Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komparatystyka 3001-11A2KP
Wykład (WYK) Semestr letni 2024/25

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 160
Literatura:

Literatura:

Literatura obowiązkowa (udostępniona na platformie edukacyjnej - komparatystyka wykład w ramach 5 bloku zajęciowego)

1. Bilczewski T., Komparatystyka: egzystencja i interpretacja, w tegoż: Komparatystyka i interpretacja: nowoczesne badania porównawcze wobec translatologii, Kraków 2010, s. 13-75.

2. Brzostowska-Tereszkiewicz T., Komparatystyka literacka wobec translatologii. Przegląd stanowisk badawczych, „Przestrzenie Teorii” 2004 nr 3/4.

3. Dąbrowski M., Swój/ Obcy/Inny. Z problemów interferencji i komunikacji międzykulturowej, Izabelin 2001 (rozdział I i II).

4. Dziadek A., Relacja obraz-tekst. Próba charakterystyki typologicznej, w: Dwudziestowieczna ikonosfera w literaturach europejskich, red. B. Tokarz, Katowice 2002.

5. Foucault M., Porządek dyskursu, Gdańsk 2002.

6. Kasperski E., O teorii komparatystyki, w: Literatura. Teoria. Metodologia, red. D. Ulicka, Warszawa 1998.

7. Markiewicz H., Zakres i podział literaturoznawstwa porównawczego, w: tegoż, Zbliżenia dawne i nowe. Rozprawy i szkice z wiedzy o literaturze, Warszawa 1976.

8. Said E., Orientalizm, przeł. W. Kalinowski, Warszawa 1991 (Wstęp, rozdział I).

9. Skwara M., Stara i nowa komparatystyka literacka, w: Komparatystyka dla humanistów. Podręcznik akademicki, red. M. Dąbrowski, Warszawa 2011.

10. Sławiński J., Wypowiedź literacka a wypowiedź filozoficzna: trzy kwestie i jedna ponadto, w: tegoż, Prace wybrane, t. IV, Próby teoretycznoliterackie, Kraków 2000.

11. Szczęsna E., Komparatystyka mediów, w: Komparatystyka dla humanistów. Podręcznik akademicki, red. M. Dąbrowski, Warszawa 2011.

12. Wasilewska-Chmura M., Medium i intermedialność – definicje, klasyfikacje, perspektywy, w: tejże, Przestrzeń intermedialna literatury i muzyki, Kraków 2011.

13. Ziemba K., Projekt komparatystyki wewnętrznej, „Teksty Drugie” 2005, nr 1-2.

Literatura Uzupełniająca:

1. Komparatystyka dzisiaj, tom1: Problemy teoretyczne, red. E.Szczęsna, E. Kasperski, Warszawa 2010

2. Komparatystyka dzisiaj, t.2: Interpretacje, red. E.Kasperski, E. Szczęsna, Warszawa 2011.

3. Między dyskursami, sztukami, mediami. Komparatystyka jutra, red. E.Szczęsna, P.Kubiński, M.Leszczyński, Kraków 2017.

4. E.Szczęsna, Poetyka mediów, Warszawa 2007.

5. E.Szczęsna, Cyfrowa semiopoetyka, Warszawa 2018.

E.Kasperski, Kategorie komparatystyki, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia:

Student

- potrafi określić ogólne warunki uprawiania komparatystyki we współczesnym świecie

- potrafi nazwać i scharakteryzować główne działy komparatystyki oraz

- opisać szczegółowe pola uprawiania komparatystyki w obrębie poszczególnych działów

- ma wiedzę na temat diachronii i synchronii komparatystyki, jej odmian, stylów, szkół, nazwisk badaczy itp.

- ma świadomość różnicy w stylach uprawiania komparatystyki dawniej i dziś

- rozumie potrzebę i ideę badań komparatystycznych

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest systematyczne uczestnictwo w charakterze słuchacza w wykładzie oraz pozytywne rozwiązanie testu na platformie edukacyjnej.

Zakres tematów:

- komparatystyka jako dyscyplina badawcza. Jej miejsce wśród innych dyscyplin, historia rozwoju;

- zakresy i rodzaje badań porównawczych: komparatystyka literacka, interartystyczna, medialna, dyskursywna, kulturowa; semiotyka i poetyka porównawcza; badania synchroniczne i diachroniczne; komparatystyka wewnetrzna; imagologia; geopoetyka

- porównanie – podstawowe narzędzie postępowania komparatystycznego;

- tertium comparationis, podobieństwo, różnica, analogia, homologia, hybryda, kolaż; trans-, inter-; kategoria śladu, wpływu; problem granicy;

-kontekst, wpływ, zależność, zapośredniczenie, reprezentacja; kontekst a interpretacja;

- komparatystyka jako interpretacja, interpretacja jako narzędzie komparatystyki. Komparatystyka interpretacji;

- dialogowość i intertekstualność - formy obecności: aluzja, cytat, parafraza, adaptacja, ilustracja, ekfraza, hypotypoza;

-przekład literacki i translatologia jako zagadnienia komparatystyki literackiej; przekład semiotyczny, przekład medialny, przekład dyskursywny. Problem adaptacji;

- forma artystyczna jako podstawa porównań – przykład metafory i narracji. U podstaw poetyki komparatystycznej;

- komparatystyka mediów – remediacja literatury, literatura papierowa a elektroniczna, relacje nadawczo-odbiorcze w różnych mediach; medialne uwarunkowania semiosfer (obrazu, dźwięku, ruchu);

- komparatystyka dyskursów i komparatystyka sztuk

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

Wykład w sali wykładowej oraz wykład z użyciem prezentacji multimedialnej za pośrednictwem komunikatora google meet. Konspekty wykładów udostępnione studentom (m.in. na platformie edukacyjnej).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Żaneta Nalewajk-Turecka, Piotr Kubiński 0/133 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)