Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka 2105-PP-L-D4PRAK
Praktyka (PRAKTYKA) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 240
Limit miejsc: 40
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Literatura jest z danej dziedziny zalecana przez podmiot, w którym odbywają się praktyki. Dokumentacja związana z przebiegiem praktyki zawodowej dostępna na stronie internetowej wydziału.

Efekty uczenia się:

Student posiada podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na zarządzanie stanowiskiem pracy zdobyte w trakcie kształcenia i realizacji praktyk zawodowych (K_U06).

Student jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy i wzbogacenia doświadczenia zawodowego przez całe życie (K_K01).

Student potrafi współdziałać i współpracować w grupie o zróżnicowanej strukturze i zadaniach pełniąc w niej różne role (K_K02).

Student potrafi właściwie określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania odnoszącego się do celów edukacyjnych, studenckich i zawodowych (K_K03).

Student potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu urzędnika i pracownika administracji na bazie przepisów prawa i kodeksów wewnętrznych (K_K04).

Student jest gotów do uczestnictwa w inicjatywach obywatelskich i projektach uwzględniając ich konsekwencje o charakterze społeczno-politycznym i ekonomicznym (K_K05).

Student jest kreatywny i przedsiębiorczy w zakresie poszukiwania i generowania nowych miejsc pracy (K_K06).

Metody i kryteria oceniania:

Praktyki zawodowe zaliczane są na podstawie dostarczonej przez studenta dokumentacji, w tym w szczególności:

• zaświadczenia o odbyciu praktyk wystawionego i podpisanego przez organizatora praktyk; w zaświadczeniu powinny zostać uwzględnione wszystkie czynności i zadania zawodowe realizowane podczas praktyki, zaliczenie przedmiotu jest przyznawane po ich pozytywnym zaopiniowaniu przez organizatora praktyk;

• ankiety dotyczącej przebiegu praktyk wypełnionej przez studenta.

• sprawozdanie z realizacji praktyk studenckich.

Zakres tematów:

Zapoznanie się z zasadami prawnymi i organizacyjnymi, w tym kulturą organizacyjną, regulującymi funkcjonowanie instytucji, w której student/ka odbywa praktykę.

Zapoznanie się z zadaniami przypisanymi do działu/stanowiska praktykanta w instytucji, w której student/ka odbywa praktykę.

Nabywanie umiejętności związanych z realizacją zadań zawodowych przydzielonych studentowi/studentce odbywającemu praktykę.

Nabywanie umiejętności społecznych związanych z przyjmowaniem określonych ról zawodowych, w tym budowaniem relacji z przełożonymi i współpracownikami i funkcjonowaniem w ramach zespołu zadaniowego.

Wykorzystanie wiedzy z zakresu europeistyki w celu analizowania i interpretowania sposobu funkcjonowania instytucji, w której student/ka odbywa praktykę.

Wykorzystanie wiedzy z zakresu europeistyki w celu analizowania i interpretowania wpływu instytucji, w której student/ka odbywa praktykę, na funkcjonowanie rynku pracy.

Metody dydaktyczne:

Studencka praktyka zawodowa realizowana w naturalnym środowisku pracy. Możliwa jest również realizacja części wymiaru praktyki w formie zdalnej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Vadym Zheltovskyy 31/31 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)