Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia pracy i organizacji 2103-ORP-L-D3PPIO
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Schultz, D., Schultz, S.E.(2002) Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Warszawa: PWN

Ratajczak, Z. (2007) Psychologia pracy i organizacji, Warszawa: PWN

Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. (2006) Psychologia społeczna, Poznań: Zysk i S-ka. (Rozdziały: 3-8, 11,13).

Efekty uczenia się:

Student ma wiedzę na temat:

- obszarów zainteresowań psychologii organizacji i pracy;

- czynników związanych z dopasowaniem człowieka do pracy i satysfakcją z pracy;

- doboru i rozwoju zawodowego pracowników, systemów motywacyjnych,

- ergonomii miejsca pracy;

- specyfiki funkcjonowania organizacji - komunikacji w organizacji, rozwiązywania konfliktów, kultury i klimatu organizacji, rozwoju i zmian w organizacji, postaw organizacyjnych;

- zapobiegania wypaleniu zawodowemu i patologiom w miejscu pracy.

Student potrafi:

- identyfikować czynniki wpływające na dopasowanie człowieka do środowiska pracy;

- tworzyć charakterystyki stanowisk pracy;

- rozpoznawać warunki wpływające na obciążenie pracownika na stanowisku pracy;

- identyfikować czynniki umożliwiające dobre współdziałanie oraz przyczyny problemów w organizacji, a także źródła stresu i jego skutki;

- zaproponować rozwiązania służące podniesieniu satysfakcji z pracy oraz poprawie funkcjonowania organizacji;

Student rozwija następujące kompetencje i postaw:

- ma świadomość złożoności problemów związanych z diagnozą i interwencją w środowisku pracy;

- dostrzega wpływ cech indywidualnych człowieka warunkujących dobre funkcjonowanie na danym stanowisku;

- dostrzega związek między środowiskiem pracy, doborem pracowników a ich efektywnością, bezpieczeństwem i satysfakcją z pracy;

- szanuje odmienność światopoglądową innych osób oraz ich różnorodność.

- docenia rolę przestrzegania zasad etyki w środowisku pracy.

W ramach przedmiotu studenci realizują następujące efekty uczenia się określone w programie studiów:

W zakresie wiedzy, student zna i rozumie:

K_W02 - więzi społeczne budowane w kontekście wykonywanej pracy, a także powstające na ich fundamencie normy i reguły życia społecznego.

K_W05 - w praktyce narzędzia pozyskiwania danych na temat wytwarzanych w kontekście pracy więzi społecznych, norm i reguł oraz tworzonych przez nie instytucji, struktur i organizacji.

W zakresie umiejętności, student potrafi:

K_U08 - zbudować zespół zadaniowy, planować i organizować jego pracę oraz współpracować aktywnie z innymi osobami.

Metody i kryteria oceniania:

Test wiedzy.

Aktywny udział w zajęciach. Wykonywanie zadań cząstkowych.

Zakres tematów:

W ramach psychologia pracy i organizacji będą omawiane następujące zagadnienia:

Historia oraz obszary zainteresowań psychologii pracy i organizacji. Aspekty organizacji diagnozowane przez psychologów. Techniki i metody badawcze w psychologii pracy i organizacji.

Możliwości i ograniczenia człowieka w środowisku pracy. Procesy poznawcze, percepcja i błędy poznawcze. Stereotypy w miejscu pracy. Organizacyjne koszty uprzedzeń i dyskryminacji. Znaczenie pracy w życiu człowieka.

Analiza środowiska pracy i kwalifikacja pracy. Cele badania pracy, pomiar pracy, trafność analizy pracy, narzędzia do analizy pracy.

Dobór i ocena pracowników. Rekrutacja i selekcja. Diagnoza psychologiczna w psychologii pracy.

Kompetencje, jako podstawa polityki personalnej. Dopasowanie kompetencyjne człowieka do pracy. Rozwój kompetencji.

Motywacja do pracy i satysfakcja z pracy.

Ergonomia i architektura miejsca pracy. Psychologia inżynieryjna.

Komunikacja w organizacji. Rozpoznawanie i eliminowanie przyczyn zakłóceń relacji interpersonalnych w sytuacji pracy. Narzędzia komunikacji w organizacji i ich efektywność.

Konflikty i sposoby ich rozwiązywania.

Struktura, rozwój i zmiana w organizacji. Kształtowanie się organizacji i zarządzanie zmianą.

Kierowanie i przywództwo w organizacjach. Wybrane teorie.

Kultura i klimat organizacji.

Dysfunkcje i patologie w organizacjach. Przemoc w miejscu pracy, mobbing, pracoholizm, dyskryminacja.

Stres w pracy i wypalenie zawodowe. Przeciwdziałanie psychologicznemu obciążeniu pracą.

Metody dydaktyczne:

Prezentacje, dyskusje, mini wykłady, gry dydaktyczne. Dobór metod zależny od liczebności grupy i wielkości sali.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 105
Mariola Kordas-Surowiec 22/28 szczegóły
2 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 105
Mariola Kordas-Surowiec 28/28 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Gmach Audytoryjny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)