Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo administracyjne 2102-BW-L-D3PRAD
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Tryb prowadzenia: w sali
Literatura:

Literatura podstawowa

J. Jagielski, M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2022.

Literatura uzupełniająca

M. Miemiec (red.), Materialne prawo administracyjne, Warszawa 2019,

M. Sthal (red.), Prawo administracyjne, pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2021,

J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2022,

Z. Duniewska (red.), Instytucje prawa administracyjnego. System Prawa Administracyjnego. Tom 1, Warszawa 2015,

R. Hauser (red.), Prawo procesowe administracyjne. System Prawa Administracyjnego. Tom 9, Warszawa 2020,

R. Hauser (red.), Sądowa kontrola administracji publicznej. System Prawa Administracyjnego. Tom 10, Warszawa 2016,

R. Hauser (red.), Odpowiedzialność odszkodowawcza w administracji. System Prawa Administracyjnego. Tom 12, Warszawa 2016,

J.S. Langrod, Instytucje prawa administracyjnego. Zarys części ogólnej, t. 1, Kraków 1948,

E. Modliński, Pojęcie interesu publicznego w prawie administracyjnym, Warszawa 1932,

M. Augustyniak, Jednostki pomocnicze gminy, Warszawa 2010,

J. Filipek, Stosunek administracyjnoprawny, Kraków 1968,

J. Starościak, Prawne formy działania administracji, Warszawa 1957,

J. Zimmermann J., Aksjomaty prawa administracyjnego, Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

K_WO4 Student zna normy i reguły prawa administracyjnego odnoszące się do struktur i instytucji społeczno-politycznymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które służą utrzymaniu porządku społeczno-politycznego i bezpieczeństwa;

K_WO6 Student zna atrybuty i mechanizmy współczesnego państwa w zakresie regulowanym przez normy prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem organów odpowiedzialnych za

kreowanie polityki bezpieczeństwa oraz administrację rządową i samorządową.

K_O1 Student dostrzega wielość i różnorodność źródeł i interpretacji prawa administracyjnego i potrafi dyskutować o nich;

K_U04 Student wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu prawa administracyjnego w praktycznym i zawodowym działaniu, rozwiązywaniu i wdrażaniu konkretnych zadań.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej. Składa się na niego około 40 pytań testowych, opisowych i kazusów. Ocena pozytywna jest od ponad 50 % punktów możliwych do uzyskania.

Zakres tematów:

1. Pojęcie prawa administracji .

2. Geneza i rozwój prawa administracyjnego.

3. Zasady prawa administracyjnego.

4. Zakres, wewnętrzna systematyka i cechy prawa administracyjnego. Prawo ustrojowe w systemie prawa administracyjnego. Prawo materialne w systemie prawa administracyjnego.

5. Działy prawa materialnego. Prawo procesowe w relacjach z prawem ustrojowym i materialnym.

6. Stanowienie i stosowanie prawa administracyjnego. Konstrukcja przepisów prawa administracyjnego.

7. Systematyka norm prawa administracyjnego.

8. Źródła prawa administracyjnego. Pojęcie i klasyfikacja źródeł prawa. Delimitacja źródeł prawa. Akty prawa powszechnie obowiązujące i akty prawa wewnętrznego. Akty prawa miejscowego. Inne swoiste źródła prawa. Umowa międzynarodowa jako źródło prawa do prawa krajowego. Rodzaje umów międzynarodowych.

9. Podstawowe pojęcia i konstrukcje prawa administracyjnego. Stosunek administracyjnoprawny. Rodzaje stosunków administracyjnoprawnych. Sytuacja administracyjnoprawna. Rodzaje sytuacji administracyjnoprawnych. Władztwo administracyjne. Uznanie administracyjne. Zakład publiczny- pojęcia i rodzaje. Funkcje zlecone administracji publicznej. Obowiązek publicznoprawny. Ciężary publiczne. Rzeczy publiczne. Publiczne prawa podmiotowe. Planowanie publiczne. Przymus administracyjny.

10. Formy prawne działania administracji Pojęcie i rodzaje prawnych form działania administracji. Akty normatywne i akty administracyjne stosowania prawa. Pojęcie aktu administracyjnego, rodzaje aktów administracyjnych. Moc obowiązywania aktów administracyjnych. Wadliwość istotna i nieistotna aktu administracyjnego. Milczenie administracji. Bezczynność administracji. Porozumienia administracyjne. Czynności faktyczne. Działania społeczno-organizacyjne i czynności materialno-techniczne.

11. Wewnętrzne działania administracji.

12. Rola sądów w funkcjonowaniu administracji. Sądownictwo administracyjne. Zakres sądowej kontroli administracji. Kontrola wewnątrzadministracyjna. Skarga na bezczynność organu administracji.

Metody dydaktyczne:

Rozmowa nauczająca, dyskusje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala aula - parter
Jacek Zaleśny 49/52 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Pałac Zamojskich - Nowy Świat 69
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)