Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria gier koalicyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-2M12TGK
Kod Erasmus / ISCED: 11.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Teoria gier koalicyjnych
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obieralne dla informatyki
Przedmioty obieralne dla Machine Learning
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Skrócony opis:

Gry koalicyjne stanowią duży, aktywnie rozwijany dział teorii gier. Są one dobrym modelem w każdej sytuacji, w której występuje synergia między graczami - zamiast grać osobno, mogą oni łączyć się w większe grupy w celu osiągnięcia korzystniejszego wyniku. Dlatego też znajdują one zastosowanie w dziedzinach tak różnych jak ekonomia, informatyka (systemy wieloagentowe), medycyna czy nauki polityczne.

Pełny opis:

Wykład ma na celu przedstawienie modelu gier koalicyjnych oraz głównych zagadnień tej dziedziny. Tematy omawiane podczas zajęć:

- Podstawowy model (gry w formie funkcji charakterystycznej)

- Normatywne koncepcje rozwiązywania gier koalicyjnych (np. wartość Shapleya, semiwartości)

- Pozytywne koncepcje rozwiązania gry koalicyjnej (np. rdzeń)

- Problem znalezienia optymalnej struktury koalicyjnej

- Gry proste i gry głosowania ważonego

- Gry ograniczone grafem i teoriogrowe miary centralności

- Kompaktowe reprezentacje gier koalicyjnych

- Gry z efektami zewnętrznymi (w formie funkcji partycji)

Wykład, poza teoretycznymi podstawami gier koalicyjnych, które sięgają początku poprzedniego wieku, będzie prezentował także nowe koncepcje pojawiające się w literaturze ostatnich lat oraz wiele problemów dla których wciąż nie znamy zadowalających rozwiązań.

Literatura:

Osborne and Rubinstein, "A Course in Game Theory", 1994.

Peleg, Sudhölter, "Introduction to the Theory of Cooperative Games", 2003.

Chalkiadakis, Elkind and Wooldridge, "Computational Aspects of Cooperative Game Theory", 2012.

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie rodzajów gier koalicyjnych, ich rozwiązań, oraz powiązanych z nimi zagadnień algorytmicznych

2. Zna najważniejsze podejścia do kwesti podziału wypłaty z gry koalicyjnej i ich własności

3. Zna najważniejsze rodzaje zwięzłych, przyjaznych obliczeniowo reprezentacji gier koalicyjnych

4. Zna podstawowe własności najważniejszych zastosowań gier koalicyjnych w sztucznej inteligencji, szczególnie w systemach wieloagentowych i analizie sieci.

5. (dotyczy doktorantów) Zna wybrane pozycje z literatury gier koalicyjnych ostatnich lat.

Umiejętności

1. Potrafi określić jaki rodzaj gry koalicyjnej najlepiej odzwieciedla modelowana sytuacje w rzeczywistości

2. Potrafi formalizować zadane własności gry koalicyjnej

3. Potrafi udowodnić własności normatywne i/lub pozytywne zadanego rozwiązania gry koalicyjnej

4. (dotyczy doktorantów) Potrafi zapoznać się i poddać krytycznej analizie nowe i bardziej skomplikowane koncepcje pojawiające się w literaturze gier koalicyjnych ostatnich lat.

Kompetencje

1. Rozumie potrzebę przekuwania swojej wiedzy i umiejętności informatycznych i matematycznych na konkretne rozwiązania businessowe

2. Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia, w tym zdobywania wiedzy pozadziedzinowej

3. Potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową będą składać się:

- quizy po każdym wykładzie (10%);

- kolokwium pisemne (40%); oraz

- egzamin pisemny (50%).

Doktoranci otrzymają dodatkowo artykuł naukowy opublikowany w dziedzinie w ostatnich kilku latach. Znajomość tego artykułu będzie wymagana na egzaminie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Oskar Skibski
Prowadzący grup: Stanisław Kaźmierowski, Oskar Skibski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)