Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody i techniki badań społecznych 2103-L-D3MITBS
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2024/25

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Podręczniki powiązane z tematyką wykładów

• Earl Babbie, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003 (lub kolejne dodruki).

• Earl Babbie, Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009

• Stefan Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 1985 (lub następne wydania)

• Leszek A. Gruszczyński, Kwestionariusze w socjologii. Budowa narzędzi do badań surveyowych, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2003 (wyd. 4 zmienione).

• Janet Buttolph Johnson, Henry T.Reynolds, Jason D. Mycoff, Metody badawcze w naukach politycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

K_U01: Student potrafi interpretować zjawiska społeczne trafnie rozpoznając problemy społeczne, kwestie społeczne i ryzyka socjalne oraz umie wskazać ich gospodarcze i społeczno-demograficzne uwarunkowania w kontekście polityki społecznej.

K_U04: Student potrafi zaprojektować i zrealizować proste badanie społeczne w obszarze polityki społecznej, prawidłowo dobierając i stosując odpowiednie metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne.

K_U06: Student potrafi tworzyć pisemne opracowania prowadzonych przez siebie badań, w tym analizy i prognozy odnoszące się do wiedzy związanej z polityką społeczną.

K_U09: Student potrafi planować i organizować własną pracę, a także zbudować zespół zadaniowy i w jego ramach współpracować aktywnie z innymi osobami realizując zadania z zakresu polityki społecznej.

K_K01: Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej przez siebie wiedzy i zewnętrznych komunikatów z obszaru polityki społecznej, a także uznania znaczenia dowodów naukowych dla polityki społecznej jako działalności praktycznej.

K_K02: Absolwent jest gotów do uczestniczenia w przygotowywaniu projektów badawczych i tworzeniu koncepcji programów społecznych z obszaru polityki społecznej, wykorzystując zdobytą w czasie studiów wiedzę oraz potrafiąc ją uzupełniać, w tym korzystając ze wsparcia ekspertów, jak też skutecznie współpracując z innymi osobami.

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania egzaminacyjne (egzamin pisemny): znajomość zagadnień omawianych na wykładzie i ćwiczeniach oraz umiejętność zastosowania tej wiedzy do rozwiązywania konkretnych problemów badawczych.

Formą zaliczenia przedmiotu jest EGZAMIN PISEMNY w letniej sesji egzaminacyjnej.

WARUNKIEM DOPUSZCZENIA DO EGZAMINU jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń oraz obecność na wykładach. OBECNOŚĆ NA WYKŁADACH JEST OBOWIĄZKOWA. Nieobecność na więcej niż trzech wykładach w semestrze skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu końcowego i niezaliczeniem przedmiotu.

Studenci, którzy szczególnie dobrze zaliczyli ćwiczenia (bardzo dobre oceny ze sprawdzianu i prac) otrzymują stosowny komentarz w USOSie, który skutkuje podniesieniem oceny z przedmiotu o 0,5.

WSZYSTKIE OSOBY POWTARZAJĄCE PRZEDMIOT, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY POWODEM JEST NIEZALICZENIE ĆWICZEŃ CZY NIEZDANIE EGZAMINU, MAJĄ OBOWIĄZEK UDZIAŁU W ĆWICZENIACH I WYKŁADACH NA ZASADACH OGÓLNYCH. INNE ZASADY ZALICZANIA POWTARZANEGO PRZEDMIOTU MOŻE OKREŚLIĆ KIEROWNIK STUDIÓW.

Zakres tematów:

Metody i techniki badawcze – nauka o polityce społecznej na tle innych nauk.

Dedukcja, indukcja, weryfikacja, falsyfikacja.

Typologie badań w naukach społecznych.

Proces badawczy w naukach społecznych.

Składniki koncepcji badań.

Zmienne socjologiczne i ich wskaźniki

Badania jakościowe i wybrane niesondażowe metody badawcze: obserwacja, analiza treści, wywiady jakościowe.

Badania sondażowe. Kwestionariusz wywiadu i ankiety.

Badania przekrojowe, dynamiczne i pseudodynamiczne.

Badania całościowe i na próbach badawczych.

Eksperyment w naukach społecznych.

Badania ewaluacyjne.

Metody dydaktyczne:

Wykład.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 303
Barbara Szatur-Jaworska 24/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Gmach Audytoryjny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)