Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do teorii gier

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-135WTG
Kod Erasmus / ISCED: 11.913 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0619) Komputeryzacja (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do teorii gier
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla studiów 1 stopnia na matematyce
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Algebra I, Analiza I, Rachunek Prawdopodobieństwa I

Skrócony opis:

Będziemy omawiać podstawowe pojęcia i aparat matematyczny teorii gier strategicznych i kooperacyjnych, oraz wybrane zastosowania w naukach społecznych, ekonomii i biologii.

Pełny opis:

Teoria gier jest to nauka o strategicznym działaniu w warunkach konfliktu lub kooperacji. Jest narzędziem ułatwiającym zrozumienie zjawisk i interakcji zachodzących między ludźmi i innymi podmiotami. Jest formalnym, uniwersalnym językiem unifikacji nauk behawioralnych. Istnieje sprzężenie zwrotne między teorią gier a socjologią, ekonomią, psychologią, biologią, naukami politycznymi, informatyką i innymi gałęziami nauki. Matematyczny aparat i formalizm teorii gier jest stosowany np. do opisu opisu konkurencji i kooperacji między indywidualnymi osobnikami i grupami, do opisu konfliktów politycznych i społecznych, ewolucji populacji, funkcjonowania rynków finansowych, powstawania i ewolucji instytucji i norm społecznych, do opisu przebiegu procesów ekonomicznych, przekazu informacji w internecie itd.

Będziemy omawiać podstawowe pojęcia i aparat matematyczny teorii gier strategicznych i kooperacyjnych, oraz wybrane zastosowania w naukach społecznych, ekonomii i biologii. Będą wprowadzone klasyczne definicje równowagi w różnych typach gier, takie jak równowaga Nasha i równowaga skorelowana w grach strategicznych, równowaga doskonała w grach ekstensywnych, jak również rozwiązania gier koalicyjnych, takie jak wartość Shapley'a, rdzeń i nukleolus. Będziemy też przeprowadzać eksperymenty laboratoryjne ilustrujące wybrane gry i pojęcia.

Literatura:

1. M. Malawski, A. Wieczorek, H. Sosnowska, Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych.

2. P. D. Straffin, Teoria Gier, Scholar 2001

3. D. Fudenberg, J. Tirole, Game Theory, MIT Press 1998

4. G. Romp, Game Theory. Introduction and Aplications, Oxford Press 1997

5. M. J. Osborne, A. Rubinstein, A Course in Game Theory, MIT Press 2004

6. H. Gintis, Game Theory Evolving, Princeton Press 2000

7. R. Gibbon, Game Theory for Applied Economists, Princeton Press 1999

Efekty uczenia się:

 • Zna formalne definicje różnych typów gier (strategicznych, ekstensywnych, koalicyjnych, gier z niepełną informacją, gier powtarzanych).
 • Potrafi opisać różne rodzaje interakcji między indywidualnymi podmiotami jako gry strategiczne lub kooperacyjne.
 • Zna i umie zastosować definicje równowag, w szczególności równowagi Nasha, równowagi Bayesa, równowagi doskonałej.
 • Zna dowód twierdzenia o równowagach w strategiach mieszanych i twierdzenia o istnieniu równowagi Nasha.
 • Potrafi opisać różne typy dylematów społecznych za pomocą gier strategicznych.
 • Zna zagadnienie przetargowe Nasha, potrafi opisać różne klasy aukcji. Zna podstawowy teorii gier koalicyjnych, w szczególności definicje i zastosowania wartości Shapleya i rdzenia, indeksy siły w grach głosowania
 • Jest zaznajomiony z algorytmicznymi aspektami gier koalicyjnych.
 • Potrafi stosować rachunek prawdopodobieństwa do analizy gier z czynnikami losowymi.
 • Potrafi stosować formalizm równań różniczkowych zwyczajnych do opisu gier rozgrywanych w dużych populacjach (w teorii gier ewolucyjnych).
 • Zna przykłady zastosowań teorii gier w różnych dziedzinach (socjologia, ekonomia, biologia, psychologia) oraz w opisie różnych typów sieci interaktywnych (sieci społecznych, komunikacyjnych).

Kompetencje społeczne:

 • Potrafi tworzyć matematyczne modele teoriogrowe sytuacji społecznych opartych na interakcjach typu konkurencyjnego i kooperacyjnego pomiędzy jednostkami i grupami.
 • Posługując się formalizmem teorii gier potrafi stworzyć prognozę ewolucji takich układów i opisać ich stany asymptotyczne.
Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia

4 warunki konieczne (i dostateczne, jeśli spełnione łącznie) zaliczenia ćwiczeń:

1. aktywność podczas ćwiczeń, wskazujące na wcześniejsze przemyślenia pytania i uwagi do wykładu

2. prace domowe,

3. zaliczenie kolokwium (pisemnego stacjonarnego).

4. obecność na zajęciach zgodnie z ogólnymi zasadami na MIM

Wyniki punktowe 1-3 dają ocenę z ćwiczeń do wyniku końcowego przedmiotu

Dodatkowe punkty aktywności można zdobyć przez udział w grze, która będzie rozegrana pod koniec cyklu, a której celem jest poszerzenie wiedzy na temat zachowania w grach.

Szczegóły w moodle

Wykład

Ocena końcowa jest łącznym wynikiem ćwiczeń i egzaminu, z wyższą wagą egzaminu. Jeżeli warunki podczas sesji to umożliwią, będzie to egzamin pisemny stacjonarny. Wówczas waga egzaminu to 70%. Szczegóły w moodle

Przystąpienie do egzaminu ustnego w terminie wcześniejszym niż poprawkowy wymaga zaliczenia ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wiszniewska-Matyszkiel
Prowadzący grup: Dominika Machowska, Agnieszka Wiszniewska-Matyszkiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wiszniewska-Matyszkiel
Prowadzący grup: Dominika Machowska, Agnieszka Wiszniewska-Matyszkiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)