Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kryptografia I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-2M12KI1
Kod Erasmus / ISCED: 11.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kryptografia I
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obieralne dla informatyki
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Wymagania (lista przedmiotów):

Algorytmy i struktury danych 1000-213bASD
Analiza matematyczna inf. I 1000-211bAM1
Analiza matematyczna inf. II 1000-212bAM2
Geometria z algebrą liniową 1000-211bGAL
Języki, automaty i obliczenia 1000-214bJAO
Matematyka dyskretna 1000-212bMD
Podstawy matematyki 1000-211bPM
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka 1000-213bRPS

Założenia (lista przedmiotów):

Bezpieczeństwo systemów komputerowych 1000-215bBSK
Teoria informacji 1000-2N03TI
Teoria obliczeń 3800-KOG-MS1-TO

Założenia (opisowo):

Elementarne podstawy matematyki dyskretnej i rachunku prawdopodobieństwa


Skrócony opis:

Przedmiot stanowi wprowadzenie do współczesnej kryptografii, skupiając się na informatycznych podstawach tej dziedziny. Omawiane są najważniejsze techniki kryptograficzne używane współcześnie do zabezpieczenia komunikacji cyfrowej. Szczególny nacisk kładziony jest na formalną analizę bezpieczeństwa i zrozumienie założeń w niej używanych. Ostatnich kilka wykładów poświęconych jest wprowadzeniu do bardziej zaawansowanych technik kryptograficznych. Tematyka ta będzie pogłębiona na przedmiocie „Kryptografia 2”, do którego przedmiot „Kryptografia 1” jest wstępem.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do kryptografii

2. Szyfrowanie symetryczne

3. Funkcje haszujące i uwierzytelnianie wiadomości

4. Wprowadzenie do kryptografii klucza publicznego

5. Wprowadzenie do teorii liczb i algebry

6. Szyfrowanie z kluczem publicznym

7. Schematy podpisów

8. Nieformalne wprowadzenie do zaawansowanych protokołów kryptograficznych (schematy zobowiązań, dowody interaktywne i z wiedzą zerową, bezpieczne obliczenia wielopodmiotowe)

Literatura:

• Jonathan Katz and Yehuda Lindell Introduction to Modern Cryptography

• Dan Boneh and Victor Shoup A Graduate Course in Applied Cryptography

• Doug Stinson Cryptography Theory and Practice, Third Edition

• Stefan Dziembowski, slajdy ze strony http://www.crypto.edu.pl/teaching/

Efekty uczenia się:

Zamierzone efekty kształcenia podzielone na trzy grupy: wiedza, umiejętności, kompetencje (lista efektów znajduje się w drugim załączniku)

Wiedza

1. Student ma uporządkowaną wiedzę na temat podstaw i głównych problemów współczesnej kryptografii. (P7S_WG).

2. Student zna podstawowe techniki kryptograficzne używane współcześnie do zabezpieczenia komunikacji cyfrowej (P7S_WG).

3. Student zna graf implikacji między głównymi hipotezami w kryptografii (P7S_WG).

Umiejętności

1. Student potrafi analizować bezpieczeństwo istniejących rozwiązań kryptograficznych (P7S_UW).

2. Student potrafi zaproponować bezpieczne rozwiązanie do konkretnych zastosowań kryptograficznych (P7S_UW).

Kompetencje

1. Rozumie potrzebę dowodzenia bezpieczeństwa w kryptografii (P7S_KK).

2. Zna ograniczenia kryptografii: wie co jest możliwe, a co nie (P7S_KK).

3. Potrafi ocenić przydatność różnych rozwiązań kryptograficznych (P7S_KK).

Metody i kryteria oceniania:

Cykl 2023:Podstawą do oceny z przedmiotu będzie kolokwium (K) oraz egzamin (E). Na obu sprawdzianach należy się spodziewać zadań oraz wiedzy teoretycznej z wykładu (bez dowodów). Liczbę punktów uzyskaną z tych dwóch źródeł liczymy z wzoru: P = max(0.4K + 0.6E ; E). Na podstawie liczby P zostanie zaproponowana ocena spośród {2, 3, 3.5, 4}. Jeśli P jest różne od 2, można ocenę podnieść o jeden (w szczególności tylko tą drogą da się uzyskać ocenę 5). Istnieją dwa sposoby, aby tego dokonać: albo egzamin ustny z teorii (w tym dowody) albo rozwiązanie zadania praktycznego (zwykle: złamanie jakiegoś schematu).

Cykl 2024: Aby zaliczyć przedmiot, należy zaliczyć ćwiczenia i zdać egzamin.

Aby zaliczyć ćwiczenia, należy koniecznie zaliczyć:

• prace domowe oraz

• kolokwium

O zaliczeniu ćwiczeń decyduje prowadzący ćwiczenia.

Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej.

Zarówno kolokwium jak i egzamin będą składały się z dwóch części:

1. sprawdzającej wiedzę (nie wolno na niej będzie korzystać z żadnych materiałów w rodzaju: notatki i książki)

2. sprawdzającej umiejętności (nie będzie na niej powyższych ograniczeń)

Ocena końcowa z przedmiotu zostanie ustalona (w pierwszym terminie) na podstawie średniej ważonej wyniku kolokwium (50%) i egzaminu (50%).

Prowadzący wykład oraz ćwiczenia mogą zadecydować o podwyższeniu oceny szczególnie aktywnym studentom.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stefan Dziembowski
Prowadzący grup: Stefan Dziembowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stefan Dziembowski
Prowadzący grup: Stefan Dziembowski, Paweł Kędzior, Marcin Mielniczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)