Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gry, sieci i wybory

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-2D22GSW
Kod Erasmus / ISCED: 11.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Gry, sieci i wybory
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Seminaria magisterskie dla Machine Learning
Seminaria magisterskie na informatyce
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Kierunek podstawowy MISMaP:

informatyka

Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Następujące przedmioty są związane tematycznie z seminarium i ich ukończenie będzie przydatne (choć nie niezbędne) każdemu uczestnikowi seminarium:


Teoria gier koalicyjnych 1000-2M12TGK

Obliczeniowa teoria wyboru społecznego 1000-2M09OTW

Teoria aukcji 1000-2M13TAU

Teoria implementacji 1000-2M16TIM

Algorytmiczne aspekty teorii gier 1000-2M02AA

Skrócony opis:

Seminarium dotyczy badań na styku informatyki, sztucznej inteligencji i ekonomii. Tematy poruszane w ramach seminarium obejmują teorię gier kooperacyjnych i niekooperacyjnych, analizę sieci społecznych, teorię wyboru społecznego, a także inne powiązane tematy takie jak teoria mechanizmów, projektowanie rynków, czy ekonomia informacji.

Pełny opis:

Tematyka seminarium będzie obejmować:

1. Teorię gier kooperacyjnych i niekooperacyjnych oraz ich zastosowania, m. in. w informatyce i sztucznej inteligencji.

2. Analizę sieci społecznych, w tym analizę aksjomatyczną i algorytmiczną miar centralności.

3. Teorię wyboru społecznego oraz jej zastosowania, w tym zagadnienia związane ze sprawiedliwością wyboru.

4. Aukcje i inne mechanizmy wyboru wyników dla strategicznych agentów.

5. Rynki predykcyjne, ekonomię informacji, projektowanie rynków, projektowanie konkursów oraz inne zagadnienia na styku informatyki, sztucznej inteligencji i ekonomii.

Literatura:

Algorithmic game theory, N. Nisan, T. Roughgarden, É. Tardos, V. Vazirani

Networks, Crowds, and Markets: Reasoning About a Highly Connected World, David Easley, Jon Kleinberg

Network Analysis: Methodological Foundations, Urlik Brandes, Thomas Erlebach

Handobook of computational social choice, Felix Brandt, Vincent Conitzer, Ulle Endriss, Jérôme Lang, Ariel D. Procaccia

Social and economic networks, Matthew O. Jackson

Connections: an introduction to the economics of networks, Sanjeev Goyal

Multiagent systems: algorithmic, game-theoretic, and Logical Foundations, Yoav Shoham, Kevin Leyton-Brown

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Ma pogłębioną wiedzę w dziedzinie badań na styku informatyki, sztucznej inteligencji i ekonomii.

Umiejętności:

1. Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, w zakresie informatyki lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych (K_U11).

2. Potrafi opisywać wybrane problemy informatyczne i ich rozwiązania w sposób zrozumiały dla nieinformatyka; potrafi przygotować prezentację (artykuł) z użyciem narzędzi informatycznych (K_U12).

3. Potrafi przygotować (także w języku angielskim) opracowanie naukowe z wybranej dziedziny informatyki (K_U13).

4. Ma umiejętności językowe w zakresie informatyki zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (K_U14).

5. Potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia (K_U15).

Kompetencje:

1. Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia, w tym zdobywania wiedzy pozadziedzinowej (K_K01).

2. Potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu (w szczególności w kontaktach z nieinformatykiem) lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania (K_K02).

3. Potrafi pracować zespołowo, w tym w zespołach interdyscyplinarnych; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter (K_K03).

4. Potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień informatycznych (K_K06).

5. Rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy (K_K08).

Metody i kryteria oceniania:

Przedstawienie wymaganej liczby referatów, przesłanie (i ew. poprawienie wg uwag) ich wersji elektronicznej oraz konspektów.

Aktywność na zajęciach.

Spełnienie warunków formalnych (zatwierdzenie tematu pracy magisterskiej na 1. roku, złożenie pracy magisterskiej na 2. roku).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Dziubiński, Oskar Skibski, Piotr Skowron
Prowadzący grup: Marcin Dziubiński, Oskar Skibski, Piotr Skowron
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Dziubiński, Oskar Skibski, Piotr Skowron
Prowadzący grup: Marcin Dziubiński, Oskar Skibski, Piotr Skowron
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)