Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wiedza o akwizycji i nauce języków obcych 4100-6SWOAINJO
Wykład (WYK) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Doughty, C. J., and Long, M. H. (eds) (2003) Handbook of second language acquisition. Malden, MA: Blackwell.

Ellis, R. (1985) Understanding second language acquisition . New York: Oxford University Press.

Ellis, R. (2008) The study of second language acquisition (2nd edition). Oxford: Oxford University Press.

Ellis, R., and Barkhuizen, G. (2005) Analyzing learner language . New York: Oxford University Press.

Gass, S. M., and Selinker, L. (eds) (1993) Language transfer in language learning (revisededition). Amsterdam: John Benjamins.

Gass, S. M., and Selinker, L. (2001) Second language acquisition: an introductory course (2nd edition). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. Larsen-Freeman, D., and Long, M. H. (1991) An introduction to second language acquisitionresearch . New York: Longman.

Lightbown, P. M., and Spada, N. (2006) How languages are learned (3rd edition). New York: Oxford University Press.

Long, M. H. (2006) Problems in SLA . Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Mitchell, R., and Myles, F. (2004) Second language learning theories (2nd edition). NewYork: Arnold.

Ortega, L. 2009/2013. Understanding Second Language Acquisition. 2nd edition: New York: Routledge.

VanPatten, B., and Williams, J. (eds) (2007) Theories in second language acquisition: an introduction . Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Efekty uczenia się:

S_W02 niezbędną terminologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych: językoznawstwo, literaturoznawstwo, pedagogika, psychologia, nauki o kulturze i religii, historia, właściwą dla nauczania języków obcych,

S_W18 najważniejsze tradycyjne i współczesne nurty i systemy psychologiczne oraz pedagogiczne, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania.

S_U08 wykorzystywać wiedzę teoretyczną z wiedzy o akwizycji języków oraz powiązanych z nimi dyscyplin w celu krytycznego analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań,

S_U09 posługiwać się zaawansowanymi teoriami z zakresu wiedzy o przyswajaniu języków w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności nauczycielskiej,

S_U21 w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się ustnie i pisemnie w języku angielskim na tematy dotyczące wybranych zagadnień nauczycielskich z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając z dorobku dyscyplin właściwych dla kierunku studiów,

S_U22 prezentować własne pomysły, wątpliwości i sugestie w języku angielskim, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych i poglądów różnych autorów.

S_K02 krytycznej refleksji nad poziomem swojej wiedzy i umiejętności, ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonywania samooceny własnych kompetencji i doskonalenia umiejętności, wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia, zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu,

S_K13 dostrzegania wagi zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodu nauczyciela, jak również rozwijania jego dorobku i podtrzymywania etosu zawodu nauczyciela.

Metody i kryteria oceniania:

Student uzyskuje zaliczenie na podstawie:

1) obecności na zajęciach - limit nieobecności nieusprawiedliwionych wynosi 1,

2) przygotowania i aktywnego udziału w zajęciach prowadzonych synchronicznie i asynchronicznie,

3) terminowego i zgodnego z instrukcją wykonywania pisemnych i ustnych zadań na zajęciach i na platformie CKC UW, zgodnie z planem danego semestru.

4) zaliczenie testu końcowego

Osoby aktywnie i regularnie uczestniczące w wykładach stacjonarnych mogą być zwolnione zwolnione z testu końcowego.

Skala ocen:

90-100% - 5

85-89% - 4,5

75-84% - 4

70-74% - 3,5

60-69% - 3

0-59% - 2

Zakres tematów:

1. Definicja procesu przyswajania języka ojczystego (J1) i jego zakresu. Kluczowe terminy. Aspekty języka / systemów językowych w przyswajaniu języka. Przyswajanie J1 w okresie prenatalnym i wczesnym po urodzeniu.

2. Jak dzieci uczą się dźwięków? - aspekty fonetyczne w przyswajaniu J1. Percepcja, dyskryminacja i produkcja dźwięków.

3. Jak dzieci uczą się słów? Przyswajanie słownictwa w J1: rozpoznawanie i produkcja słów.

4. Jak dzieci uczą się gramatyki? Przyswajanie składni J1.

5. Rola wieku w przyswajaniu języka. Pojęcie okresu krytycznego i wieku krytycznego.

6. Zdefiniowanie procesu przyswajania języka obcego (J2) i jego zakresu. Kluczowe terminy, tematy i zmienne warunkujące ten proces.

7. Rola kontekstu w przyswajaniu języka obcego: uczenie się naturalistyczne a uczenie się w klasie językowej, ekspozycja językowa, produkowane i otrzymywane dane językowe (cf 'language input/output'),

8. Rola wieku ucznia w w przyswajaniu języka obcego - badania nad skutecznością 'wczesnego startu'.

9. Indywidualne różnice w w przyswajaniu języka obcego - wymiar afektywny procesu.

10. Pojęcie 'interjęzyka'. Perspektywy teoretyczne na rolę otrzymywanych i produkowanych danych językowych ('language input/output') i interakcji w przyswajaniu języka obcego.

11. Różnorodność kontekstów przyswajania języka obcego: angielski jako Lingua Franca, angielski do celów akademickich, angielski specjalistyczny, języki dziedzictwa narodowego, języki mniejszości, dwujęzyczność i wielojęzyczność.

12. Przyswajanie języka obcego w klasie językowej - wybrane metody i podejścia: zintegrowane nauczanie treści i języka (w CKNJOiEE).)

13. Ostateczne osiągnięcie (cf 'ultimate attainment'). Pojęcie native speakera i biegłości językowej oraz jej miary.

Metody dydaktyczne:

Stosowane metody są zróżnicowane, a ich wybór zależy od zadania i trybu pracy.

- wykład konwersatoryjny - prezentacje ppt, filmy dydaktyczne,

- metoda webquest - wyszukiwanie i gromadzenie informacji z zasobów internetowych- analiza przypadku/rozwiązywanie problemu

- symulacja/drama/odgrywanie ról- wcielanie się w rolę ocenianego/oceniającego

- samodzielna pracy studentów: lektura tekstu, wykonanie zadania, przygotowanie krótkiej wypowiedzi na zadany temat, obejrzenie filmu, odsłuchanie nagrania w wyznaczonym czasie

pracy w parach i w podgrupach (np. w tzw. pokojach) np. think – pair – share

nauczanie spiralne, czyli nawiązujące do poprzednich treści,

rozmowa o odczuciach i emocjach związanych z wykonanym zadaniem, przeczytanym tekstem, przekazywanymi treściami.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 11:30 - 13:00, sala 109 - ogólna
Ewa Guz 31/ szczegóły
23 co druga środa (nieparzyste), 13:15 - 14:45, sala 109 - ogólna
Ewa Guz 45/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny "Ksawerów" - Niepodległości 22
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)