Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inżynieria rozproszonej infrastruktury obliczeniowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-2M20IRIO
Kod Erasmus / ISCED: 11.303 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Inżynieria rozproszonej infrastruktury obliczeniowej
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obieralne dla informatyki
Przedmioty obieralne dla Machine Learning
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Założenia (opisowo):

1000-213bPW, 1000-214bSIK, 1000-214bSOB.

Skrócony opis:

Przedmiot to spojrzenie z perspektywy inżyniera na tworzenie złożonego ekosystemu serwisów które składają się na publiczną chmurę obliczeniową. Infrastruktura chmury to złożony system rozproszony z wyjątkowymi wymaganiami: wysokiej niezawodności, ogromnej skali i pracujący w wielowarstwowym oprogramowaniu. Pokażemy, jak te wymagania wpływają na kluczowe zagadnienia projektowania (komunikacja, skalowalność, alokacja zasobów, zarządzanie danymi) i inżynierii niezawodności (monitorowanie i testowanie). Kurs prowadzony będzie przez inżynierów Google’a pracujących na co dzień przy projektowaniu, wdrażaniu i utrzymywaniu infrastruktury chmury. Naszym celem nie jest nauczenie konkretnych technologii chmurowych, a raczej fundamentalnych zasad projektowania systemów rozproszonych wielkiej skali. Planujemy ilustrować te zasady na przykładach systemów, nad którymi pracowali wykładowcy.

Pełny opis:

Przedmiot składa się z wykładu, ćwiczeń i projektu.

Wykłady i ćwiczenia dotyczą następujących tematów:

- Obliczenia jako usługa: wstęp do architektury obliczeń w chmurze

- Zarządzanie rozproszonymi zasobami wielkiej skali: szeregowanie i autoskalowanie

- Komunikacja wewnątrz i na zewnątrz chmury: sposoby i API

- Projektowanie systemów skalowalnych

- Projektowanie i zarządzanie systemami z uwzględnieniem niezawodności i rozszerzalności

- Monitorowanie

- Testowanie

- Zarządzanie rozproszonymi danymi

Projekt polega na zaprojektowaniu, zbudowaniu i uruchomieniu rozproszonej aplikacji na publicznej chmurze. Prowadzący zaproponują tematy projektów. Projekt realizowany będzie zespołowo (trójka studentów w zespole). Każdy zespół będzie miał tutora z Google'a, który pomoże w doprecyzowaniu projektu, zrecenzuje dokumenty projektowe oraz oceni rozwiązanie.

Literatura:

Software Engineering at Google, Titus Winters, Tom Manshreck, Hyrum Wright, 2020, O'Reilly Media.

Site Reliability Engineering, Besty Beyer, Chris Jones, Jennifer Petoff, Niall Richard Murphy (Eds.), 2016, O'Reilly Media.

Additional bibliography (papers, technical documentation) will be given during the lectures.

Dodatkowe pozycje (artykuły naukowe, dokumentacja techniczna) zostaną podane na wykładach.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Studenci rozumieją problemy rozproszonych systemów obliczeniowych wielkiej skali.

Umiejętności/kompetencje:

Studenci umieją zaprojektować i stworzyć złożony, niskopoziomowy komponent rozproszonego systemu obliczeniowego.

Metody i kryteria oceniania:

- Aktywne uczestniczenie w ćwiczeniach

- Projekt (w zespole 3-osobowym)

- Egzamin końcowy

Do zaliczenia niezbędny jest aktywny udział w ćwiczeniach, ukończenie projektu oraz zaliczenie egzaminu końcowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Rządca
Prowadzący grup: Krzysztof Rządca
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Rządca
Prowadzący grup: Krzysztof Rządca
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)