Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programowanie obiektowe i C++

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-135POC
Kod Erasmus / ISCED: 11.303 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Programowanie obiektowe i C++
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla studiów 1 stopnia na matematyce
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Paradygmat programowania obiektowego. Praktyczna nauka programowania obiektowego w C++.

Pełny opis:

Paradygmat programowania obiektowego:

- pojęcie obiektu i klasy,

- kapsułkowanie,

- dziedziczenie,

- polimorfizm.

Praktyczna nauka programowania obiektowego w C++:

- instrukcje i wyrażenia,

- wskaźniki i pamięć dynamiczna,

- projektowanie klas i tworzenie obiektów,

- deklarowanie widoczności,

- konstruktory i destruktory,

- klasy bazowe i pochodne,

- metody wirtualne,

- operatory,

- szablony klas i funkcji.

Literatura:

1. B. Stroustrup, Język C++, WNT 2000, wyd. 5-te (lub nowsze, najlepiej 4te lub nowsze wydanie oryginału).

2. S. Lippman, J. Lajoie, Podstawy języka C++, WNT, 2001 (lub nowsze, najlepiej 5te lub nowsze wydanie oryginału).

Efekty uczenia się:

Wiedza

- ma uporządkowaną wiedzę w zakresie programowania obiektowego,

- zna wszystkie istotnie konstrukcje języka C++,

- stosuje kapsułkowanie i rozumie problemy wynikające z jego braku,

- zna i stosuje ze zrozumieniem dziedziczenie, rozumie zasadę podstawialności sformułowaną przez Barbarę Liskov,

- rozumie i potrafi zastosować polimorfizm,

- zna pojęcie wyjątku.

Umiejętności

- potrafi kompilować i wykonywać programy w C++,

- potrafi zaprojektować zestaw klas odpowiedni dla zadanego niewielkiego problemu oraz umie te klasy zaimolementować,

- potrafi zastosować w swoich programach wyjątki.

Kompetencje

- potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze anglo- i polskojęzycznej,

- potrafi pracować indywidualnie, potrafi podejmować zobowiązania i dotrzymywać terminów.

Metody i kryteria oceniania:

Elementy zaliczenia:

- program,

- klasówka,

- egzamin.

Dla zaliczenia wymagane jest:

- zaliczenie programu u prowadzącego laboratorium (to warunek konieczny),

- uzyskanie wystarczającej dla danej oceny liczby punktów z klasówki, programu i egzaminu (szczegółowa tabelka jest podana w Moodle'u).

Warunki dopuszczenia do terminu zerowego: zdobycie co najmniej 90% punktów z klasówki w pierwszym terminie oraz oddanie do oceny programu zaliczeniowego. Sam egzamin przebiega i jest oceniany tak jak normalny egzamin. Podejście do egzaminu zerowego zastępuje podejście do egzaminu w pierwszym terminie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Jabłonowski
Prowadzący grup: Dorota Celińska-Kopczyńska, Janusz Jabłonowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Jabłonowski
Prowadzący grup: Dorota Celińska-Kopczyńska, Janusz Jabłonowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)