Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka języka francuskiego specjalistycznego 1 4100-IMNJFSP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2024/25

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia: w sali
Literatura:

1. Vermurie V., Au boulot ! Savoir lire, écrire, compter en français pour travailler, PUG, 2019

2. Markey D. (dir.), Kindt S. (dir.), Didactique du français sur objectifs spécifiques : nouvelles recherches, nouveaux modèles, Garant Verlag, 2016

3. Cloose É., Le français du monde du travail - B1-B2, PUG, 2014

4. Mangiante J.-M. (coord.), Richer J.-J. (coord.), « Le FOS aujourd'hui : quel périmètre et quelle influence en didactique des langues ? », Points communs : recherche en didactique des langues sur objectif(s) spécifique(s), avril 2014, n°1, https://goo.gl/KNwX21

5. Gajewska E., Sowa M., LSP, FOS, Fachsprache. Dydaktyka języków specjalistycznych, Werset, 2014

6. Sowa M., Enseigner le français sur objectifs spécifiques : de la théorie à la pratique, Werset, 2014

7. Mourlhon-Dallies F., Enseigner une langue à des fins professionnelles, Didier, 2008

8. Carras C., Tolas J., Kohler P.et al., Le français sur objectifs spécifiques et la classe de langue, CLE international, 2007

9. Artykuł « Français sur objectifs spécifiques z linkami do stron wydawnictw, słowników i encyklopedii i in.(18.10.2006) : www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article516

10. Mangiante J.-M., Parpette C., Le français sur objectif spécifique : de l’analyse des besoins à l’élaboration d’un cours, Hachette, 2004

11. Français sur objectifs spécifiques (FOS). Fiches pédagogiques : www.lepointdufle.net/penseigner/francais-sur-objectifs-specifiques-fiches-pedagogiques.htm

12. DELF option professionnelle : www.ciep.fr/delf-pro

13. Cadre européen commun de référence pour les langues: apprendre, enseigner, évaluer, Conseil de l’Europe 2001, https://rm.coe.int/16802fc3a8

(les mises à jours du CECRL : https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages)

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Po zakończeniu kursu i uzyskaniu zaliczenia student zna i rozumie

S_W01: w pogłębionym stopniu wybrane fakty, teorie, instytucje, procesy, zjawiska z zakresu dziedziny nauki i dyscypliny naukowej – językoznawstwo – właściwej dla kierunku nauczanie języków obcych

S_W17: procesy komunikowania się interpersonalnego i społecznego w języku francuskim i polskim, ich prawidłowości i zakłócenia

Umiejętności:

Po zakończeniu kursu i uzyskaniu zaliczenia student potrafi

S_U01: wyszukiwać, analizować, oceniać, wybierać i użytkować informacje dot. języka specjalistycznego, zw. z rynkiem pracy - z wykorzystaniem różnych źródeł w języku francuskim;

S_U07: ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania problemów dotyczących nauczania języków obcych oraz wybrać i zastosować właściwy sposób postępowania

S_U12: formułować i testować hipotezy w celu dokonania krytycznej analizy własnych działań i wskazania ewentualnych obszarów wymagających zmian w przyszłym działaniu

S_U17: komunikować się na tematy specjalistyczne i argumentować merytorycznie w języku francuskim i polskim, z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułować wnioski

S_U18: porozumiewać się w języku polskim i obcym, prowadzić debatę z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych, ze wszystkimi uczestnikami procesu dydaktycznego oraz ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku nauczanie języków obcych, w języku francuskim i polskim

S_U19: przygotować zaawansowane prace pisemne w języku francuskim i polskim, właściwe dla studiowanego kierunku studiów, dot. zagadnień szczegółowych

S_U20: pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów zw. z projektowaniem i podejmowaniem działań edukacyjnych.

S_U21: w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się ustnie i pisemnie w języku francuskim i polskim na tematy dotyczące wybranych zagadnień nauczycielskich z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając z dorobku dyscyplin właściwych dla kierunku studiów

S_U22: prezentować własne pomysły, wątpliwości i sugestie w języku francuskim i polskim, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych i poglądów różnych autorów

S_U23: posługiwać się językiem francuskim na poziomie C1+ ESOKJ, z uwzględnieniem specyfiki języka akademickiego i języka komunikacji szkolnej lub językiem angielskim na poziomie C1+

S_U25: pracować w zespole pełniąc różne role; przyjmować i wyznaczać zadania, ma umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem profesjonalnych działań edukacyjnych, umie kierować pracą zespołu

S_U27: samodzielnie, przez całe życie, zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z nauczaniem języków obcych, korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii (TIK) w języku francuskim i polskim

Kompetencje społeczne:

Po zakończeniu kursu i uzyskaniu zaliczenia student jest gotów do

S_K01: uczenia się przez całe życie

S_K02: refleksji nad poziomem swojej wiedzy i umiejętności, ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonywania samooceny własnych kompetencji i doskonalenia umiejętności;

S_K06: współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role

S_K07: odpowiedniego określenia priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

Metody i kryteria oceniania:

Ewaluacja ciągła, na podstawie udziału w zajęciach oraz realizacji zadań w ramach pracy własnej zamieszczonych na platformie Kampus.

Zaliczenie na ocenę.

Podstawą zaliczenia w obu semestrach są następujące elementy:

1. Obecność, punktualność i aktywność podczas zajęć. Student ma prawo do 2. nieobecności usprawiedliwionych.

2. Zadania zrealizowane w ramach pracy własnej i systematycznie zamieszczane na platformie "Kampus": zaplanowanie i opracowanie kursu języka specjalistycznego dla wybranej grupy zawodowej w postaci scenariuszy lekcji języka specjalistycznego, z uwzględnieniem logiki działań w ramach danego zawodu.

Kryteria oceny kursu języka specjalistycznego:

2.1. odzwierciedlenie potrzeb grupy zawodowej – cele komunikacyjne w określonym kontekście zawodowym,

2.2. dobór adekwatnych źródeł informacji,

2.3. określenie zadań językowych do realizacji (zadania ustne i zadania pisemne: teksty specjalistyczne, typowe dla danej dziedziny),

2.4. przygotowanie różnorodnych typologicznie ćwiczeń językowych, powiązanych z realizacją zadania głównego,

2.5. uwzględnienie podejścia zadaniowego.

Progi procentowe do oceny kursu specjalistycznego:

60% -68%- ocena dostateczna

69%-76%- ocena dostateczny plus

77%-84%- ocena dobra

85%-92% - dobry plus

93%- 100%- bardzo dobry

Zakres tematów:

Zagadnienia poruszane podczas zajęć obejmują następujące zakresy tematyczne:

1. Glottodydaktyka ogólna a dydaktyka języków specjalistycznych

2. Teoretyczne podstawy akwizycji i dydaktyki języków, w tym języków specjalistycznych

3. Funkcjonalne ujęcie języka - język w działaniu

4. Ćwiczenie a zadanie - rozróżnienia typologiczne

4. Znaczenie podejścia zadaniowego w glottodydaktyce specjalistycznej

5. Podział języków specjalistycznych

6. Treści branżowe w glottodydaktyce specjalistycznej

7. Analiza specjalistycznych potrzeb językowych określonych specjalności zawodowych

8. Metody pozyskiwania danych językowych i dobór źródeł informacji

10. Planowanie kursu języka specjalistycznego i opracowanie wybranych scenariuszy zajęć języka specjalistycznego

Metody dydaktyczne:

Podejście zadaniowe wg Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Marlena Deckert 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)