Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychopatologia sądowa 3401-KR2-2PSd
Wykład (WYK) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 47
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

• Augustynek A. (2015). Psychopatologia człowieka dorosłego, Warszawa: Difin.

• Barczak-Oplustil A., Pyrcak-Górowska M. (2021). Środki zabezpieczające. Ujęcie systemowe. Kraków: Krakowski Instytut Prawa Karnego.

• Beisert M. (2012). Pedofilia. Geneza i mechanizm zaburzenia. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

• Groth J. (2011). Oblicza psychopatii. Obraz kliniczny i kategorie diagnostyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar

• Gruza E. (2021). Psychologia sądowa dla prawników. Warszawa: Wolters Kluwer

• Hołyst B. (2018). Psychologia kryminalistyczna. Warszawa: Difin.

• Kasparek K., Szpitalak M. (2014). Psychologia sądowa. Wybrane zagadnienia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

• Lew-Starowicz Z. (2017). Zaburzenia seksualne. Poznań: Termedia Wydawnictwa Medyczne.

• Oblicza złości. Perspektywa psychologów, psychiatrów i psychoterapeutów. Opracowanie zbiorowe. (2012). Warszawa: Difin.

• Rode D., Dukała K., Kabzińska J., Zalewska, Łunkiewicz K. (2020). Kliniczna psychologia sądowa. Warszawa: PWN.

• Seligman M. E.P. (2003). Psychopatologia. Warszawa: Wydawnictwo: zysk i S-ka Wydawnictwo

• Stanik J. M. (2013). Psychologia sądowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

• Williams, C. L.; Butcher, J. N. (2020). Psychologia zaburzeń. Gdańsk: GWP

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student/ka

w sferze wiedzy:

• zna i rozumie znaczenie nauk psychologia i psychopatologia i ich znaczenie w kryminologii i wiktymologii oraz polityce kryminalnej

• ma zaawansowaną wiedzę o mechanizmach psychologicznych i psychopatologicznych działania sprawców przestępstw, sposobach racjonalizacji i adaptacji do zastanej rzeczywistości w przebiegu procesu wychowania, socjalizacji i resocjalizacji

• zna przyczyny indywidualne i społeczne przestępczości jako zjawiska społecznego

• zna i umie wyjaśnić możliwe przyczyny zachowań poszczególne kategorie sprawców: popełniających przestępstwa wobec kobiet, cudzoziemców, nieletnich, więźniów

w sferze umiejętności:

• wyjaśniać zjawisko przestępczości przez pryzmat różnych teorii psychologicznych,

• zastosować różnorodne metody i techniki w procesie weryfikacji hipotez badawczych dotyczących m.in. uwarunkowań przestępczości, ryzyka wiktymizacyjnego, trendów przestępczości i ryzyka ponownego popełnienia przestępstwa

• umie pracować z indywidualnym przypadkiem „klientem” zajęć klinicznych: umie zbierać informacje, weryfikować je, prowadzić ukierunkowaną rozmowę i wyciągać adekwatne wnioski

w sferze kompetencji społecznych :

• jest gotów do pogłębiani wiedzy i uczenia się, poszukiwania teoretycznych wyjaśnień zjawisk przyczyn przestępczości

• jest gotów do identyfikacji problemów osób popełniających przestępstwa i umie wskazać terapeutyczne, rehabilitacyjne i resocjalizacyjne sposoby ich zapobiegania

• jest gotów do pracy z ofiarami przestępstw, zna psychologiczne konsekwencje ich traum wie jak i gdzie ich kierować ich do instytucji i organizacji

• świadczących odpowiednią pomoc

Metody i kryteria oceniania:

metody oceny liczba punktów / udział w ocenie końcowej

egzamin 70%

obecność i przygotowanie do zajęć 10%

przedstawienie pracy pisemnej na zadany temat 20%

Zakres tematów:

1. Psychopatologia kliniczna

2. Zaburzenia osobowości i ich wpływ na zachowanie

3. Seryjni zabójcy i zabójcy seksualni

4. Psychopatia i jej uwarunkowania

5. Stany wyjątkowe w psychiatrii (afekt patologiczny, patologiczne upicie, parasomnie, zaburzenia pozorowane, symulacja)

6. Zaburzenia seksualne i pedofilia

7. Niepoczytalność i środki zabezpieczające w psychiatrii

8. Uwarunkowania i przyczyny kanibalizmu, studium przypadku

9. Zaburzenia zachowania a uzależnienia od substancji psychoaktywnych

10. Agresja i jej uwarunkowania (przemoc psychiczna – Gaslighting)

11. Okołoporodowe zaburzenia psychiczne a krzywdzenie dzieci (dzieciobójstwo)

12. Profilowanie

Metody dydaktyczne:

Wykład akademicki, studium przypadków

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 8:30 - 10:00, sala 44
Grzegorz Kudlak 37/47 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Podchorążych 20
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)