Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

CLIL w nauczaniu WOS 4100-3SCLILO
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia: mieszany: w sali i zdalnie
Literatura:

Coyle, D., P. Hood & D. Marsh (2010) Content and Language Integrated Learning.

Ioannou-Georgiou, S., Pavlou P. (eds.) (2011) Guidelines for CLIL Implementation in Primary and Pre-primary Education.

Mehisto, Marsh and Frigols. Uncovering CLIL. 2007.

Podstawa programowa WOS dla szkoły podstawowej

Marsh, D., Langé, G. (eds.) (1999) Implementing Content and Language Integrated Learning, A TIE-CLIL Foundation Course Reader, TIE-CLIL Project, Jyväskylä, Finland.

Criteria for producing CLIL learning material Peeter Mehisto

Towards quality-CLIL: successful planning and teaching strategies. Oliver Mayer

CLIL Teacher competences 2001.Kazianka et al.

European Commission (2006) Content and Language Integrated Learning (CLIL) at School in Europe. Eurydice: Brussels

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

S_W03 metodykę wykonywania zadań, normy, procedury i dobre praktyki stosowane w instytucjach oświatowych i związanych z nauczaniem języków obcych.

Absolwent potrafi:

S_U05 obserwować i oceniać przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania problemów dotyczących nauczania języków obcych oraz wybrać i zastosować właściwy sposób postępowania;

S_U13 przygotować prace pisemne w języku polskim i języku obcym, właściwe dla studiowanego kierunku studiów, dotyczące zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł;

S_U13 samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z nauczaniem wiedzy o społeczeństwie w języku polskim i angielskim korzystając z różnych źródeł (w języku polskim i angielskim) i nowoczesnych technologii (TIK);

S_U19 wykorzystując podstawowe umiejętności organizacyjne planować i realizować zadania związane z nauczaniem języków obcych, opcjonalnie z nauczaniem przedmiotu wiedza o społeczeństwie;

S_U20 pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem profesjonalnych działań edukacyjnych.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.

Warunkiem koniecznym do uzyskania zaliczenia jest obecność i aktywne uczestniczenie w zajęciach.

Dopuszcza się jedną nieobecność w semestrze.

Na ocenę końcową składają się:

1. jednostka CLIL (zadanie w portfolio) + refleksja na temat jej wdrożenia

2. zadania i testy wykonywane w trakcie zajęć stacjonarnych

3. zadania wykonane w ramach zajęć asynchronicznych na platformie Kampus

Obowiązująca skala ocen:

90-100% → 5

85-89% → 4,5

75-84% → 4

70-74% → 3,5

60-69% → 3

59%-31% → 2

30%-0% → NK

Minimum do uzyskania oceny: 60%

Zakres tematów:

TEMATY OMAWIANE W SEMESTRZE ZIMOWYM 2023/24:

- podstawowe cechy CLIL

- zastosowanie CLIL w nauczaniu WOS

- polski program nauczania i możliwości nauczania z wykorzystaniem CLIL (WOS)

- kompetencje nauczycieli CLIL

- planowanie jednostek CLIL

- rozwój umiejętności pozajęzykowych na lekcjach języka

- materiały CLIL - dostępne źródła i tworzenie własnych szablonów

- prezentacje projektów CLIL

Metody dydaktyczne:

METODY DYDAKTYCZNE:

- elementy wykładu;

- dyskusje;

- prezentacje;

- analiza interpretację tekstów i materiałów źródłowych;

- micro-teaching;

- opracowanie i analiza materiałów dydaktycznych;

- praca w parach / grupach (think-pair-share);

- praca na platformie Kampus.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi piątek (nieparzyste), 8:00 - 9:30, sala 217
Joanna Fituła 13/ szczegóły
2 co drugi piątek (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala 217
Joanna Fituła 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny "Ksawerów" - Niepodległości 22
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)