Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia kultury polskiej do końca XVIII w. 3002-1LHKP1CW
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2024/25

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Auerbach Erich, Mimesis. Rzeczywistość przedstawiona w literaturze Zachodu, przeł. Z. Żabicki, Warszawa 2004.

Bachtin Michaił, Estetyka twórczości słownej, przeł. D. Ulicka, Warszawa 1986.

Barthes Roland, Lektury, przeł. K. Kłosiński et al., Warszawa 2001.

Brooke-Hitching Edward, Atlas lądów niebyłych. Największy mity, zmyślenia i pomyłki kartografów, przeł. J. Szczepański, Poznań 2017.

Gdańsk 2009.

Braudel Fernand, Historia i trwanie, przeł. B. Geremek, Warszawa 1999.

Chrzanowski Tadeusz, Wędrówki po Sarmacji europejskiej. Eseje o kulturze i sztuce staropolskiej, Wydawnictwo Znak, Kraków 1988.

Cohn Norman, W pogoni za milenium. Milenarystyczni buntownicy i mistyczni anarchiści średniowiecza, przeł. M. Chojnacki, Kraków 2007.

Goody Jack, Renesans. Czy tylko jeden?, przeł. I. Kania, Warszawa 2012.

Guriewicz Aron, Kategorie kultury średniowiecznej, przeł. J. Dancygier, Warszawa 1976.

Hauser Arnold, Społeczna historia sztuki i literatury, przeł. J. Ruszczycówna, Warszawa 1974.

Huizinga Johan, Jesień średniowiecza, przeł. T. Brzostowski, Warszawa 1992.

Klaniczay Tibor, Renesans. Manieryzm. Barok, przeł. E. Cygielska, Warszawa 1986.

Klimczyk Wojciech, Wirus mobilizacji, Kraków 2015.

Kreczmar, Warszawa 1973.

Le Goff Jacques, Długie średniowiecze, przeł. M. Żurowska, Warszawa 2007.

Marin Louis, O przedstawieniu, przeł. J. Bodzińska, Gdańsk 2011.

Mączak Antoni, Życie codzienne w podróżach po Europie w XVI i XVII w., Warszawa 1978.

Niedźwiedź Anna, Obraz i postać. Znaczenia wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej, Kraków 2005.

Pastoureau Michel, Średniowieczna gra symboli, przeł. H. Igalson-Tygielska, Warszawa 2006.

Pobłocki Kacper, Chamstwo, Wołowiec 2021.

Pomian Krzysztof, Europa i jej narody, przeł. M. Szpakowska,

Rizzi Alberto, Canaletto w Warszawie. Dzieła Bernarda Bellotta, zwanego Canalettem, w stolicy Stanisława Augusta, przeł. K. Jursz-Salvadori, Warszawa 2006.

Watt Ian, Narodziny powieści. Studia o Defoe’em, Richardsonie i Fieldingu, przeł. A. Kreczmar, Warszawa 1973.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Osoba studiująca zna i rozumie:

- w stopniu zaawansowanym wybrane aspekty historii kultury polskiej do końca XVIII wieku;

- w stopniu zaawansowanym wybrane metody stosowane w badaniach historii kultury polskiej do końca XVIII wieku;

- dynamikę przemian społeczno-kulturowych w I Rzeczypospolitej oraz ich związek ze zjawiskami globalnymi, a także z przemianami zachodzącymi w krajach sąsiedzkich;

- metody analizy oraz interpretacji praktyk i tekstów kultury polskiej do końca XVIII wieku, również w perspektywie porównawczej.

UMIEJĘTNOŚCI

Osoba studiująca zna i potrafi:

- wykorzystać posiadaną wiedzę na temat historii kultury polskiej do końca XVIII wieku, by samodzielnie opracować wybrane problemy badawcze;

- wykorzystać zdobytą w czasie zajęć wiedzę i umiejętności, by analizować i interpretować wybrane praktyki i teksty kultury polskiej do końca XVIII wieku, uwzględniając szerszy kontekst historyczny, społeczny i polityczny;

- napisać pracę, dobierając samodzielnie literaturę z zakresu historii kultury polskiej do końca XVIII wieku;

- w pracy zaliczeniowej oraz w wypowiedziach ustnych poprawnie stosować terminologię z zakresu badań nad historią kultury do końca XVIII wieku;

- zabierać głos w dyskusji, wykorzystując wiedzę wyniesioną z zajęć oraz znajomość literatury naukowej;

- samodzielnie dokształcać się w zakresie przemian społeczno-kulturowych w Polsce do końca XVIII wieku.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Osoba studiująca gotowa jest do:

- przyjęcia postawy szacunku i badawczej ciekawości wobec różnorodnych zjawisk kultury polskiej;

- dostrzegania wagi refleksji kulturoznawczej dla współczesnego życia społecznego;

- dostrzegania we współczesnej kulturze polskiej powiązań ze zjawiskami charakterystycznymi dla historii kultury polskiej do końca XVIII wieku.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowym warunkiem zaliczenia semestru jest uczestniczenie w zajęciach. Nieobecności należy usprawiedliwiać u osoby prowadzącej. Osoba studiująca ma prawo do dwóch usprawiedliwionych lub nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze. Osoba mająca od trzech do pięciu nieobecności w semestrze musi nadrobić je w sposób określony przez osobę prowadzącą. Nieobecności (nawet usprawiedliwione!) na więcej niż pięciu zajęciach (30%) w semestrze skutkują niedopuszczeniem do zaliczenia zajęć. Jedynie osoby z przyznaną Indywidualną Organizacją Studiów w oparciu o opinię BON mogą mieć zwiększony limit nieobecności, jednak nie więcej niż do 50% w semestrze.

Osoby, które nie zaliczą nieobecności, nie mogą w pierwszym semestrze złożyć pracy pisemnej, a tym samym uzyskać zaliczenia.

Podstawą wystawienia oceny końcowej w pierwszym semestrze jest ocena pisemnej pracy semestralnej (80%) oraz aktywności na zajęciach (20%).

W pisemnej pracy semestralnej (ramowa objętość 10 stron) oceniana będzie przede wszystkim (70%) wiedza na temat wybranych aspektów kultury polskiej XX wieku i umiejętność posługiwania się wprowadzonymi podczas zajęć koncepcjami teoretycznymi, a także poprawność językowa i stylistyczna (20%) oraz struktura wypowiedzi pisemnej (10%).

Szacunkowy nakład pracy osoby uczestniczącej w zajęciach:

udział w zajęciach 30h (1 ECTS), przygotowanie do zajęć 60h (2 ECTS), przygotowanie pracy semestralnej 60h (2 ECTS). Łącznie 5 ECTS (150h).

Sposób wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji w pisemnych pracach zaliczeniowych określają zapisy § 3 i 4 uchwały nr 98 Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia z dnia 8 grudnia 2023 roku. W związku z tym, że jedną z podstawowych umiejętności zdobywanych na kierunkach studiów organizowanych na Wydziale Polonistyki jest sprawne i profesjonalne posługiwanie się polszczyzną pisaną, a w szczególności stylem naukowym, zabrania się wykorzystywania systemów sztucznej inteligencji do korekty i redakcji tekstów.

Zakres tematów:

W semestrze zimowym roku akademickiego 2024/2025 prowadzone będą następujące zajęcia:

„Staropolska kultura wizualna” – prowadząca: mgr Agata Koprowicz, wtorek, 13:15 - 14:45, s. 8;

„Choreografie epoki staropolskiej” – prowadzący dr hab. Piotr Morawski, poniedziałek 15:00 - 16:30, s 9.

„Obrazy świata – Rękopis znaleziony w Saragossie” – prowadzący dr hab. Igor Piotrowski, czwartek, 13:15 - 14:45, s. 9.

„Średniowieczne i renesansowe wizje świata i człowieka” – prowadzący: prof. dr hab. Marek Prejs, poniedziałek 11.30-13.00, s. 9.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 9
Marek Prejs 0/ szczegóły
2 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 9
Igor Piotrowski 0/ szczegóły
3 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 8
Agata Koprowicz 0/ szczegóły
4 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala 9
Piotr Morawski 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Szpital Św. Rocha - Polonistyka
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)