Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo społeczne 2102-BW-L-Z3BESP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Tryb prowadzenia: w sali i w terenie
Literatura:

Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M. (red.), Polityka społeczna: podręcznik akademicki, Warszawa 2009,

Gierszewski J., Bezpieczeństwo społeczne. Studium z zakresu teorii bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2013,

Leszczyński M., Bezpieczeństwo społeczne a bezpieczeństwo państwa, Kielce 2009,

Leszczyński M., Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań XXI wieku, Warszawa 2011,

Marczuk K.P., Bezpieczeństwo społeczne: potrzeba szerokiego ujęcia. Implikacje dla Polski, [w:] A. Skrabacz, S. Sulowski (red.), Bezpieczeństwo społeczne: pojęcia, uwarunkowania, wyzwania, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012

Maliszewski W.J., Bezpieczeństwo człowieka i zbiorowości społecznych, Bydgoszcz 2005,

Szustek A., Polski sektor społeczny, Warszawa 2028, 2029.

Efekty uczenia się:

Wiedza - po zakończeniu przedmiotu student w zakresie wiedzy:

- (K_W02) rozumie znaczenie więzi społecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa społecznego zarówno w wymiarze małej społeczności, jak i w aspekcie ogólnopaństwowym,

- (K_W03) zna i rozumie rolę i znaczenie jednostki i społeczności w procesie tworzenia bezpieczeństwa społecznego,

- (K_W04) potrafi wskazać normy, struktury obywatelskie i instytucje państwowe służące bezpieczeństwu społecznemu,

- (K_W05) zna i rozumie wieloaspektowo zagrożenia bezpieczeństwa społecznego w Polsce w ujęciu historycznym i współczesnym oraz rozpoznaje czynniki sprzyjające budowie bezpieczeństwa społecznego.

Umiejętności - Po ukończeniu przedmiotu student w zakresie umiejętności:

- (K_U01) potrafi przywołać różne stanowiska reprezentowane w nauce na temat czynników kształtujących bezpieczeństwo społeczne i scharakteryzować argumentację w tym przedmiocie,

- (K_U01) ma umiejętność krytycznej oceny stanu bezpieczeństwa społecznego w określonej grupy i potrafi interpretować opinie w tym przedmiocie,

- (K_U03) potrafi posługiwać się rejestrami, bazami danych gromadzącymi informacje przydatne z praktycznego punktu widzenia w zakresie budowy bezpieczeństwa społecznego.

Po ukończeniu przedmiotu student w zakresie kompetencji społecznych:

- (K_K05) jest gotów analizy i interpretacji procesów społecznych kształtujących bezpieczeństwo społeczne, w szczególności z zakresu relacji obywatel - społeczność.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa z przedmiotu: ocena z egzaminu końcowego – forma pisemna opisowa.

- ocena bieżącej aktywności;

- kontrola obecności- dopuszczalna jedna nieobecność;

Tab. Wskaźniki końcowej oceny studenta dla przedmiotu…..

Ocena Algorytm oceny końcowej

2

3*** powyżej 50%, ale nie więcej niż 60%

3,5 powyżej 60%, ale nie więcej niż 70%

4 powyżej 70%, ale nie więcej niż 80%

4,5 powyżej 80%, ale nie więcej niż 90%

5 powyżej 90%

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.

Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.

Uniwersytecki System Obsługi Studiów :: USOSweb 6.5.2.0-11 (2020-06-18) :: kontakt

Zakres tematów:

1. Teoretyczne podstawy bezpieczeństwa społecznego.

2. Zagrożenia bezpieczeństwa społecznego. Poziom życia a bezpieczeństwo społeczne.

3. Ewolucja stosunków pracy w okresie industrialnym, postindustrialnym i reindustrialnym a bezpieczeństwo społeczne.

4. Formy organizacji obywatelskich i ich potencjał w tworzeniu bezpieczeństwa społecznego. Współdziałanie sektora państwowego i sektora społecznego w tworzeniu bezpieczeństwa społecznego.

Metody dydaktyczne:

Wykład, rozmowa nauczająca.

Opis

Prelekcja

Objaśnianie

Elementy dyskusji

Pokaz

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 11:25, sala S. Czarnowskiego
Cezary Smuniewski 40/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 3
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)