Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Procesy integracyjne w Europie 2102-BW-L-D4PIEU
Wykład (WYK) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 65
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. A. Pacześniak, M. Klimowicz, Procesy integracyjne i dezintegracyjne w Europie, Wydawnictwo OTO-Wrocław 2014 (dostępny na stronie: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/58899/Procesy_integracyjne_i_dezintegracyjne_w_Europie.pdf)).

2. E. Kawecka-Wyrzykowska, Historia i rozwój idei integracji europejskiej, Warszawa- marzec 2002. http://europa.edu.pl/portal/index/strony?mainSP=articles&mainSRV=europa&methid=78801222&page=attachement&aid=385&latch=0

3. K. A. Wojtaszczyk (red.), Integracja europejska, Warszawa 2012

4. M. Cini (red.), Unia Europejska. Organizacja i funkcjonowanie, Warszawa 2007.

5. K. Łastawski, Od idei do integracji europejskiej, Warszawa 2003

6. E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec (red.), Unia Europejska. Przygotowania Polski do członkostwa, Warszawa 2001.

7. K.A. Wojtaszczyk (red.), Integracja europejska. Wstęp, Warszawa 2006. M. Cini (red.), Unia Europejska. Organizacja i funkcjonowanie, Warszawa 2007.

8. J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2007.

9. L. Ciamaga i in., Unia Europejska. Podręcznik akademicki, Warszawa 1998.

10. J. Ruszkowski, Wstęp do studiów europejskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

11. K. Popowicz, Dynamika integracji europejskiej, Warszawa 2004, s. 11-25, 43-60, 61-76, 82-95, 95-125, 247-256, 125-128, 157-164, 227-230, 164-185, 186-223, 231-243

12. K .Łastawski, Historia integracji europejskiej, Warszawa 2005

M. Nadolski, Europa XX wieku - materializacja idei jedności kontynentu, "Przegląd Europejski" 2000, nr 1, s. 22-39

13. M. Nadolski, Etapy, formy i uwarunkowania integracji europejskiej /w:/ K.A.Wojtaszczyk (red.) Integracja europejska. Wstęp, Warszawa 2006, s. 24-64

Literatura uzupełniająca:

1. S. Konopacki, Funkcjonalistyczna teoria integracji politycznej Davida Mitrany'ego, "Studia Europejskie" 1998, nr 2.

2. A. K. Cianciara, Alternatywne wizje integracji europejskiej…, „Biuletyn Analiz i Opinii”, nr 02/2015 (19).

3. L. Łukaszuk, Integracja europejska - stan i perspektywa, "Przegląd Europejski" nr 4 (2002), s. 7-24.

4. S. Sulowski, Polityka Europejska Republiki Federalnej Niemiec, Warszawa 2004, s. 18-28, 13-31.

5. W. Nicoll, T. C. Salmon, Zrozumieć Unię Europejską, Warszawa 2002.

6. A. Wierzchowska, Wpływ modernizacji i kryzysu na dynamikę zmiany w Unii Europejskiej, Wydawnictwo ELIPSA Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K_W01:

Student potrafi wyjaśniStudent, w oparciu o wiedze z zakresu historycznych procesów integracyjnych projektuje przyszłe wydarzenia z zakresu inetgracjić pojęcie integracji odwołując się do różnych jej znaczeń w zależności od etapu historycznego jej rozwoju i definiuje integrację europejską jako wysiłek podejmowany współcześnie w celu wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa społeczeństw.

K_W03

Student wyjaśnia proces integracji europejskiej poprzez wskazanie na rolę jednostki i jej otoczenia kulturowego dla kreowania nowych rozwiązań i propozycji z zakresu inicjatyw zjednoczeniowych.

K_W04

Student objaśnia procesy integracyjne odnosząc się do różnych teorii integracyjnych, w oparciu o normy i reguły rządzące życiem społecznym i wskazuje na adekwatne dla etapu historycznego koncepcje integracji europejskiej.

K_W05

Student charakteryzuje najważniejsze obszary konfliktów w Europie i wyjaśnia znaczenie wzrostu/zmniejszenia intensywności zabiegów integracyjnych dla ich zażegnania w zakresie historycznym i współczesnym.

K_W06

Student tłumaczy i objaśnia rolę różnych podmiotów biorących udział w procesie integracji dla postępów integracyjnych i potrafi wskazać na mechanizmy usprawniające ten proces

K_W09

Student potrafi wykazać relację pomiędzy zabiegami integracyjnymi a wzrostem zakresu ładu integracyjnego w Europie

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01

Student interpretuje zjawiska integracyjne jako efekt nakładanie się różnych czynników natury społecznej, politycznej i ekonomicznej i dostrzega relacje zachodzące między nimi

K_U02

Student, w oparciu o wiedze z zakresu historycznych procesów integracyjnych projektuje przyszłe wydarzenia z zakresu inetgracji

Metody i kryteria oceniania:

Ocena studenta zostanie dokonana na podstawie zaliczenia końcowego egzaminu w formie pisemnej przy zastosowaniu pytań zamkniętych i otwartych.

Student może także wykonać dodatkową pracę na wykładzie, która będzie miała wpływ na ocenę końcową.

Zakres tematów:

1. Pojęcie integracji: kwestie terminologiczne, motywy i przesłanki integracji.

2. Historyczne procesy integracyjne w Europie do II wojny światowej: przesłanki i koncepcje zjednoczenia Europy (XV w.-początki XX w.), ruch paneuropejski w okresie międzywojennym, francuskie plany zjednoczenia Europy w okresie międzywojenny, próby budowania wspólnej Europy w l. 40. XX w. – koncepcje i inicjatywy.

3. Początki procesu integracji europejskiej po drugiej wojnie światowej: utworzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS) – Traktat Paryski (1951), nieudane próby stworzenia Europejskiej Wspólnoty Obronnej i Europejskiej Wspólnoty Politycznej, powstanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG) i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) – Traktat Rzymski (1957).

4. Teorie i koncepcje integracji: teorie klasyczne i współczesne.

5. Etapy rozwoju integracji gospodarczej w Europie: strefa wolnego handlu, unia celna, wspólny rynek, unia gospodarczo-walutowa

6. Proces integracji politycznej: od międzyrządowości do ponadnarodowości: rozwój instytucjonalny, zmiany traktatowe

7. Rozwój integracji w obszarze polityki zagranicznej oraz przestrzeni wolności i bezpieczeństwa

8. Elementy prawa europejskiego

9. Włączanie nowych członków w proces integracji: procesy rozszerzeniowe (1 zajęcia)

10. Ewolucja pojęcia obywatela

11. Aktualne trendy w rozwoju integracji europejskiej

Metody dydaktyczne:

Podstawową metodą będzie wykład realizowany poprzez prezentacje multimedialne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 112
Jadwiga Nadolska 45/48 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Stara Biblioteka - "Stary BUW"
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)