Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bazy danych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-213bBD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bazy danych
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku informatyki
Przedmioty obowiązkowe dla II roku JSIM - wariant 3I+4M
Przedmioty obowiązkowe dla II roku JSIM - wariant 3M+4I
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Funkcje i struktury systemów baz danych oraz przegląd modeli danych. Relacyjne bazy danych. Języki zapytań do relacyjnych baz danych (algebra relacji, logika pierwszego rzędu, SQL). Projektowanie baz danych: modelowanie pojęciowe i przejście do poziomu logicznego. Fizyczne aspekty składowania danych i wykonywania zapytań, metody optymalizacji zapytań.

Pełny opis:

Co to jest baza danych? O czym będzie?

1. Modelowanie danych: tabele, drzewa, grafy.

2. Języki zapytań: pisanie zapytań, siła wyrazu, ewaluacja.

3. Metadane: więzy i zależności.

Języki zapytań dla relacyjnych baz danych.

1. Język deklaratywny: logika pierwszego rzędu (FO).

2. Język imperatywny: algebra relacji (RA).

3. Równoważność języków pomaga pisać zapytania w SQL-u.

Specyfika SQL-a: agregacja i nulle.

1. Zbiory a multizbiory, agregacja, funkcje okienkowe.

2. Różne role wartości NULL, semantyka w SQL-u.

3. Różne złączenia.

Rekurencja.

1. Czego się nie da wyrazić w FO: osiągalność

2. RA z iteracją (while, inflationary while).

3. Rekurencja w SQL-u.

Realizacja zapytań

1. Model I/O: pamięć zewnętrzna, przetwarzanie w blokach, sortowanie, indeksy.

2. Plan logiczny: optymalizacja wyrażenia za pomocą reguł przepisywania i heurystyk (statystyki, SIP).

3. Plan fizyczny: wybór algorytmu realizacji operacji, planowanie kolejności, zrównoleglanie, pipelining.

Pojęciowy model danych.

1. Modelowanie dziedziny jako analiza rzeczywistości.

2. Obiektowe modelowanie dziedziny (UML lub EER).

3. Pułapki modelowania.

Logiczny model danych.

1. Od modelu dziedziny do projektu bazy danych.

2. Więzy: zależności funkcyjne, klucze, zależności inkluzji.

3. Redundancja i anomalie, normalizacja.

Literatura:

1. J. Ulmann, J. Widom, Podstawowy wykład z systemów baz danych, WNT 2000.

2. S. Abiteboul, R. Hull, V. Vianu, Foundations of databases , Addison - Wesley 1995

3. L. Banachowski, K. Stencel, Bazy danych. Projektowanie aplikacji na serwerze, EXIT, 2001.

Efekty uczenia się:

Wiedza - absolwent zna i rozumie:

- teoretyczne podstawy z zakresu baz danych (K_W02),

- zasady zarządzania informacją, w tym dotyczące systemów baz danych, modelowania danych, składowania i wyszukiwania informacji (K_W08)

Umiejętności - absolwent potrafi:

- pozyskiwać informacje z literatury, baz wiedzy, Internetu oraz innych wiarygodnych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie (K_U02),

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie (K_U09),

- tworzyć proste, bezpieczne aplikacje internetowe z wykorzystaniem baz danych oraz projektować dla nich wygodny interfejs użytkownika (K_U14),

- budować proste systemy bazodanowe wykorzystujące przynajmniej jeden z najbardziej popularnych systemów zarządzania bazą danych oraz formułować zapytania do bazy danych w wybranym języku zapytań (K_U15)

Kompetencje społeczne - absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści (K_K01),

- pracy z poszanowaniem uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych oraz dbałości o dorobek i tradycje zawodu informatyka (K_K02),

- uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz wyszukiwania informacji w literaturze oraz zasięgania opinii ekspertów (K_K03),

- wypełniania zobowiązań społecznych związanych z racjonalnym i bezpiecznym przetwarzaniem danych (K_K04)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Murlak
Prowadzący grup: Tomasz Gogacz, Zbigniew Jurkiewicz, Eryk Kopczyński, Filip Murlak, Barbara Poszewiecka, Szymon Toruńczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Murlak
Prowadzący grup: Tomasz Gogacz, Zbigniew Jurkiewicz, Eryk Kopczyński, Filip Murlak, Barbara Poszewiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)