Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka wobec zwierząt 3700-AZm-L1-3-EWZ
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 45
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Lektury do zajęć: teksty zgromadzone w antologii The Animal Ethics Reader. Third Edition, ed. Susan J. Armstrong and Richard G. Botzler, Routledge-Taylor & Francis: 2017.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Zna podstawy filozofii środowiskowej, filozofii umysłu, filozofii nauki i etyki

Rozumie rolę prawa, obyczajów i moralności jako regulatorów relacji pomiędzy ludźmi a zwierzętami

Wykazuje się znajomością postaw etycznych i kulturowych wobec zwierząt w historii cywilizacji ze szczególnym uwzględnieniem współcześnie zachodzących przemian

Rozumie przyrodnicze, ekonomiczne, prawne, społeczne i polityczne uwarunkowania relacji między ludźmi a zwierzętami

Ma świadomość skutków podejmowanych decyzji, szczególnie tych, które ingerują w środowisko przyrodnicze i dobrostan zwierząt

Orientuje się w zasobach sztuki, literatury, języka i filozofii w zakresie refleksji nad zwierzętami i zwierzęcością

Umiejętności

Potrafi diagnozować główne spory ideologiczne wokół statusu zwierząt i ich wykorzystania przez człowieka na przestrzeni dziejów.

Potrafi interpretować teksty o charakterze akademickim i publicystycznym dotyczące relacji człowiek - zwierzę

Potrafi ustawicznie aktualizować i pogłębiać wiedzę oraz doskonalić umiejętności

Kompetencje społeczne:

Jest gotów do śledzenia, krytycznego analizowania i kształtowania postaw wobec zwierząt

Jest gotów do merytorycznego argumentowania w debatach naukowych i sporach ideologicznych z poszanowaniem odmiennych poglądów

Jest gotów do postępowania zgodnie z kodeksem zasad etycznych pracy naukowej i dobrych obyczajów, z poszanowaniem zdrowia własnego i innych oraz własności intelektualnej

Jest gotów do wykorzystywania umiejętności myślenia dedukcyjnego w analizie zjawisk przyrodniczych i procesów kulturowych

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny będzie prezentacja, udział w dyskusji podczas zajęć oraz krótka praca pisemna na temat uzgodniony z prowadzącym.

Dopuszczalny limit nieobecności bez potrzeby usprawiedliwiania lub zaliczania to 2 na semestr.

Zaliczenie przedmiotu uniemożliwia nieobecność na ponad połowie zajęć przewidzianych dla danego przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Teorie etyki wobec zwierząt

2. Ból, emocje, świadomość

3. Naczelne i walenie

4. Zjadanie zwierząt

5. Eksperymenty na zwierzętach

6. Zwierzęta i biotechnologia

7. Etyka wobec dzikich zwierząt

8. Ogrody zoologiczne i oceanaria

9. Zwierzęta towarzyszące

10. Prawo wobec zwierząt

11. Aktywizm na rzecz zwierząt

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, analiza i interpretacja tekstów, wygłoszenie referatu lub prezentacji przez studentów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 15:00 - 16:30, sala konferencyjna-6
Sebastian Szymański 41/48 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Pałac Zamojskich - Nowy Świat 69
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)