Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka języka angielskiego 4100-1SNJAO
Ćwiczenia 2 - pisanie (CWK2) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Oshima, Alice and Hogue, Ann. Writing Academic English.

New York: Pearson Educational, 1999

Gould, DiYanni and Smith. The Act of Writing. Random

House, 1998

Cory, Hugh. Advanced Writing with English in Use CAE.

Oxford, 1999

Efekty uczenia się:

K_W01: ma uporządkowaną podstawową wiedzę z zakresu gramatyki, interpunkcji, składni, morfologii i ortografii języka angielskiego

K_W02: ma uporządkowaną podstawową wiedzę z zakresu z zakresu gramatyki, interpunkcji, składni, morfologii i ortografii języka angielskiego oraz struktury akapitu i eseju charakterystycznych dla anglosaskiego piśmiennictwa naukowego

K_W03: zna podstawową terminologię z zakresu konstrukcji logiczno-stylistycznej tekstu oraz gramatyki, ortografii, interpunkcji i słowotwórstwa

K_U01: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów, w tym w szczególności przy wykorzystaniu słowników i korpusów języka angielskiego

K_U09: posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem tekstów i materiałów źródłowych, danych liczbowych oraz poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków

K_U11: posiada umiejętność przygotowywania typowych prac pisemnych w języku angielskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

K_U19: posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii oraz popierania ich argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów

K_U25: potrafi dokonać analizy własnych działań iw skazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu

K_U27: ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku nauczani języka angielskiego, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

K_K07: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności

Metody i kryteria oceniania:

Studenci mają obowiązek regularnie uczęszczać na zajęciach, brać czynny udział we wszystkich przeprowadzanych ćwiczeniach, przygotowywać na zajęcia odpowiednie materiały i prace oraz prowadzić portfolio zawierające wszystkie prace, ich poprawy oraz materiały.

Ocena będzie oparta na pracach domowych - do 50% wartości oceny ogólnej (minimum pięć ocenianych akapitów do oceny w sem. 1., minimum trzy oceniane eseje w sem. 2.), test na zajęciach pod koniec semestru - do 50% wartości oceny ogólnej.

Aby otrzymać ocenę dostateczną, należy uzyskać w sumie 60%.

Zakres tematów:

W czasie kursu „Pisanie na poziomie akademickim” student zyskuje wiedzę na temat poprawnego konstruowania akapitu (1 semestr) i eseju (2 semestr) w języku angielskim. W pierwszym semestrze student poznaje poprawną strukturę akapitu oraz uczy się formułować poprawne zdania kluczowe. Omawiane są akapity faktograficzne: narracja, porównanie i kontrast, przyczyna i skutek, opis/analiza procesu, a także wzory przedstawiania: chronologia, uwydatnianie, ilustracja. Zdobywa wiedzę o sposobach pracy nad tekstem oraz uczy się poprawnego zastosowania znaków interpunkcyjnych i tworzenia zdań złożonych z użyciem markerów dyskursu. Jednocześnie w czasie całego semestru student pracuje nad

poprawnością struktur zdaniowych i gramatyki. W drugim semestrze nacisk położony jest na opanowanie i ćwiczenie struktury eseju z wykorzystaniem wiedzy o akapicie pozyskanej przez studentów w pierwszym semestrze. Student dowiaduje się, w jaki sposób należy pisać wstępy i konkluzje esejów a także poznają różne rodzaje esejów opisowych oraz argumentacyjnych. W trakcie całego semestrustudent uczy się poprawnego zastosowania znaków interpunkcyjnych, markerów dyskursu oraz pracuje nad poprawnością struktur zdaniowych i gramatyki.

Semestr 2

- Główne części struktury eseju, wstęp i konkluzja

- Esej opisowy: porównanie i kontrast, przyczyna i skutek, argumenty za i przeciw

- Przedstawienie opisowe a precyzyjne użycie przymiotników i przysłówków

- Użycie spójników (markerów dyskursu) i interpunkcji

- Praca nad poprawnością struktur zdaniowych i gramatyki

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 217
Joanna Fituła 28/ szczegóły
2 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 15
Dominik Rudkowski 29/ szczegóły
3 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 217
Dominik Rudkowski 27/ szczegóły
4 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 217
Joanna Fituła 26/ szczegóły
5 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 15
Monika Galbarczyk 26/ szczegóły
6 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 15
Dominik Rudkowski 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny "Ksawerów" - Niepodległości 22
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)