.

Okoń W. (2003). Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Półturzycki J. (2002). Dydaktyka dla nauczycieli. Płock: Wydawnictwo Naukowe Novum.

Zaczyński W. (1988). Metodologiczna tożsamość dydaktyki, Warszawa: PWN.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

S_W01 w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, teorie, instytucje, procesy, zjawiska z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych: pedagogika, psychologia, właściwych dla kierunku nauczanie języków obcych zorientowane na zastosowania praktyczne w sferze nauczania języków obcych w przedszkolu, na pierwszym i/lub drugim etapie edukacyjnym

S_W02

niezbędną terminologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych: pedagogika, psychologia, właściwą dla nauczania języków obcych

S_W03 metodykę wykonywania zadań, normy, procedury i dobre praktyki stosowane w instytucjach oświatowych i związanych z nauczaniem języków obcych

S_W06 w sposób uporządkowany różne środowiska wychowawcze i edukacyjne, ich specyfikę i procesy w nich zachodzące

S_W07 w zaawansowanym stopniu strukturę i funkcje systemu edukacji, cele, podstawy prawne, organizację i funkcjonowanie różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych

S_W08 różnorodnych uczestników działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej

S_W09 metodykę wykonywania typowych zadań, normy, procedury stosowane w różnych obszarach działalności pedagogicznej

Umiejętności: absolwent potrafi

S_U04 w niezbędnym zakresie stosować przepisy prawa odnoszące się do instytucji związanych z edukacją, nauczaniem języków obcych

S_U05 obserwować i ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania problemów dotyczących nauczania języków obcych oraz wybrać i zastosować właściwy sposób postępowania

S_U09 dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające zmian w przyszłym działaniu

S_U16 prezentować własne pomysły, wątpliwości i sugestie w języku polskim i obcym popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych i poglądów różnych autorów

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:

S_K04 prowadzić komunikację interpersonalną i interkulturową z zastosowaniem mediacji z uczestnikami procesu dydaktycznego w kontekście lokalnym i globalnym

S_K05 współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role

S_K06 odpowiedniego określenia priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

S_K09 podejmowania działań psychologicznych, pedagogicznych i dydaktycznych w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym będąc przekonanym o ich sensie, wartości i potrzebie; jest gotów do podejmowania wyzwań zawodowych

Metody i kryteria oceniania:

Odpowiedzi ustne egzaminowanych oceniane są na podstawie następujących kryteriów:

- poprawność i trafność odpowiedzi (odpowiedź na temat) - 4 pkt, przy czym aby zdać egzamin z wynikiem pozytywnym należy uzyskać conajmniej 2 pkt;

- kompletność (odpowiedź wyczerpująca temat); 4 pkt, przy czym aby zdać egzamin z wynikiem pozytywnym należy uzyskać conajmniej 2 pkt;

- klarowność i logika odpowiedzi; 1 pkt

- wnikliwość i jakość argumentacji; 1 pkt

Skala ocen:

0-3.5 pkt 2 - ndst

4-5 pkt 3 - dst

5.5-6 pkt 3.5 - dst +

6.5-7.5 pkt 4 - db

8 - 8.5 pkt 4.5 - dobry +

9 - 10pkt 5 - dobry +

Zakres tematów:

1. Początek myśli dydaktycznej w starożytnej Grecji i w Średniowieczu. Definicja i zakres dydaktyki. Główne osiągnięcia dydaktyczne epok.

2. Rozwój dydaktyki w Renesansie. Główne trendy i osiągnięcia dydaktyki. Definicja dydaktyki według Wolfganga Ratke'go. Koncepcja jednolitego systemu powszechnego nauczania, innowacje i prace Jana Komeńskiego.

3. Rozwój dydaktyki w XIX wieku. Współczesne systemy dydaktyczne: system tradycyjny J. Herbarta. Zasady dydaktyki herbartowskiej. Koncepcja kształcenia moralnego.

4. Rozwój dydaktyki w XIX wieku. Współczesne systemy dydaktyczne: system nowego wychowania J. Deweya. Zasady dydaktyki deweyowskiej (progresywnej, progresywistyczne)j. Koncepcja kształcenia progresywnego. Zasady działania szkoły progresywnej. Reforma edukacji.

5. Porównanie dydaktyki tradycyjnej i progresywnej i ich krytyka.

6. Wprowadzenie do polskiej współczesnej myśli dydaktycznej. Definicja, zakres i miejsce dydaktyki ogólnej w naukach społecznych. Dydaktyka jako subdyscyplina pedagogiczna. Przedmiot i zadania współczesnej dydaktyki. Dydaktyka ogólna a dydaktyki szczegółowe.

7. "Dekalog dydaktyka" Stanisława Głowackiego. Cele dydaktyki ogólnej wg Władysława Zaczyńskiego. Zasady dydaktyki.

8. Definicja i cele kształcenia w ujęciu współczesnym. Proces nauczania – uczenia się Związek pomiędzy nauczaniem a uczeniem się. Środowisko uczenia się. Szkolne uczenie się.

9. Cele kształcenia - źródła, sposoby formułowania i rodzaje. Cele kształcenia wg Wincentego Okonia. Taksonomia celów kształcenia wg Bloom'a i ich wykorzystanie w praktyce edukacyjnej. Konstruowanie celów kształcenia.

10. Szkoły budzące się - Evangelische Schule Berlin-Zentrum: studium przypadku. Szkoła jako instytucja wspomagająca rozwój jednostki i społeczeństwa. Klasa szkolna jako środowisko edukacyjne. Style kierowania klasą.

12. Współczesne wyzwania edukacyjne. Refleksja nad szkołą współczesną. Rola kreatywności w edukacji wg Kena Robinsona.

13. Język jako narzędzie pracy nauczyciela. Porozumiewanie się w celach dydaktycznych – sztuka wykładania, sztuka zadawania pytań, sposoby zwiększania aktywności komunikacyjnej uczniów. Edukacyjne zastosowania mediów.

Metody dydaktyczne:

Egzamin ma formę ustną.

Sposób przeprowadzenia: grupy 3-osobowe (lub 2-osobowe), egzaminowani podzieleni losowo - imienny grafik ogłoszony jest ok. 7 dni przed dniem egzaminu.

Czas trwania: 20 minut - 5 minut na odpowiedź indywidualną każdej z 3 os./ 5 minut na informację zwrotną i ocenę dla wszystkich;

Zakres materiału: materiał przedstawiony na wykładach;

Pytania: egzaminowany odpowiada na jedno pytanie składające się z dwóch elementów weryfikujących jego/jej 1) wiedzę (ogólną lub/szczegółową) z zakresu przedmiotu dydaktyka ogólna, 2) umiejętność zastosowania krytycznego myślenia w przyswajaniu treści przedmiotowych tzn. stopień ich zrozumienia oraz umiejętność analizy, syntezy i stopień internalizacji treści, np:

UWAGA! Egzaminujący może zadawać pytania dodatkowe - klaryfikujące, naprowadzające etc.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
125 (brak danych), (sala nieznana)
Ewa Guz 44/ szczegóły
345 (brak danych), (sala nieznana)
Ewa Guz 54/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)