Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aplikacje WWW

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-214bWWW
Kod Erasmus / ISCED: 11.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Aplikacje WWW
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku informatyki
Przedmioty obowiązkowe dla II roku JSIM - wariant 3I+4M
Przedmioty obowiązkowe dla III roku JSIM - wariant 3M+4I
Punkty ECTS i inne: 5.50 LUB 7.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Bazy danych 1000-213bBAD
Programowanie obiektowe 1000-212bPO

Skrócony opis:

Techniki i narzędzia programistyczne w budowie aplikacji i serwisów WWW.

Pełny opis:

Protokoły HTTP.

Języki HTML i CSS.

Szkielety stron internetowych (bootstrap, foundation).

Podstawy SSL.

Javascri pt, programowanie w paradygmacie funkcyjnym i obiektowym.

Zastosowanie asynchroniczności. Podstawowe biblioteki (jQuery, bootstrap).

Ajax, czyli Asynchronous JavaScript and XML.

Bezpieczeństwo aplikacji internetowych.

Budowa serwera internetowego: routing, widoki, mapowanie obiektowo relacyjne, transakcyjność, sesje.

Wybrane zagadnienia dotyczące wydajności aplikacji webowych: cache, ograniczanie ruchu TCP, wykorzystywanie CDN.

Budowa aplikacji jednostronicowych z wykorzystaniem JavaScriptu

Literatura:

1. Specyfikacje TLS https://datatracker.ietf.org/wg/tls/documents/

2. Specyfikacje HTML http://www.w3.org/TR/html5/

3. Specyfikacje HTTP http://www.w3.org/Protocols/Specs.html

4. Specyfikacja ECMAScript http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-262.htm

5. Dokumentacja Django https://docs.djangoproject.com/

6. Dokumentacja AngularJs https://angularjs.org

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Ma wiedzę na temat zarządzania informacją, w tym dotyczącą systemów baz danych, modelowania danych, składowania i wyszukiwania informacji (K_W08).

2. Ma wiedzę na temat inżynierii oprogramowania, w tym projektowania, wykorzystania API, narzędzi i środowisk wytwarzania oprogramowania, cyklu życia projektu informatycznego, specyfikacji oprogramowania, walidacji i weryfikacji, utrzymywania oprogramowania (K_W10).

3. Ma wiedzę na temat technologii sieciowych, w tym podstawowych protokołów komunikacyjnych, bezpieczeństwa i budowy aplikacji sieciowych (K_W11).

Umiejętności:

1. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz wiedzy, Internetu oraz innych wiarygodnych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie (K_U02).

2. Potrafi pisać, uruchamiać i testować programy w wybranym środowisku programistycznym (K_U05).

3. Potrafi dbać o bezpieczeństwo danych, w tym o ich bezpieczne przesyłanie; posługuje się narzędziami kompresji i szyfrowania danych (K_U14).

4. Ma umiejętność tworzenia prostych, bezpiecznych aplikacji internetowych z wykorzystaniem baz danych (K_U14).

5. Potrafi zaprojektować wygodny interfejs użytkownika ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji internetowych (K_U14).

6. Ma umiejętność budowy prostych systemów bazodanowych wykorzystujących przynajmniej jeden z najbardziej popularnych systemów zarządzania bazą danych (K_U15).

7. Potrafi formułować zapytania do bazy danych w wybranym języku zapytań (K_U15).

8. Potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować prosty system informatyczny, używając właściwych metod, technik i narzędzi (K_U19).

9. Tworzy, ocenia i realizuje plan testowania (K_U21).

10. Jest przygotowany do efektywnego uczestniczenia w inspekcji oprogramowania (K_U22).

11. Ma umiejętność posługiwania się przynajmniej jednym z najbardziej popularnych systemów zarządzania wersjami (K_U23).

Kompetencje:

1. Jest przygotowany do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści (K_K01).

2. Jest gotów do pracy z zachowaniem uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób (K_K02).

3. Uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych, potrafi wyszukiwać informacje w literaturze (K_K03).

Metody i kryteria oceniania:

Cztery punktowane zadania domowe na punkty, punkty za aktywność na zajęciach i punkty z egzaminu zsumowane dadzą wynik, na podstawie którego wystawiona zostanie ocena.

Egzamin będzie w formie testowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksy Schubert
Prowadzący grup: Mateusz Błajda, Paweł Kucharczyk, Tomasz Lizurej, Antoni Mikos-Nuszkiewicz, Barbara Poszewiecka, Krzysztof Rogowski, Aleksy Schubert, Tomasz Waleń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Ciebiera
Prowadzący grup: Marcin Benke, Krzysztof Ciebiera, Paweł Kucharczyk, Antoni Mikos-Nuszkiewicz, Barbara Poszewiecka, Łukasz Sznuk, Tomasz Waleń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)