Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka o państwie i prawie 4100-2SNAOPPO
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia: w sali
Literatura:

- W. Siuda: Elementy prawa dla ekonomistów, Poznań 2013

- M. Łoszewska-Ołowska, Podstawy prawa dla dziennikarzy. Warszawa 2008

- Z. Radwański, Prawo cywilne-część ogólna, Warszawa 2005

- E. Gniewek, Prawo rzeczowe, Warszawa 2003

- Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania-część ogólna, Warszawa 2005

- E. Skowrońska-Bocian, Prawo spadkowe, Warszawa 2003

- K. Kruczalak, Prawo handlowe. Zarys wykładu, Warszawa 2008

- T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2005

- Kodeks cywilny, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks pracy, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, inne ustawy wskazane przez prowadzącego

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student rozpoznaje podstawowe pojęcia z zakresu prawa prywatnego i prawa publicznego. Analizuje ustawy regulujące funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. Potrafi rozwiązać podstawowe problemy prawne.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach. Konwersatorium kończy się zaliczeniem w formie pisemnej lub testem.

Zakres tematów:

Temat 1: Zróżnicowanie systemów normatywnych

1/ pojęcie i rodzaje systemów normatywnych

2/ prawne systemy normatywne

3/ system prawa, gałęzie prawa, kodyfikacje, instytucje prawne, zasady prawa, klauzule generalne

4/ inne systemy normatywne i ich związki z prawnymi systemami normatywnymi

Temat 2: Prawo i normy prawne

1/ wieloznaczność pojęcia „prawo”

2/ koncepcje prawa

3/ język prawny a języki prawnicze

4/ norma prawna i jej budowa

5/ norma prawna a przepis prawny

Temat 3: Zdarzenia prawne i stosunki prawne

1/ pojęcie stosunku prawnego

2/ pojęcie i rodzaje zdarzeń prawnych

3/ relacja zdarzeń prawnych i stosunków prawnych na wybranych przykładach

4/ rodzaje stosunków prawnych

Temat 4: Prawo a państwo

1/ związki prawa z państwem

2/ główne kultury prawne świata

3/ rola prawa w demokratycznym państwie prawnym

4/ sankcje i odpowiedzialność w prawie polskim

Temat 5: Źródła prawa

1/ rozumienie pojęcia systemu źródeł prawa

2/ akt prawny jako źródło prawa

3/ system źródeł prawa RP a system organów państwowych

4/ hierarchia źródeł prawa w RP

Temat 6: Stanowienie prawa

1/ koncepcja racjonalnego prawodawcy i technika prawodawcza

2/ stanowienie konstytucji i jej struktura

3/ stanowienie ustawy i jej budowa

4/ proces stanowienia prawa międzynarodowego

5/ stanowienie aktów wykonawczych

6/ stanowienie prawa miejscowego

Temat 7: Proces stosowania prawa polskiego i prawa międzynarodowego

1/ istota stosowania prawa polskiego

2/ rodzaje rozumowań prawniczych

3/ wykładnia prawa i jej rodzaje

4/ stosowanie prawa międzynarodowego w systemie prawa wewnętrznego

Temat 8: Wprowadzenie do prawa cywilnego

1/ Podmioty prawa cywilnego.

2/ Zdolność prawna

3/ Zdolność do czynności prawnej

4/ Czynności prawne

Temat 9: Wprowadzenie do prawa rzeczowego

1/ Pojęcie i podział rzeczy

2/ Własność i współwłasność

3./ Użytkowanie wieczyste

4/ Ograniczone prawa rzeczowe

Temat 10: Wprowadzenie do prawa zobowiązań

1/ Istota i wykonanie zobowiązań

2/ Źródła zobowiązań

3/ Odpowiedzialność cywilnoprawna

4/Wybrane przykłady umów cywilnych

Temat 11: Wprowadzenie do prawa spadkowego

1/podstawowe pojęcia prawa spadkowego

2/ dziedziczenie ustawowe

3/ nabycie praw spadkowych

4/ dziedziczenie testamentowe

Temat 12: Wprowadzenie do prawa rodzinnego i opiekuńczego

1/ zawarcie i ustanie małżeństwa

2/ prawa i obowiązki małżonków

3/ ustalanie pochodzenia dziecka

4/ władza rodzicielska, obowiązek alimentacyjny

Temat 13: Wprowadzenie do prawa rodzinnego i opiekuńczego

1/ Stosunki majątkowe małżeńskie

2/ Separacja i rozwód.

3/ Obowiązki rodziców w ramach władzy rodzicielskiej.

4/ Przysposobienie.

Temat 14-15 Podstawowe instytucje prawa karnego

1/ zasady odpowiedzialności karnej

2/ formy popełnienia przestępstwa

3/ wyłączenie odpowiedzialności karnej

4/ kary i środki karne w prawie karnym

5/ czynniki wpływające na wymiar i wykonanie kary

Metody dydaktyczne:

Metoda podająca

Metoda problemowa (burza mózgów, panel dyskusyjny, dyskusja plenarna, studium przypadku)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 8:00 - 9:30, sala 23
Marta Balcerek-Kosiarz 15/ szczegóły
2 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 217
Maciej Kassner 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny "Ksawerów" - Niepodległości 22
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)